Zapytanie ofertowe

na koszenie traw na nieruchomościach będących własnością

Powiatu Jasielskiego 

 

 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Tel. 13 44-864-74

 1. II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest koszenie w okresie letnim i jesiennym (od czerwca 2018 r. do października 2018 r.) zarośli i traw na nieruchomościach położonych na terenie Powiatu Jasielskiego tj.:

Zadanie nr 1:

Koszenie działki ewid. nr 252/12 o pow. 3,7167 ha, 525/11 o pow.0,2649 ha, 525/10 o pow. 1,0537 ha, 525/7 o pow. 0,2777 ha, 525/6 o pow. 0,4424 ha, 523 o pow. 0,7402 ha i 528 o pow. 0,0647 ha, (4/27         o pow. 2,1266 ha).

Obowiązkiem Wykonawcy będzie:

- koszenie roślinności (zarośli i traw) lub jej obumarłych części,

- zgrabienie skoszonej roślinności lub jej obumarłych części,

- zebranie odpadów po koszeniu oraz usunięcie ich z nieruchomości i ich utylizacja w ciągu pięciu dni.

Lokalizację gruntów do koszenia oraz termin wykonania prac ustali Zamawiający, każdorazowo odrębnym pismem. Wykonawca będzie zobowiązany do skoszenia danej nieruchomości w terminie
do 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby koszenia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w kolejności uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca
do realizacji przedmiotu umowy użyje własnego sprzętu, narzędzi oraz wszelkich niezbędnych materiałów i jest zobowiązany wykonać prace zgodnie ze sztuką ogrodniczą, nie uszkadzając istniejących nasadzeń  oraz do dokładnego wykoszenia trawy przy obrzeżach, krawężnikach, wokół krzewów i drzew itp.

Rozliczeniem za wykonane prace związane z koszeniem zarośli i traw będzie ilość faktycznie wykonanych koszeń przemnożona przez cenę jednorazowego koszenia podaną w ofercie.  

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

 1. Ofertę sporządzoną na formularzu – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma, należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na koszenie traw – nieruchomości Powiatu Jasielskiego” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, w pokoju nr 314 (Sekretariat Starosty) w terminie do dnia 06.06.2018 r. do godz. 1200 .
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2018 r. o godz. 1210 w Starostwie Powiatowym
  w Jaśle, pokój nr 1 na parterze.
 3. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 4. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

 

 

 

OFERTA

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

  „Koszenie traw na nieruchomościach będących własnością

Powiatu Jasielskiego ”.

Zadanie nr 1:

Cena netto za jedno koszenie: _______________ zł

słownie netto: __________________________________________________________

podatek VAT ( ____ % ): _______________ zł

cena brutto: _______________ zł

słownie brutto: ________________________________________________________

Zadanie nr 2:

      Cena netto za jedno koszenie: _______________ zł

słownie netto: __________________________________________________________

podatek VAT ( ____ % ): _______________ zł

cena brutto: _______________ zł

słownie brutto: ________________________________________________________

 1. Deklaruję:
 2. termin wykonania zamówienia: w okresie od czerwca 2018 r. do października 2018 r.
 3. koszenie nieruchomości w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby koszenia.
 4. sporządzanie faktur (rachunków) oddzielnie za każde wykonane koszenie.
 5. Oświadczam, że:
 6. zapoznałem się z warunkami zaproszenia do złożenia oferty i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,
 7. przeprowadziłem oględziny w terenie i wiadomy jest mi stan nieruchomości przeznaczonych do koszenia,
 8. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem zamówienia i uwzględniono wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia,
 9. w razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 10. Faktury (rachunki) będą płatne w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia faktury (rachunku) do siedziby Zamawiającego.

________________________

miejscowość, data

___________________________

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 10, lipiec 2018 14:33 Łukasz Kosiba