Drukuj

 

W piątek,  14 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyło się drugie posiedzenie Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

 

Podczas posiedzenia wybrany został 3-osobowy Zarząd w składzie: Tadeusz Gorgosz (Wicestarosta Jasielski) – Przewodniczący Zarządu, Ryszard Pabian (Burmistrz Miasta Jasła) – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Stanisław Pankiewicz (Wójt Gminy Jasło) – Członek Zarządu.

Na posiedzeniu została powołana również Komisja Rewizyjna w składzie: Jan Czubik (Wójt Gminy Tarnowiec) – Przewodniczący Komisji,  Zenon Szura (Wójt Gminy Skołyszyn) – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Kazimierz Miśkowicz (Wójt Gminy Krempna) – Członek Komisji.

Zarząd i Komisja pracować będą społecznie, nie pobierając za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

Przypomnijmy: Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim został utworzony przez Powiat Jasielski oraz gminy: Miasto Jasło, Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego (planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym).

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Związek został wpisany do rejestru związków powiatowo-gminnych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (pod pozycją 7), a w dniu 25 kwietnia 2017 r. Wojewoda Podkarpacki ogłosił statut  Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 1737). Z dniem ogłoszenia statutu Związek nabył osobowość prawną.

25 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku, podczas którego m. in. wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia oraz dwóch Wiceprzewodniczących Zgromadzenia. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Rafał Papciak (Wójt Gminy Brzyska), a Wiceprzewodniczącymi – Grzegorz Bara (Wójt Gminy Nowy Żmigród) i Małgorzata Salacha (Burmistrz Kołaczyc).

 

zwizek_komunikacyjny
zwizek_komunikacyjny