STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „MŁODZI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY”. Nabór rozpocznie się od 28 lutego 2020 r. i trwać będzie do 13 marca 2020 r.

 Dokumenty można składać:

- osobiście w Biurze Projektu (lokal pomiędzy budynkiem Hotelu Twist a sklepem z winami Wino i Przyjaciele) w poniedziałki w godzinach od 8.00 – 15.30, we wtorki, środy, czwartki i  piątki w godzinach od 8.00 – 14.30

lub

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji, 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37.

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ?

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające kryteria grupy docelowej.

Grupa docelowa to osoby młode, w tym os. z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy wyłącznie bierne zawodowo (tj. os., które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. os. z kategorii NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych
w okresie ostatnich 4 tygodni).

Projekt skierowany do os. fizycznych, które zamieszkują, w tym uczą się, na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC).

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby zaliczone do grupy docelowej w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój tryb konkursowy, czyli:

 1. a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym
  w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET,
  z następujących grup docelowych:
 • · osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • · osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • · osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • · osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • · matki przebywające w domach samotnej matki,
 • · osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
 • · osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • · osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
 1. b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa
  i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej) - wywodzący się z powyższych grup docelowych.

 

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA PROJEKTU?

Co najmniej 50% uczestników będą stanowić osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

Co najmniej 20% uczestników będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby
o niskich kwalifikacjach.

SLI zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu temat. 9 w RPO, pod warunkiem, że os. te spełnią kryteria grupy docelowej.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 140 (77K) os. młodych, w tym
z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy (wyłącznie biernych zawodowo), w tym w szczególności os. nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, które zamieszkują, w tym uczą się, na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC).

 CO OFERUJEMY?

 1. a) Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla UP)

Cel: określenie przez doradcę zawodowego predyspozycji zawodowych, diagnoza potrzeb szkoleniowych, możliwości i barier w zakresie doskonalenia zawodowego uczestników projektu, nabycia lub uzupełnienia przez nich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, diagnoza deficytów tzw. kompetencji miękkich i społecznych oraz znajomości i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 1. b) Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej

Cel: zwiększenie szans i możliwości UP na podjęcie pracy, poprzez nabycie tzw. kompetencji miękkich i wiedzy z zakresie funkcjonowania w środowisku pracy i na rynku pracy. Warsztaty będą stanowić pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, odnajdywaniu odpowiednich ofert pracy, wykorzystywaniu Internetu i mediów społecznościowych, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

 1. c) Pośrednictwo pracy – (średnio 4 godziny dla UP)

Cel: pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty stażu/pracy (na podst. zdiagnozowanych potrzeb
i oczekiwań UP a także potrzeb i możliwości rynku pracy).

 1. d) Szkolenia zawodowe - 42 os.

Cel: nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji/kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy
w kontekście zidentyfikowanych potrzeb UP, poprzez ukończenie wysokiej jakości szkoleń/kursów. Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Szkolenia będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, kompetencje.

 1. e) Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy – 140 os.

Cel: nabycie lub uzupełnienie przez UP doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Dla 140 UP przewiduje się 6-cio miesięczne staże zawodowe (w wyjątkowych sytuacjach okres stażu będzie można wydłużyć, jeżeli będzie to wynikać
z IPD uczestnika).

Każdy BO, któremu zostanie przedstawiona propozycja wsparcia musi rozpocząć udział we wskazanym wsparciu. W szczególności dotyczy to udziału w stażu zawodowym, który powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu.

 UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 1. a) stypendium szkoleniowe (w kwocie wynoszącej maksymalnie 120% zasiłku dla bezrobotnych za m-c, jeżeli szkolenie obejmuje co najmniej 150 godz./m-c, ) tylko dla UP biorących udział w szkoleniach zawodowych,
 2. b) pokrycie kosztów szkoleń zawodowych - tylko dla UP biorących udział w szkoleniach zawodowych,
 3. c) zwrot kosztów przejazdu na szkolenia zawodowe (refundowanych na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu) – tylko dla UP biorących udział w szkoleniach zawodowych,
 4. d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas szkoleń,
 5. e) stypendium stażowe (120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych wypłacane w okresie odbywania stażu tj. ok. 6 miesięcy) oraz składki ZUS UP (wypłacane w okresie odbywania stażu tj. ok. 6 miesięcy),
 6. f) zwrot kosztów przejazdu na staż (refundowanych na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu).
 7. g) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas stażu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

W SZCZEGÓLNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. ZNASZ KOGOŚ KTO POTRZEBUJE WSPARCIA? DAJ MU ZNAĆ O NASZYM PROJEKCIE.

  

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  

DLA PRACODAWCY:

Wniosek o zorganizowanie stażu.

BIURO PROJEKTU:

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji

ul. Pużaka 37 (lokal pomiędzy budynkiem Hotelu Twist a sklepem z winami Wino i Przyjaciele)

38-400 Krosno

tel. +48 572 027 819

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji: www.sli.org.pl

Stowarzyszenie laboratium Inspiracji

pig aktywni na rynku pracy plakat 2020 27022020

Pochodzisz z małej miejscowości i planujesz rozpocząć studia w innym mieście? Poszukujesz wsparcia na realizację projektów artystycznych lub rozwój kariery sportowej? A może marzysz o studiach za granicą?

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne, dostępne nie tylko dla uczniów i studentów, ale także m.in. dla osób związanych z konkretną dziedziną nauki, artystów, sportowców, działaczy społecznych. Często jednak barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych oraz nieznajomość narzędzi, które mogą pomóc w ich wyszukaniu.

Jako Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o  programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzimy portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadziliśmy ponad 11 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.

Ponadto na portalu publikujemy artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. Obecnie pracujemy nad cyklem artykułów o prawnych aspektach stypendiów – w połowie stycznia ukazał się artykuł o tym, jaka jest definicja stypendium. Kontynuujemy rozpoczęty pod koniec 2019 roku cykl Kierunek: świat, w którym przybliżamy zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą (do tej pory ukazały się artykuły o studiach w Wielkiej Brytanii, Chinach, JaponiiNiemczech). Regularnie przygotowujemy zestawienia stypendiów i konkursów o otwartych naborach, kierowanych do konkretnych grup.

Nasza działalność obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Poza regularnie publikowanymi na naszym portalu artykułami kierowanymi do organizatorów stypendiów, przygotowujemy publikacje na podstawie szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych przez Zespół Fundacji. W 2018 przeprowadziliśmy kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”. Na jego podstawie opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób prezentująca informacje o stypendiach w Polsce. Jeśli w tematyce stypendiów czujecie się zupełnie „zieloni”, przejrzenie naszej broszury może pomóc Wam rozpocząć poszukiwania.

Wierzymy, że wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, są nieodzownym narzędziem pomagającym wyrównywać szanse młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.mojestypendium.pl i życzymy powodzenia!

Fundacja Dobra Sieć

Moje Stypendium infografika

W dniach 29-30 stycznia 2020 r. uczniowie klasy 2 – technikum kelner oraz klasy 1 – technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział, wspólnie z  partnerską szkołą ze Słowacji  - Spojena Skola w Svidniku, w warsztatach z zakresu „Carving fruit”.  Szkolenie jest częścią polsko – słowackiego projektu pt. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”, którego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej do potrzeb transgranicznego rynku pracy.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle podczas 18-godzinnego szkolenia nabyli wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania dekoracji z warzyw i owoców oraz dekoracji potraw i stołów bankietowych.

Nasi uczniowie zapoznali się z historią carvingu, sprzętem używanym podczas pracy z owocami i warzywami oraz technikami cięcia i rzeźbienia. Podczas zajęć praktycznych nauczyli się m.in. wycinać kwiaty z rzodkwi czy kalarepy, kwiaty w arbuzie i melonie, szyszki z marchwi. Ponadto złożyli wieloskładnikowe kompozycje z wyrzeźbionych elementów.

Po zakończeniu szkolenia uczniowie przystąpili do egzaminu i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu w języku polskim, słowackim i angielskim. Było to niewątpliwie doskonałe doświadczenie, dzięki któremu uczniowie uzyskali kwalifikacje przydatne na rynku pracy w sektorze gastronomicznym.

Mikroprojekt pt. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”.

Partner wiodący: Powiat Jasielski
Partner mikroprojektu: Spojena Skola w Svidniku

Wartość mikroprojektu: 36 405,54 €. Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wkład Powiatu Jasielskiego wynosi 10%.

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

 

IMG_20200129_114101
IMG_20200129_114101
IMG_20200129_114503
IMG_20200129_114503
IMG_20200130_092956
IMG_20200130_092956
IMG_20200130_093009
IMG_20200130_093009
IMG_20200130_093017
IMG_20200130_093017
IMG_20200130_093025
IMG_20200130_093025
IMG_20200130_110930
IMG_20200130_110930
IMG_20200130_130129
IMG_20200130_130129
IMG_20200130_130321
IMG_20200130_130321
IMG_20200130_135415
IMG_20200130_135415
IMG_20200130_135656
IMG_20200130_135656

 

Anna Zając, uczennica klasy I GC, zdobyła wyróżnienie w Konkursie Historycznym "Chcieliśmy tylko wolnej Polski", który adresowany był do uczniów ze szkół z Podkarpacia i Dolnego Śląska.

Ideą Konkursu, nad którym patronat objęli: Premier RP, Mateusz Morawiecki; Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Dolnośląski i Podkarpacki Kurator Oświaty, była popularyzacja sylwetek żołnierzy, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz wszystkich osób, zwłaszcza w społecznościach lokalnych, których postępowanie wyrażało wierność najwyższym ideałom. Ania na Konkurs przygotowała film, prezentujący sylwetkę Pana Stanisława Koczwary, mieszkańca Kołaczyc.

Opowiedział on o działalności Solidarności na terenie Huty Szkła w Jaśle, wydarzeniach związanych z wprowadzeniem Stanu Wojennego, swym  internowaniu, sytuacji rodziny.  Wręczenie nagród odbyła się 10 stycznia w Dębicy.

LO Kołaczyce

ABC

W dniu 5 grudnia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

Projekt zrealizowany został z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania „Edukacja ekologiczna”. Całkowita wartość projektu (brutto) to 3.601.412,00 zł, z czego dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 2.900.965,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w III kwartale 2017 roku.

Głównym celem działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej, będzie prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, ale i propagowanie walorów przyrodniczych terenu, na którym jest zlokalizowany. Zakres projektu objął prace związane z zaadaptowaniem budynku po byłej strażnicy granicznej w Ożennej wraz z zagospodarowaniem przylegającego do niego terenu na cele edukacyjne.

W ramach projektu wykonano roboty budowlane na ponad 3 mln 100 tys. złotych.

Polegały one na przeprowadzeniu kompleksowej przebudowy budynku po byłej strażnicy i dostosowanie go do potrzeb funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Powstało między innymi poddasze użytkowe z miejscami noclegowymi, zapleczem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniami służącymi do przygotowywania posiłków, a w otoczeniu budynku, parkingi, alejki i miejsca przeznaczone do hodowli roślin. Ośrodek Edukacji Ekologicznej dysponuje ponad 40 miejscami noclegowymi.

Za ponad 300 tys. złotych, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej zakupiono wyposażenie służące celom edukacyjnym.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć i warsztatów w zakresie szeroko pojętej edukacji przyrodniczej. Zawarto również porozumienie współpracy z pobliskim obserwatorium na Słowacji, gdzie młodzież będzie mogła wspólnie uczestniczyć w zajęciach po obu stronach granicy.

Podczas konferencji odbyły się trzy wykłady, pierwszy z nich wygłosiła dr inż. Magdalena Frączek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt. „Uwierzyć w sens edukacji ekologicznej”. Kolejny wykład poprowadził dr Rafał Kapica z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie podczas którego opowiadał o tendencjach rozwoju turystyki dzieci i młodzieży. Ostatni wykład dotyczył dawnych odmian jabłoni, który poprowadziła mgr Elżbieta Żygała – wicedyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

Po zakończonych wykładach odbyła się część praktyczna, uczestnicy wykładów zostali podzieleni na trzy grupy i wzięli udział w warsztatach. Pierwsza grupa uczestniczyła w warsztatach pn. „Badanie wody w trzech postaciach zimą – zajęcia laboratoryjne i mikroskopijne , oraz "Badanie Gleby - z czego składa się gleba”, prowadzonych przez Karola Skrobacza, doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego. Grupa druga brała udział z warsztatach prowadzonych  przez pracownika Magurskiego Parku Narodowego Konrada Krasonia, który przedstawiał i opowiadał o tropach i śladach zwierząt. Duże zainteresowanie wzbudziły warsztaty z Izabelą Lorenc, która prowadziła zajęcia o kosmetykach naturalnych.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, przybliżył wszystkim obecnym historię budynku, w którym teraz mieści się ośrodek oraz opowiedział o etapach realizowanego projektu. Podziękował wszystkim, którzy brali czynny udział w tworzeniu i budowie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, oraz tym którzy przyjęli zaproszenie i wzięli udział w konferencji podsumowującej realizację projektu. Poinformował również, że obecnie administratorem i porwadzącym Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej będzie Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

W konferencji wziął udział m.in. Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego Norbert Kieć, Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Małgorzata Piotrowska, Ewa Dubiel Naczelnik Wydziału Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Ryszard Żygłowicz Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle,   Andrzej Konopka Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Sylwia Pilek Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, sołtysi wsi Krempna oraz Ożenna, a także wielu innych zaproszonych gości.

 

P1180500
P1180500
P1180509
P1180509
P1180511
P1180511
P1180521
P1180521
P1180525
P1180525
P1180539
P1180539
P1180548
P1180548
P1180560
P1180560
P1180563
P1180563
P1180568
P1180568
P1180573
P1180573
P1180574
P1180574
P1180594
P1180594
P1180604
P1180604
P1180610
P1180610
P1180631
P1180631
P1180635
P1180635
P1180644
P1180644
P1180650
P1180650