Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy,

Pracownicy Szkoły

 

         Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania za trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów i postaw młodego pokolenia, które należą do najtrudniejszych ale jednocześnie do najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań.

         Dziękuje za wskazywanie młodzieży autentycznych wartości życia, za naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla każdego człowieka, za ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy. Wierzę, że Państwa zaangażowanie, entuzjazm, pasja i wysiłek będzie owocował postępami w nauce uczniów, rozbudzając w nich szlachetne i ambitne aspiracje.

         Słowa podziękowania za Waszą pracę i zaangażowanie nabierają szczególnego znaczenia i szczególnej wartości w obecnym jakże trudnym czasie, w dobie panującej pandemii koronawirusa, która spowodowała, że rozpoczęty niedawno nowy rok szkolny będzie się różnił od poprzednich.
W trosce o bezpieczeństwo młodzieży, nauczycieli i rodziców, obowiązują bowiem nowe zasady bezpieczeństwa, które stawiają przed dyrektorami szkół i placówek oświatowych, gronem pedagogicznym i uczniami wielkie wyzwania, związane z rygorystycznym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.
Dziękując Państwu za dodatkowy trud i wysiłek związany z zapewnieniem bezpieczeństwa całej szkolnej społeczności, proszę Was jednocześnie o bieżący kontakt z rodzicami uczniów, w celu ograniczenia potencjalnego niebezpieczeństwa zakażenia koronawirusem wśród szkolnej braci.

         Z okazji Waszego święta, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę dużo dobrego zdrowia, realizacji planów i zamierzeń, satysfakcji z osiągnięć, cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Niech pogoda ducha oraz pasja przekazania wiedzy towarzyszy Państwu każdego dnia.

 

skan pisma

lofo podstawowe.kolor 1

18 czerwca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”.

Strategicznym celem rządowego programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych. Program zakłada wsparcie już istniejących uniwersytetów ludowych lub reaktywację placówek, które z różnych przyczyn zaprzestały czynnej działalności edukacyjnej, a także tworzenie nowych uniwersytetów ludowych i wspieranie ich rozwoju, odziaływanie na społeczności lokalne ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów o podobnej misji, celach i zadaniach, a także budowanie sieci i partnerstw poprzez popularyzację modelu edukacji grundtvigiańskiej.

Metoda edukacji grundtvigiańskiej i programy realizowane przez uniwersytety ludowe znakomicie odpowiadają na potrzeby współczesności i warte są odrodzenia. Potwierdza to doświadczenie krajów skandynawskich i niemieckojęzycznych, gdzie ta forma edukacji doskonale się sprawdza, przynosząc efekty zarówno w obszarze wzmocnienia osobistych i wspólnotowych kompetencji, jak i wskaźników odnoszących się do zdobywanej wiedzy i umiejętności.

Podstawowe założenia tej metody bliskie są założeniom aktualnych polityk rozwoju edukacji dorosłych, stawiających sobie za cel miedzy innymi aktywne uczestnictwo i tworzenie kultury jako efekt kształcenia.

„Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030” jest programem realizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Warunki naboru oraz zasady otrzymania wsparcia określa regulamin konkursu, który obecnie został poddany konsultacjom społecznym. Planowany termin konkursu to III kwartał bieżącego roku, szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej www.niw.gov.pl w zakładce uniwersytety ludowe lub poprzez kontakt z Narodowym Instytutem Wolności.

MojeStypendium baner 2020

Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na MojeStypendium.pl - to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicznych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły o tematyce stypendialnej i edukacyjnej.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne. Stypendium może pomóc m.in. sfinansować studia na wymarzonej uczelni osobom z małych miejscowości, umożliwić wyjazd na staż za granicę czy realizację projektu artystycznego. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów, konkursów i staży na portalu MojeStypendium.pl pomaga znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.

Wiedza, doświadczenie i mądre dziennikarstwo

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2006 roku przez Fundację Dobra Sieć - organizację społeczną, która od ponad 10 lat aktywnie działa w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego, w tym popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzone zostało ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.

Moje Stypendium to nie tylko baza ofert - to także baza wiedzy. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją - m.in. o tym, jak poszukiwać stypendiów w Polsce czy gdzie szukać wsparcia na studia za granicą.

Wsparcie w czasie epidemii

Zwłaszcza w sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy wywołanej pandemią COVID-19, wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, mogą być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób.

Fundacja stara się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w obecnej sytuacji. W ostatnim czasie na portalu pojawiły się m.in. artykuły w przystępny sposób opisujące, jak wygląda funkcjonowanie szkółpowrót na uczelnie w czasie epidemii.

Pomoc dla organizatorów stypendialnych oraz badania stypendiów

Działalność Fundacji obejmuje także szeroko zakrojone badania i analizy systemu stypendiów w Polsce oraz wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych. Między innymi, na portalu regularnie publikowane są zestawienia grantów dla organizacji ze szczególnym uwzględnieniem grantów dla organizatorów stypendialnych oraz organizacji społecznych działających na polu edukacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu.

W 2018 roku Fundacja przeprowadziła kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”, na podstawie którego opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”. Broszura przybliża tematykę stypendiów w Polsce w przystępny sposób - może służyć zarówno osobom szukającym wsparcia stypendialnego, jak i organizacjom, które planują uruchomić własny program stypendialny.

W poszukiwaniu wsparcia i wiedzy zajrzyj na www.mojestypendium.pl!