REGULAMIN
III BIEGU BESKIDNIKA  – 30. 09. 2018 r.

        1. Organizator:

Powiat Jasielski – Starostwo Powiatowe  w Jaśle

           – Współorganizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów

 

 1. Cele
 • Popularyzacja biegania
 • Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia
 • Wyłonienie najlepszych zawodników na poszczególnych dystansach
 • Promocja powiatu jasielskiego
 • Promocja Magurskiego Parku Narodowego
 • Promocja Beskidu Niskiego

 

 

 1. Termin, Miejsce, Trasa

 

 • Bieg Beskidnika na dwóch dystansach odbędzie się 30 września 2018 r.
 • Start biegu – 11.00.
 • Umiejscowienie startu i mety biegu – Folusz, Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Stanisława Zająca, Senatora RP (w pobliżu Domu Pomocy Społecznej w Foluszu).
 • Dystanse:

Trasa krótka – ok. 6 km.

Trasa długa – ok. 21 km.

 

 1. Uczestnictwo i zgłoszenia, opłaty startowe, biuro zawodów, limit uczestników, pomiar czasu

 

 • W Biegu Beskidnika mogą uczestniczyć:
 • na dystansie 6 km – osoby, które do dnia zawodów ukończyły 16 lat (osoby poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda opiekuna na udział w  zawodach, dostarczona osobiście w Biurze Zawodów)
 • na dystansie 21 km – osoby, które do dnia zawodów ukończyły 18 lat

 

 • Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność oraz przyjmuje do  wiadomości i akceptuje fakt, że udział w Biegu łączy się z wysiłkiem fizycznym i  pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

 

 • Zgłoszenie do udziału w Biegu jest równoznaczne z zapewnieniem o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach. Każdy zawodnik bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.

 

 

 • Obowiązkiem każdego uczestnika i zarazem warunkiem uczestnictwa w Biegu jest podanie numeru telefonu, pod którym uczestnik będzie dostępny w trakcie trwania Biegu, oraz numeru telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (numer ICE – in case of emergency).

 

 • Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rejestracji zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce „Zgłoszenia” na  stronie internetowej biegbeskidnika.pl oraz wpłacenie opłaty startowej , której należy dokonać po zalogowaniu się do panelu administracyjnego.

 

 

 • W przypadku wolnych miejsc startowych będzie istniała możliwość zapisów w dniu biegu w biurze zawodów.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zarezerwowania określonej puli miejsc na  zapisy w dniu biegu oraz dla zaproszonych gości.

 

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego, elektronicznego zgłoszenia , co do którego istnieje podejrzenie , że nie został wypełniony zgodnie z  prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika Biegu, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 

 • Termin zgłoszeń upływa w dniu 14 września 2018 r.

 

 

 • Wysokość opłaty startowej wynosi 30 zł.

 

4.11  Organizator nie zwraca opłaty startowej uczestnikowi, który zrezygnował z  uczestnictwa w Biegu, niezależnie od przyczyn jego rezygnacji.

 

 • Łączny limit na oba dystanse wynosi 500 osób.

W przypadku wyczerpania limitu (500 osób z wniesioną opłatą startową) organizatorzy zastrzegają sobie prawdo do wcześniejszego zakończenia zgłoszeń.

 • Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.5 jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 

 • Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Beskidnika muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów
 • Biuro Zawodów będzie działać w dniach:

28 września 2018 r. w godz: 8.00 – 20.00

29 września 2018 r. w  godz: 10.00-16.00

30 września 2018 r. w godz: 8.00 – 10.30

 

 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać swój dowód tożsamości.

 

4.14 Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip, który należy przymocować do buta. Prawidłowe zamocowanie chipa gwarantuje sklasyfikowanie. Po zakończeniu biegu zawodnik jest zobligowany do zwrócenia chipa organizatorom.

 

 • Świadczenia

5.1 Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:

 • Mapę z zaznaczoną trasą biegu oraz szczegółowy opis Biegu (przekazane po weryfikacji w Biurze Zawodów)
 • Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w czasie biegu.
 • Bilet wstępu do Magurskiego Parku Narodowego
 • Pomoc medyczną w czasie trwania biegu
 • Numer startowy
 • Medal potwierdzający ukończenie Biegu, dla osób, które ukończą Bieg w określonym w punkcie 6.5 limicie czasu
 • Napoje i lekkie posiłki w punktach żywieniowych
 • Posiłek regeneracyjny po Biegu
 • Nagrody rzeczowe dla co najmniej trzech najlepszych zawodniczek i zawodników na obu dystansach
 • Profesjonalną obsługę fotograficzną biegu.
 • Pakiet startowy

 

 • Żywienie, punkty kontrolne, limit czasu, zasady na trasie, opieka medyczna, pakiety startowe

 

6.1 Na trasie Biegu będą zlokalizowane punkty żywieniowe (tzw. bufety) . Dokładna lokalizacja bufetów zostanie określona na mapie udostępnionej zawodnikom.

6.2 Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają napoje oraz posiłek regeneracyjny.

6.3 Na trasie będą znajdować się punkty kontrolne, gdzie przedstawiciele organizatorów Biegu będą spisywali numery startowe zawodników. Brak odnotowania obecności w punkcie kontrolnym skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika Biegu.

6.4 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacją niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).

6.5 Zawodników obowiązuje limit czasowy wynoszący:

 • 5 godzin na dystansie 21 km.
 • 3 godziny na dystansie 6 km.

 

 

6.6 Uczestnicy biegu na dystansie 21 km powinni posiadać:

 • Naładowany telefon komórkowy z numerem podanym w zgłoszeniu
 • Bidon z napojem
 • Folię NRC

 

6.7 Każdy uczestnik ma bezwzględny obowiązek poinformować organizatorów o rezygnacji z  kontynuowania Biegu.  Informacja może być przekazana telefonicznie na podany przez organizatorów numer telefonu kontaktowego. W przypadku uchybienia przez uczestnika obowiązkowi poinformowania organizatorów o rezygnacji z Biegu i zejściu z trasy, uczestnik Biegu zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej.

 

6.7 Jeśli w trakcie Biegu dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia- każdy uczestnik zobligowany jest do niezwłocznego zawiadomienia organizatorów o zaistniałym zdarzeniu.

 

6.8 Na trasie Biegu obowiązuje nakaz stosowania się do zasad  ochrony przyrody ujętych w  regulaminie Magurskiego Parku Narodowego. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i  bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetów.

6.9 Nie wolno używać szklanych butelek/ pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zawodnicy, którzy nie dostosują się do tych zasad regulaminu zostaną zdyskwalifikowani.

 

6.10 Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenie personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub  w  imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania zabiegów medycznych, a także transportu poszkodowanego uczestnika Biegu w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.

6.11 Każdy z uczestników, którzy zgłosi swój udział w Biegu oraz go opłaci ma czas na odebranie pakietu startowego do dnia 21 grudnia 2018 r. W przypadku niezgłoszenia się po pakiet w  wyznaczonym terminie nie będzie istniała możliwość odebrania go.

 

 

 • Postanowienia końcowe

 

7.1Z (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO art. 13 RODO )

Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na gromadzenie  i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby związane z organizacją zawodów: m.in. wprowadzenie danych do  pamięci komputera, publikacja na listach startowych oraz listach z wynikami biegu, promocja wydarzenia, tzn. zapowiedzi Biegu oraz relacje z niego na stronach internetowych i fanpage’ach organizatorów, partnerów i sponsorów Biegu, a także w prasie oraz audycjach radiowych i przekazach telewizyjnych.

Wszyscy uczestnicy Biegu, akceptując warunki Regulaminu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku w formie fotografii i wideo bez konieczności każdorazowego zatwierdzenia., Uczestnicy Biegu mają możliwość wglądu do treści w swoje dane oraz do ich poprawienia, a także usunięcia danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 

7.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Biegu w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych lub stanów pogodowych zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników. Bieg może również zostać odwołany z powodu siły wyższej, czyli z przyczyn zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia i przewidzenia, jak powóź, pożar, strajk powszechny, żałoba narodowa czy stan wojenny.

 

7.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu.

 

 • Dane do kontaktu

 

bądź pod numerem telefonu 0134465925, osoba do kontaktu Justyna Maniak, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.