W piątek, 3 kwietnia 2020 roku, w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyła się  XXIV Sesja Rady Powiatu Jasielskiego

Zwołanie sesji w okresie stanu pandemii wywołało dużo emocji, zwłaszcza wśród radnych opozycji, którzy stali na stanowisku, że sesja naraża na niebezpieczeństwo zakażenia oraz stanowi naruszenie zasad, które wprowadził Premier RP. Radni opozycji nie wzięli udziału w sesji z wyjątkiem radnego Krzysztofa Buby, który przybył na sesję, ale nie podpisał listy obecności i nie podjął karty do głosowania. Radny składając wnioski zbliżył się na niebezpieczną odległość (poniżej 1 metra) do przewodniczącego rady Roberta Snocha oraz wiceprzewodniczącej Anny Nigborowicz. Kilkanaście minut po wyjściu radnego Krzysztofa Buby przybył patrol policji, celem stwierdzenia czy na terenie budynku nie doszło do naruszenia prawa w związku z zakazem gromadzenia się. Zgłoszenie uznano za bezzasadne.

Podczas sesji rady zostały podjęte ważne decyzje. Radni przegłosowali zmianę statutu, który umożliwia przeprowadzenie sesji, komisji oraz zarządu w trybie zdalnym.

Radni otrzymali informację o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w Powiecie Jasielskim oraz o sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Następnie przystąpiono do głosowania nad zmianą uchwały budżetowej. W wyniku tej uchwały radni zdecydowali o zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu kredytu do zaciągnięcia w 2020 roku o 9.800.000,00 zł oraz zwiększono przychody o 13.800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz rozchodów. Uchwała ta powoduje, że budżet powiatu kolejny raz jest bez kredytu. Umożliwia również prowadzenie ważnych inwestycji takich jak :

1. Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 0+000 – 0+140 poprzez budowę pasa prawo-skrętu pomiędzy DW 992 a DK 28.
2. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny.
3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów.
4. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj.
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733.

Podczas sesji radni zdecydowali o dofinansowaniu nowego zadania pn. „Przebudowa budynku warsztatowo - garażowo - socjalnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników w związku ze stanem epidemii” kwotą 100 tys. zł.  Inwestycja ta jest konieczna i niezbędna dla bezpieczeństwa tych, którzy są na pierwszej linii frontów walki z SARS-CoV-2, ratowników medycznych oraz  kierowców pogotowia ratunkowego.

Przyjęto również sprawozdania i informacje, które wynikają z harmonogramu pracy rady.

Radni wyrazili zgodę na udzielenia bonifikaty na rzecz Domu Dziecka w  Kołaczycach w wysokości do 99 % od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu podziękował radnym za podjęcie ważnych dla powiatu uchwał. Apelował do mieszkańców powiatu aby zachowali bezpieczeństwo i zdrowie w tym trudnym czasie, a związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Starosta Jasielski złożył dla wszystkich życzenia, życząc zdrowia, pełnych wiary i życzliwości oraz spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Wielkiej Nocy.

 

1
1
11
11
22
22
33
33