Drukuj

W dniu 9 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie mostu w Dobrucowej wykonanego w ramach zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Senator RP Alicja Zając, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, przedstawiciele Powiatu Jasielskiego na czele ze Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem,  przedstawiciele Gminy Jasło na czele z Wójtem Wojciechem Piękosiem, przedstawiciele Gminy Tarnowiec na czele z Wójtem Janem Czubikiem, Dyrektor Zarządu Zlewni P.G.W. „Wody Polskie” w Jaśle Jerzy Żygłowicz, Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz, sołtysi oraz licznie przybyli okoliczni mieszkańcy.  Wykonawcę czyli firmę Wolmost Sp. z o. o. reprezentowali: prezes Zbigniew Wolan, wiceprezes Marcin Lubach, kierownik budowy Piotr Drozdowski oraz kierownik robót Dominik Drozdowski. Poświęcenia mostu dokonał ksiądz Paweł Knurek – Kustosz Sanktuarium w Tarnowcu.

Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego zadania inwestycyjnego. Podkreślił, że udało się to dzięki współpracy trzech jednostek samorządowych: Powiatu Jasielskiego, Gminy Jasło i Gminy Tarnowiec. Swoje podziękowania przekazał również dla parlamentarzystów i rządu, a w szczególności dla Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, za 50% dofinansowanie zadania. Gratulacje w związku z otwarciem mostu na rzece Jasiołce przesłał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Roboty budowlane miały na celu doprowadzenie do uzyskania normatywnego obiektu inżynierskiego. Nowy most posiada następujące parametry: długość całkowita: 60,60 m, szerokość jezdni – 2 pasy po 3 m, nośność klasa „B” – 40 ton. Projektantem przedmiotowego zadania jest Rafał Leń.

Roboty obejmowały wykonanie nowych podpór i konstrukcji nośnej mostu. W ramach rozbudowy przebudowano dojazdy do obiektu oraz umocniono skarpy i brzegi rzeki Jasiołki. Przebudowano również odcinek  drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok na długości łącznej około 900 m, tj. 550 m od strony Szebni i 350 m od strony Tarnowca. Wykonano obustronne pobocza szerokości 1,0 m oraz usprawniono system odwadniania drogi (odwodnienie powierzchniowe, rowy otwarte, korytka ściekowe).

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, w dniu 25 kwietnia 2019 r. podpisano umowę o roboty budowlane z firmą Wolmost Sp. z o. o. na kwotę 6.292.085,81 zł. Finansowanie: subwencja ogólna budżetu państwa: 3.146.043,00 zł; Powiat Jasielski: 2.346.042,81 zł; Gmina Jasło: 200.000,00 zł; Gmina Tarnowiec: 600.000,00 zł.

 

1
1
IMG_8101
IMG_8101
IMG_8107
IMG_8107
IMG_8109
IMG_8109
IMG_8115
IMG_8115
IMG_8116
IMG_8116
IMG_8118
IMG_8118
IMG_8125
IMG_8125
IMG_8127
IMG_8127
IMG_8129
IMG_8129
IMG_8130
IMG_8130
IMG_8133
IMG_8133
IMG_8141
IMG_8141
IMG_8145
IMG_8145
IMG_8149
IMG_8149
IMG_8153
IMG_8153
IMG_8162
IMG_8162
IMG_8178
IMG_8178
IMG_8184
IMG_8184
IMG_8192
IMG_8192
IMG_8200
IMG_8200
IMG_8204
IMG_8204
IMG_8205
IMG_8205
IMG_8211
IMG_8211
IMG_8214
IMG_8214
IMG_8220
IMG_8220