Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z języka niemieckiego „Olimpus”

I MIEJSCE W KRAJU  -  Małgorzata Dziedzic

Zuzanna Filipak – tytuł laureata

Paweł Sendra – tytuł laureata

Uczniów przygotowała pani Monika Żmigrodzka – nauczyciel języka niemieckiego.

19 maja 2020 r. odbyła się wiosenna sesja  Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z języka niemieckiego „Olimpus”. Wzięło w niej udział 22 uczniów z naszej szkoły z klas I, II i III. Konkurs był podzielony na kategorie wiekowe i na poziomy (oddzielnie klasy pierwsze po gimnazjum i po szkole podstawowej). Zadaniem konkursowym był test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Za jedno pytanie uczeń maksymalnie mógł uzyskać 4 punkty, a minimalnie -4 punkty. Aby uniknąć w ostatecznej klasyfikacji ujemnej ilości punktów, każdy uczestnik otrzymywał 120 punktów. W związku z powyższym uczeń odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uzyskiwał 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowiedział na wszystkie pytania poprawnie uzyskiwał 240 pkt.

XII edycja konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno” Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

Sukces uczniów naszej szkoły: Mateusz Palar, Damian Woliński, Paweł Senra

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3, mimo epidemii koronawirusa, zdołali z sukcesem ukończyć prace nad projektami historycznymi przygotowywanymi w ramach XII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych „Póki nie jest za późno”. Ideą tego konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac dotyczy wojen i konfliktów zbrojnych XX wieku.

Przygotowany przez Mateusza Palara i Damiana Wolińskiego film dokumentalny
pt. „Kryptonim Jaskółka” otrzymał 136,5 pkt i zajął 10 miejsce w konkursie (na 25 miejsc), a projekt Pawła Sendry „Kampania wrześniowa” uzyskał 98,5 pkt. Film „Kryptonim Jaskółka” poświęcony jest akcji zrzutów zaopatrzenia dla oddziałów partyzanckich działających w okolicach Jasła i Krosna. Uczniowie pokazali miejsce zrzutu amunicji w Bieździadce i przedstawili wydarzenia wiosny1944 roku. W filmie został również umieszczony fragment rozmowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 ze świadkiem historii panem Edwardem Grzebieniowskim, który opowiadał o tych wydarzeniach podczas spotkania. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowały: pani Agata Rabsztyn, pani Danuta Pociask i pani Katarzyna Szot. 

Film można obejrzeć na YouTube.

Sukcesy w sporcie

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy podał oficjalne wyniki rywalizacji szkół województwa podkarpackiego. Zespół Szkół nr 3 w Jaśle uzyskał najlepszy wynik wśród szkół powiatu jasielskiego. W klasyfikacji końcowej w kategorii „Licealiada” wśród 160 szkół w województwie  Zespół Szkól nr 3 w Jaśle znalazł się na 62 miejscu uzyskując 142 punkty.  

Zespół Szkół Nr 3

ZS3 Jasło

 

M A T U R Z Y S T O !!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny,

chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich

i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr

powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 ogłasza:

 

Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2020r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością .
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE NA STRONIE: www. stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 12 sierpnia 2020r. do dnia 14 września 2020r. (do godz.16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz
z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul.  Asnyka 7; 35-001 Rzeszów - w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021” - Segment IA.

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www. stypendia-pomostowe.pl

Informacji o programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości                                 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź                                     Oddział Terenowy w Rzeszowie

tel. 42  632 59 91, 42  631 95 58                                               tel. 17 853 78 87

kowr

learn 1996845 1920 1920x1080 1

Fot. www.pixabay.com

Od 15 czerwca 2020 r. trwa nabór do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Jasielskim, który odbywa się poprzez system vEdukacja Nabór, za pośrednictwem strony: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat, gdzie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym oferta szkół i terminy naboru. Warto zapoznać się również z dostępnym w zakładce Pliki do pobrania Podręcznikiem dla kandydata SP (2020).

Najważniejsze terminy, obowiązujące przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021:
15.06.-10.07.2020 r. - wybór preferencji przez kandydatów, złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
31.07.-04.08.2020 r. do godz. 15.00 - ewentualna zmiana preferencji kandydatów,
12.08.2020 r. - publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia,
13.08.-18.08.2020 r. - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
19.08.2020 r. - publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

O czym należy pamiętać?
1. Można kandydować do trzech szkół.
2. W każdej z wybranych szkół można wybrać dowolną liczbę oddziałów.
3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza.
5. Bardzo ważna jest kolejność wpisywania we wniosku poszczególnych klas – na pierwszym miejscu musi znaleźć się klasa, do której uczeń chce się najbardziej dostać.

W dniu 17 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się wręczenie nagród dla zasłużonych nauczycieli, którzy odchodzą na emeryturę.

Nagroda Zarządu Powiatu w Jaśle przyznawana jest nauczycielom, którzy w sposób szczególny angażują się w swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą, która przynosi pozytywne efekty widoczne zarówno w wychowaniu młodzieży jak i osiąganiu przez młodzież wybitnych osiągnięć w nauce, jak i różnych olimpiadach oraz konkursach.

Zgodnie z uchwałą, Zarząd Powiatu w Jaśle przyznał nagrody odchodzącym na emeryturę nauczycielom:

- Pani Ewa Rączka – Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

- Pani Halina Kędzior – Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

- Pani Małgorzata Paluch – Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle

- Pani Renata Siepietowska – Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle

Nagrody wręczał Starosta Jasielski Adam Pawluś, który z okazji przejścia na emeryturę złożył serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za długoletnią pracę, znaczący dorobek, interesujące inicjatywy oraz włożony trud w wykonywanie swojego zawodu

P1210207
P1210207
P1210142
P1210142
P1210146
P1210146
P1210156
P1210156
P1210178
P1210178
P1210180
P1210180
P1210182
P1210182
P1210185
P1210185

.

 

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych!

Przed Wami wybór szkoły, który będzie miał kluczowy wpływ na Waszą przyszłość. Po skrupulatnej analizie rynku pracy oraz odpowiadając na Wasze oczekiwania Powiat Jasielski przygotował szeroką ofertę edukacyjną. Nasze szkoły oferują bardzo dobrze wyposażone pracownie i  laboratoria oraz najwyższy poziom kształcenia dzięki doskonałej kadrze. Każda z naszych szkół pozwoli Wam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku.

Dziś mogę powiedzieć jedno, czekamy na Was z otwartymi ramionami w  progach naszych szkół, w których przygotowaliśmy 1036 miejsc w  35 oddziałach.

Zachęcam Was do wyboru atrakcyjnych kierunków kształcenia w  4 liceach, 5  technikach oraz 4 szkołach branżowych I stopnia.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Jasielskim prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. Serwis internetowy https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/ dostarczy Wam informacji o  wszystkich szkołach ponadpodstawowych w powiecie, o kryteriach i sposobie punktacji, a także pozwoli na elektroniczne wypełnienie podania do szkoły. Każdy kandydat może dokonać wyboru trzech szkół, a w obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. 

Jestem przekonany, że Wasze wybory okażą się trafne i szczęśliwe, a  system naboru zaoszczędzi Wam niepotrzebnego stresu. Pomocną może być dla Was prezentacja systemu elektronicznej rekrutacji do szkół zamieszczona na poniższej platformie internetowej: 

 

 

Starosta Jasielski

  Adam Pawluś

 

Edukacja AP 1