REGULAMIN

V BIEGU BESKIDNIKA

27 września 2020 r.

 

 1. Organizatorzy i partnerzy
  • Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
  • Honorowy patronat: Starosta Jasielski

1.3    Partnerzy:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle FAMILARIS
 • Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów
 • Gmina Dębowiec
 • Magurski Park Narodowy

 

 1. Cele
 • Popularyzacja biegania
 • Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia
 • Wyłonienie najlepszych zawodników na poszczególnych dystansach
 • Promocja powiatu jasielskiego
 • Promocja Magurskiego Parku Narodowego
 • Promocja Beskidu Niskiego

 

 1. Termin, miejsce i trasa
  • Bieg Beskidnika na dwóch dystansach odbędzie się 27 września 2020 r.
  • Start biegu:
 • dystans 6 km – 11.00
 • dystans 21 km – 11.15
  • Umiejscowienie startu i mety biegu – Folusz, Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Stanisława Zająca, Senatora RP (w pobliżu Domu Pomocy Społecznej w Foluszu).
  • Dystanse:

Trasa krótka – ok. 6 km „Beskidniczek”

Trasa długa – ok. 21 km „Beskidnik”

 • Szczegółowy przebieg tras biegu dostępny jest na stronie www.biegbeskidnika.powiat.jaslo.pl

 

 1. Uczestnictwo i zgłoszenia, opłaty startowe, biuro zawodów, limit uczestników, pomiar czasu
  • W Biegu Beskidnika mogą uczestniczyć:
 • na dystansie 6 km – osoby, które do dnia zawodów ukończyły 16 lat (osoby poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda opiekuna na udział w  zawodach, dostarczona osobiście w Biurze Zawodów)
 • na dystansie 21 km– osoby, które do dnia zawodów ukończyły 18 lat
  • Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział w Biegu łączy się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
  • Zgłoszenie do udziału w Biegu jest równoznaczne z zapewnieniem o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach.
  • Obowiązkiem każdego uczestnika i zarazem warunkiem uczestnictwa w Biegu jest podanie numeru telefonu, pod którym uczestnik będzie dostępny w trakcie trwania Biegu, oraz numeru telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (numer ICE – in case of emergency).
  • Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie i dostarczenie formularza rejestracji oraz wpłacenie opłaty startowej.
  • Użytkownicy systemu Race result mogą dokonać rejestracji korzystając z formularza elektronicznego na stronie https://competitions.timekeeper.pl/competitions/11
  • Zapisu można dokonać również poprzez złożenie formularza zapisu (załącznik 1) w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle (pokój 21) lub przesłanie go na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

 1. Jana Pawła II

38-200 Jasło

z dopiskiem „Bieg Beskidnika”

lub adres e-mail: mdkjaslo@o2.pl

 

oraz uiszczenie opłaty startowej na nr konta: 83 1240 2337 1111 0010 9026 6877

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle „FAMILIARIS”

Ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło,

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz wybrany dystans.

 • W przypadku wolnych miejsc startowych będzie istniała możliwość zapisów w dniu Biegu w biurze zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zarezerwowania określonej puli miejsc na zapisy w dniu Biegu oraz dla zaproszonych gości.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego, elektronicznego zgłoszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika Biegu, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 • Termin zgłoszeń poprzez system race result upływa w dniu 18 września 2019 r. o godz. 20.00.
 • Wysokość opłaty startowej:

Dystans 6 km i 21 km – 30,00 zł

 

Wysokość opłaty startowej podczas zapisów w dniu biegu – 50,00 zł (w przypadku braku pełnego pakietu, będą one wysyłane zawodnikom pocztą)

 • Organizator nie zwraca opłaty startowej uczestnikowi, który zrezygnował z uczestnictwa w Biegu, niezależnie od przyczyn jego rezygnacji.
 • Limit osób wynosi

Na dystansie 6 km – 250 osób

Na dystansie 21 km – 250 osób.

W przypadku wyczerpania limitów (250 osób na każdym dystansie z wniesioną opłatą startową) organizatorzy zastrzegają sobie prawdo do wcześniejszego zakończenia zgłoszeń.

 • Przed dokonaniem zgłoszenia, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Beskidnika muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów
 • Biuro Zawodów będzie działać w dniach:

25 września 2020 r. w godz: 8.00 – 20.00 –MDK w Jaśle

26 września 2020 r. w  godz: 10.00-16.00 – MDK w Jaśle

27 września 2020 r. w godz: 8.00 – 10.30 – Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu

 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać swój dowód tożsamości.

4.16    Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu.

 

 1. Świadczenia

Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:

 • mapę z zaznaczoną trasą biegu oraz szczegółowy opis Biegu (przekazane po weryfikacji w Biurze Zawodów),
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w czasie biegu,
 • bilet wstępu do Magurskiego Parku Narodowego,
 • pomoc medyczną w czasie trwania biegu,
 • numer startowy,
 • medal potwierdzający ukończenie Biegu, dla osób, które ukończą Bieg w określonym w punkcie 6.5 limicie czasu,
 • napoje i lekkie posiłki w punktach żywieniowych,
 • posiłek regeneracyjny po Biegu,
 • nagrody rzeczowe dla co najmniej trzech najlepszych zawodniczek i zawodników na obu dystansach w kategorii open,
 • profesjonalną obsługę fotograficzną biegu,
 • pakiet startowy.

 

 1. Żywienie, punkty kontrolne, limit czasu, zasady na trasie, opieka medyczna, pakiety startowe

6.1    Na trasie Biegu będą zlokalizowane punkty żywieniowe (tzw. bufety). Dokładna lokalizacja bufetów zostanie określona na mapie udostępnionej zawodnikom.

6.2    Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają napoje oraz posiłek regeneracyjny.

6.3    Na trasie będą znajdować się punkty kontrolne, gdzie przedstawiciele organizatorów Biegu będą spisywali numery startowe zawodników. Brak odnotowania obecności w punkcie kontrolnym skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika Biegu.

6.4    Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).

6.5    Zawodników obowiązuje limit czasowy wynoszący:

 • 2 godziny na dystansie 6 km
 • 4 godziny na dystansie 21 km
  • Uczestnicy biegu na wszystkich dystansach powinni posiadać:
 • przypięte numery startowe
 • naładowany telefon komórkowy z numerem podanym w zgłoszeniu
 • bidon z napojem

Dla uczestników biegu dystansie 21 km zalecane jest, aby posiadali dodatkowo:

 • plecak lub pas biegowy,
 • folie NRC

6.7    Każdy uczestnik ma bezwzględny obowiązek poinformować organizatorów o rezygnacji z kontynuowania Biegu. Informacja może być przekazana telefonicznie na podany przez organizatorów numer telefonu kontaktowego. W przypadku uchybienia przez uczestnika obowiązkowi poinformowania organizatorów o rezygnacji z Biegu i zejściu z trasy, uczestnik Biegu zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej.

6.8    Jeśli w trakcie Biegu dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia- każdy uczestnik zobligowany jest do niezwłocznego zawiadomienia organizatorów o zaistniałym zdarzeniu.

6.9    Na trasie Biegu obowiązuje nakaz stosowania się do zasad  ochrony przyrody ujętych w regulaminie Magurskiego Parku Narodowego. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i  bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetów.

6.10 Nie wolno używać szklanych butelek/ pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zawodnicy, którzy nie dostosują się do tych zasad regulaminu zostaną zdyskwalifikowani.

6.11 Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania zabiegów medycznych, a także transportu poszkodowanego uczestnika Biegu w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.

6.12 Każdy z uczestników, którzy zgłosi swój udział w Biegu oraz go opłaci ma czas na odebranie pakietu startowego do dnia 20 grudnia 2020 r. W przypadku niezgłoszenia się po pakiet w wyznaczonym terminie nie będzie możliwości jego odebrania.

 

7     Przetwarzanie danych osobowych

7.1    Administratorem danych uczestników zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle z siedzibą ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło.

7.2    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl.

7.3    Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w związku z organizacją Biegu Beskidnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, ponieważ zgłoszenie udziału w imprezie stanowi zawarcie z jej organizatorem umowy o świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu uczestnictwa w zawodach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna i nie jest warunkiem uczestnictwa w zawodach – dotyczy bezpłatnego umieszczania zdjęć i danych uczestników (imię i nazwisko, kategoria, wynik, klub) na stronach internetowych organizatorów, sponsorów i partnerów, w mediach lokalnych i regionalnych oraz fanpage’ach organizatorów i partnerów Biegu na Facebooku.

7.4    Odbiorcami danych będzie Starosta Jasielski, z którym Młodzieżowy Dom Kultur w Jaśle podpisał umowę o współadministrowaniu danymi, Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle FAMILARIS, realizujące zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń i opłat startowych, oraz firma Timekeeper Piotr Jemioło zajmująca się rejestracją uczestników i elektrycznym pomiarem czasu. Dane publikowane będą dostępne na wskazanych wyżej portalach i stronach internetowych, a informacje zamieszczone na fanpage’ach przechowywane będą również na serwerach Facebooka. Ponadto dostęp do danych mogą mieć instytucje i podmioty uprawnione do tego na podstawie norm prawnych.

7.5    Dane przetwarzane w celu organizacji Biegu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwizacyjnych. Danych publikowanych nie planuje się usuwać.

7.6    Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.7    Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii,
do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie można też wycofać zgodę na publikację danych poprzez złożenie oświadczenia w sekretariacie MDK lub e-mailowo pod adres: mdkjaslo@o2.pl.

7.8    W razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.9    Więcej informacji na temat przetwarzania danych uzyskasz w sekretariacie MDK w Jaśle
– tel. 13 446 59 25.

 

 

 1. Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

8.1 Organizator zapewnia środki do dezynfekcji dla zawodników w ogólnodostępnych miejscach na terenie zawodów.

8.2 W Biurze Zawodów w MDK zawodnicy będą przyjmowani pojedynczo, natomiast w  Biurze Zawodów, umiejscowionym w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w  Foluszu należy przestrzegać dystans społeczny, lub mieć założoną osłonę ust i nosa.

8.3 Zawodnicy są zobowiązani do złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do  niniejszego Regulaminu. Dostępny on będzie w Biurze Zawodów.

8.4 Podczas startu zawodnicy są zobowiązani do zasłonięcia ust i nosa, dopiero po około 2  km możliwe będzie ściągnięcie osłony. Start będzie grupowy, prosimy o maksymalne rozstawienie się.

8.5 W punktach odżywczych zapewnione będą jednorazowe naczynia dla zawodników.

8.6 Przed skorzystaniem z punktu odżywczego należy koniecznie zdezynfekować ręce.

8.7 W strefie mety zawodnicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (2 m), jeśli ten dystans nie będzie przestrzegany należy mieć założoną maseczkę ochronną.

8.8.W strefie mety zawodnicy będą mogli przebywać jedynie na czas konsumpcji posiłku regeneracyjnego. Po tym czasie muszą opuścić teren zawodów.

 • Kibice i osoby towarzyszące zawodnikom nie mogą wchodzić na teren imprezy.

8.10 Obsługa biegu w sytuacjach bezpośredniego kontaktu będzie pracowała w  maseczkach ochronnych i rękawiczkach.

 

9 Postanowienia końcowe

9.1    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Biegu w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych lub stanów pogodowych zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników. Bieg może również zostać odwołany z powodu siły wyższej, czyli z przyczyn zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia i przewidzenia, jak powóź, pożar, strajk powszechny, żałoba narodowa czy stan wojenny.

9.2Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu.

 

10 Dane do kontaktu

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: mdkjaslo@o2.pl, lub telefonicznie
(13) 446 59 25, osoba do kontaktu: Justyna Maniak, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

 

Załącznik nr 1

 

 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA
„V BIEG BESKIDNIKA” –
27 września 2020 r.

DYSTANS – ….. km

IMIĘ
I NAZWISKO
ROK URODZENIA KLUB ADRES ROZMIAR KOSZULKI DANE KONTAKTOWE
          numer telefonu:

………………………………….……………

e-mail:

………………………………….……………

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Administratorem Twoich danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Jaślez siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu
e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl.

Twoje dane przetwarzane będą w związku z organizacją V Biegiem Beskidnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, ponieważ zgłoszenie udziału w imprezie stanowi zawarcie z jej organizatorem umowy o świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu uczestnictwa w zawodach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędneze względów organizacyjnych.Zgoda na publikację wizerunku dotyczy bezpłatnego umieszczania zdjęć i Twoich danych (imię i nazwisko, klub, kategoria, wynik) na stronie internetowej MDK w Jaśle, Powiatu Jasielskiego, www.biegbeskidnika.powiat.jaslo.pl, stronach sponsorów i partnerów Biegu, w mediach lokalnych i regionalnych oraz fanpagach MDK w Jaśle i Biegu Beskidnika na Facebooku.

Odbiorcami danych są TIMEKEEPER z Race Result AG (Germany) – zajmujący się obsługą systemu wykorzystywanego do pomiaru czasu, Stowarzyszenie Familiaris, realizujące działania niezbędne dla prawidłowego przebiegu zawodów.. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane publikowane na fanpagu przechowywane będą również na serwerach Facebooka

Dane przetwarzane w celu organizacji Biegu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Danych publikowanych na wskazanych wyżej stronach internetowych nie planuje się usuwać.

Przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie możesz też wycofać zgodę na publikację danych.

Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych uzyskasz w sekretariacie MDK w Jaśle – tel. 13 446 59 25.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie zawodnika, biorącego udział w V Biegu Beskidnika 27 września 2020 r.

Data

 

 
Imię i nazwisko

 

 
Nr telefonu do kontaktu

 

 

 

Oświadczam, że:

 1. Jestem zdrowy/a i nie mam żadnych objawów zakażenia SARS Covid 19.
 2. Nie zamieszkiwałem/am z osobą przebywającą na kwarantannie lub  w  izolacji w warunkach domowych w okresie ostatnich 14 dni, i nie miałem/am kontaktu w okresie ostatnich 14 dni z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem COVID 19.
 3. Nie przebywam na kwarantannie w związku z podejrzeniem o zakażenie SARS Covid 19.

 

 

……………………………………………..

        Czytelny podpis