Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XLVI Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji. 
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.
  2. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2018 r.
  3. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r.”
  4. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
  5. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. 
  6. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
 7. Przyjęcie Oświadczenia Rady Powiatu w Jaśle w sprawie Projektu Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.
 8. Ocena przygotowania dróg powiatowych przed sezonem zimowym.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 10. Interpelacje
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady

     

      Robert Snoch

 

 

 

logo_SP
logo_SP

 

 

W dniach 9 – 10 listopada 2017 roku w Krakowie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”. W gronie dwudziestu sześciu finalistów z całej Polski znaleźli się uczniowie klasy II c: Weronika Rak i Kamil Niedźwiedzki.

Konkurs, organizowany przez Fundację Underground, był  częścią projektu pn. „Kaczmarski. Cztery źródła niepokoju”. Tegoroczna edycja  poświęcona została "Limerykom o narodach" Jacka Kaczmarskiego, a co za tym idzie, w warstwie historycznej - konfliktom międzynarodowym, zaś w warstwie artystycznej - limerykowi jako gatunkowi literackiemu.

Droga go finału nie była łatwa. Kamil i Weronika, pod kierunkiem pani Grażyny Żygłowicz, przygotowali trzy prace pisemne. Pierwsza dotyczyła limeryku jako gatunku literackiego, druga – wybranego konfliktu geopolitycznego, do którego odniesienie znajduje się w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Limeryki o narodach”, natomiast trzecia polegała na napisaniu  własnego limeryku  o dowolnej tematyce, zawierającego nawiązanie do tzw. "małej ojczyzny" autora.

Zadaniem uczestników  konkursu w finale kategorii indywidualnej było zaprezentowanie i obronienie prac  przed Komisją Konkursową, złożoną z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w oparciu o przygotowane prezentacje multimedialne. Finaliści musieli wykazać się dużą wiedzą historyczną i literacką,  umiejętnościami prezentacji i obrony swojego stanowiska.

Po konkursowych zmaganiach i związanym z tym wielkim stresie finaliści mogli się odprężyć  podczas koncertu piosenek Jacka Kaczmarskiego w niezwykłej scenerii Muzeum Armii Krajowej, a także wziąć udział w lekcji historii i zwiedzaniu zbiorów Muzeum.

 

20171109_114804
20171109_114804
20171109_114907
20171109_114907
20171109_115144
20171109_115144

Spotkanie z Mieczysławem Chojnowskim odbyło się w jasielskim Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych 24 października 2017 r. Warsztaty pod nazwą „Zabawy z czekoladą” to nagroda, którą szkoła otrzymała za udział w Mistrzostwach Uczniów Szkół Cukierniczych EXPO SWEET w Warszawie. 

W trakcie zajęć uczniowie mogli przekonać się, że cukiernictwo to nie tylko zwykłe rzemiosło, ale działalność, której wytworem mogą być misterne dzieła sztuki, jak np. efektowne wyroby czekoladowe.

Dla Mieczysława Chojnowskiego, Mistrza Świata w Cukiernictwie to przede wszystkim pasja, którą zaraża innych.

Młodzież pod okiem mistrza przygotowała tabliczki czekolady, praliny, trufle oraz lizaki. Punktem kulminacyjnym była degustacja wykonanych wyrobów.

Warsztaty pozwoliły wykazać się młodym cukiernikom kreatywnością. W ich działaniu widać było zapał i zaangażowanie połączone z ciekawością. Uczniowie przekonali się, że praca cukiernika wymaga nie tylko szerokiej wiedzy, ale i posiadania talentu, co podsumował w swojej wypowiedzi Mieczysław Chojnowski.

Cukiernictwo może być sztuką, jednak musi być rzemio­słem. To podstawa, żeby młodzi ludzie mo­gli zdobyć umiejętności niezbędne do dal­szego – samodzielnego – rozwoju, ktoś musi nauczyć ich warsztatu. To ogromnie ważne, by doświadczeni cukiernicy prze­kazywali młodemu pokoleniu wie­dzę, wprowadzali uczniów w taj­niki cukiernictwa. Szczególnie jeśli młodzi adepci spotkają na swojej drodze kogoś, kto ma talent i pasję. Przyczynienie się do rozwoju takiego młodego człowieka po­winno być dla mistrza powodem do dumy. Ja w każdym razie tak to widzę. Jestem pewien, że warto dzielić się swoją wiedzą i cieszę się, że mam taką możliwość: Mieczysław Chojnowski.

ZSUiS 

 
1 (002)
1 (002)
2 (002)
2 (002)
3 (002)
3 (002)
4 (002)
4 (002)
5 (002)
5 (002)
6 (002)
6 (002)

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Jaśle.
5. Wybór Członka Zarządu Powiatu w Jaśle:
a) zgłoszenie przez Starostę Jasielskiego kandydata na Członka Zarządu Powiatu.
b) wybór Komisji Skrutacyjnej.
c) przeprowadzenie tajnego głosowania, podjęcie uchwały.
6. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Robert Snoch

This album doesn't contain any items

 

 

„Krążenie materii w ekosystemach zmienionych antropogenicznie” to temat IX Konferencji Ekologicznej, która odbyła się 24 października 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle. 

 Konferencja Ekologiczna to cykliczne wydarzenie, które ma na celu edukację ekologiczną młodego pokolenia. Co roku temat konferencji dotyczy innego zagadnienia – w tym roku uczestnicy dowiedzieli się o niezwykle ważnej roli martwego drewna w przyrodzie i modelu krążenia materii w kontekście oddziaływań antropogenicznych. Zaproszeni wykładowcy omówili również gatunki organizmów zasiedlających martwe drewno, w szczególności chronione gatunki chrząszczy saproksylicznych. Ciekawostką był także temat dotyczący projektowania ogrodów dla owadów pożytecznych.

W konferencji udział wzięło 90 osób – nauczyciele biologii z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i gorlickiego wraz z delegacjami uczniowskimi. W wydarzeniu wzięli udział także: Senator RP Alicja Zając, Wiceprezes LOTOS Infrastruktura Jacek Gogola, Roman Kościow Kierownik Działu Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa Pracy LOTOS Infrastruktura i Tomasz Biały z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego. Partnerem głównym konferencji jak co roku była Grupa LOTOS SA. Partnerami byli również: Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Magurski Park Narodowy i Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle. Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Tygodnik Nowe Podkarpacie, TV Jasło, Fakty Jasielskie, ITV Południe i portal www.jaslo4u.pl.

Wykłady wygłosili: dr inż. Lech Buchholz (Świętokrzyski Park Narodowy), dr inż. Tomasz Olbrycht (URz, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Agroekologii), dr Dominik Wróbel (PWSZ w Krośnie), mgr inż. Monika Kucharska-Świerszcz (URz, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Agroekologii), mgr inż. Sławomir Czyżowicz (Podkarpacka Grupa OTOP).

Konferencja Ekologiczna to także możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy w praktyce – tak było i tym razem. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy udali się do lasu, aby poznać metody poszukiwania owadów leśnych. Na ścieżce przyrodniczej Hałbów – Kamień Magurskiego Parku Narodowego udało się nawet zaobserwować trzy gatunki chrząszczy.

Wnioskiem płynącym z wydarzenia jest konieczność dbania o naturalność lasu, który w tej postaci gwarantuje ciągłość krążenia materii. Zaburzenie tego ekosystemu pociąga za sobą konsekwencje m.in. w postaci wymierania gatunków owadów i ptaków, które do życia potrzebują martwego drewna. Aby chronić gatunki wymierające konieczna jest także ochrona ich siedlisk. Jednym z przykładów jest nadobnica alpejska (łac. rosalia alpina), piękny niebiesko-czarny chrząszcz z rodziny kózkowatych, który występuje licznie m.in. w Beskidzie Niskim. To gatunek składający jaja w drewnie starych buków, a niszczenie starych lasów bukowych stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla tego rzadkiego gatunku.

MDK w Jaśle

 

20171024_102808 (002)
20171024_102808 (002)
20171024_110109 (002)
20171024_110109 (002)
20171024_131859 (002)
20171024_131859 (002)
20171024_132127 (002)
20171024_132127 (002)
20171024_132433 (002)
20171024_132433 (002)
20171024_132714 (002)
20171024_132714 (002)
20171024_134141 (002)
20171024_134141 (002)
IMG_3590 (002)
IMG_3590 (002)
IMG_3594 (002)
IMG_3594 (002)
IMG_3596 (002)
IMG_3596 (002)
IMG_3598 (002)
IMG_3598 (002)
IMG_3612 (002)
IMG_3612 (002)
IMG_3618 (002)
IMG_3618 (002)
IMG_3630 (002)
IMG_3630 (002)
PA241584 (002)
PA241584 (002)
PA241587 (002)
PA241587 (002)
PA241589 (002)
PA241589 (002)
PA241593 (002)
PA241593 (002)
PA241598 (002)
PA241598 (002)
PA241604 (002)
PA241604 (002)
PA241606 (002)
PA241606 (002)
PA241609 (002)
PA241609 (002)
PA241616 (002)
PA241616 (002)
PA241622 (002)
PA241622 (002)
PA241624 (002)
PA241624 (002)