MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
Struktura organizacyjna
Wydział Finansowo-Księgowy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jaśle
Wydział Organizacji i Kadr
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Komunikacji i Transportu
Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży
Wydział Inwestycji
Biuro Radców Prawnych
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Wydział Edukacji
Wydział Promocji i Spraw Społecznych
Regulamin organizacyjny
Archiwum Zakładowe
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Ochrona danych osobowych
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
    Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

 

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:

 • dokonywanie stałej i czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych,
 • wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i tablic rejestracyjnych,
 • dokonywanie odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
 • wyrejestrowywanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
 • dokonywanie czasowego wycofania pojazdu z ruchu i przywracanie pojazdu do ruchu,
 • zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyny zatrzymania,
 • wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu jego zdrowia,
 • współpraca z policją, sądem i prokuraturą w zakresie zatrzymywania praw jazdy,
 •  wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
 • wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie wyroku sądowego
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,
 • wpisywanie do prawa jazdy „kodu 95" potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
 • wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem,
 • wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w Konwencji o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968 r.
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • zatwierdzanie projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostki uprawnionej do usuwania pojazdu z drogi oraz wyznaczaniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie,
 • nadawanie cechy identyfikacyjnej pojazdom w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
 • udzielanie, zmiana, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji,
 • udzielanie, zmiana, cofnie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji,
 • wydawanie, zmiana, przedłużanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu,
 • wydawanie, zmiana, przedłużanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu,
 • wydawanie i zmiana zaświadczeń potwierdzających wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy na potrzeby własne
 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 •  przeprowadzanie kontroli przewozu drogowego w zakresie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wykonywanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu,
 • uzgadnianie na wniosek marszałka województwa wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych na czas nieokreślony lub określony,
 • wpisywanie, zmiana wpisu i skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • wpisywanie, zmiana wpisu i skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • przeprowadzanie kontroli stacji diagnostycznych i ośrodków szkolenia kierowców,
 • wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 • wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora,
 • przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
 • prowadzenie spraw związanych z prowadzoną przez zarządców linii kolejowych likwidacją linii kolejowych lub odcinka linii kolejowej.
 
Osoby:
Naczelnik
Monika Czupa
Tel: 013 44 86 456;
Z-ca Naczelnika
Anna Klinger
Tel: 013 44 86 455;

     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE