Drukuj

Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 3 września br. zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach trzech zadań. W wyniku postępowania wybrano ofertę  najkorzystniejszą, złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle zrealizuje następujące zadania:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś” w km 1+800 – 2+685;
  2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec” w km 0+000 – 0+625;
  3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka Przybówka” w km 0+400 – 1+370 oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+340 – 0+400 w ramach zadania „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”.

Pierwsze i trzecie zadanie zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a drugie ze środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Wykonanie tych prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na przebudowanych drogach oraz podniesie poziom komfortu podczas jazdy.

 

mapka
mapka