Drukuj

W dniu 20 lutego br. odbyła się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Powodem była między innymi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

Decyzją radnych w budżecie zabezpieczano środki finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Powiat Jasielski musi złożyć do właściwego Oddziału PEFRON wnioski i wystąpienia, a ostateczny termin upływa 28 lutego br.

Zabezpieczono również środki na realizację projektu pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W ramach tego projektu można uzyskać dofinansowanie od 10 000 zł do 1000 000 zł na dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Radni przyjęli dwie ważne uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji dwóch projektów przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany będzie projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim V)” adresowany dla osób poniżej 29 roku życia. Wartość projektu wynosi 8 098 806,00 zł.

Kolejny projekt pn.: „ Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI)” w ramach RPO, zakłada wsparcie osób bezrobotnych poprzez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub zrefundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Wartość projektu wynosi 2 579 926,60 zł.

Radni zdecydowali o przyjęciu do realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020 – 2024”. Jest to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem przestępczości i patologii.

Podjęto uchwałę o delegowaniu do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dwóch radnych: Stanisława Świecha i Sławomira Madejczyka. Przyjęto także rezygnację radnej Doroty Woźniak z prac w Komisji Społecznej.

Przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku.

IMG_9360
IMG_9360
IMG_9362
IMG_9362
IMG_9367
IMG_9367
IMG_9370
IMG_9370