Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  III p. zwołuję  XLII  Sesję Rady Powiatu  w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie zm. Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.
  2. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin”.
  3. zmieniającej Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica w miejscowości Gliniczek”. 
  4. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
  5. zmieniającej Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
  6. zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w 2017 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
  7. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Jasielskim a Powiatem Strzyżowskim w zakresie prowadzenia i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowców w Jaśle.
  8. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
  9. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 7. Informacja Zarządu na temat naboru do szkół ponadgimnazjalnych.
 8. Rozpatrzenie informacji Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 10. Interpelacje.
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Snoch