Most w Dobrucowej zrealizowany został w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Potok w km 1+649 – 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez Jasiołkę w miejscowości Dobrucowa”.

Inwestycja w głównej mierze związana była z przebudową istniejącego mostu celem uzyskania normatywnego obiektu. Przebudowa objęła także korektę drogi w obrębie dojazdów do mostu oraz umocnienie koryta rzeki.

Wszystkie prace związane z budową mostu zostały już zakończone. Obecnie trwa porządkowanie terenu. W przyszłym tygodniu przewidziany jest odbiór końcowy inwestycji.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie mostu na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa odbędzie się  9 listopada 2019 r.(sobota) o godzinie 10:30.

Starosta Jasielski Adam Pawluś serdecznie zaprasza na tę uroczystość mieszkańców gminy Tarnowiec i  miejscowości Szebnie.

Zdjęcia udostępnił generalny wykonawca Firma "Wolmost" Sp. z o.o.

 

dobrucowa-001
dobrucowa-001
dobrucowa-002
dobrucowa-002
dobrucowa-003
dobrucowa-003
dobrucowa-004
dobrucowa-004
dobrucowa-005
dobrucowa-005
dobrucowa-006
dobrucowa-006
dobrucowa-007
dobrucowa-007
dobrucowa-008
dobrucowa-008
dobrucowa-009
dobrucowa-009
dobrucowa-010
dobrucowa-010
dobrucowa-011
dobrucowa-011
dobrucowa-012
dobrucowa-012
dobrucowa-013
dobrucowa-013
dobrucowa-014
dobrucowa-014
dobrucowa-015
dobrucowa-015
dobrucowa-016
dobrucowa-016
dobrucowa-017
dobrucowa-017
dobrucowa-018
dobrucowa-018
dobrucowa-019
dobrucowa-019
dobrucowa-020
dobrucowa-020

 

W dniu 1 października br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, które odbyło się w Rzeszowie.

Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jego celem jest m.in.: wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy.

W części spotkania dotyczącej propozycji budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przedstawiła koncepcję budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa. Zadanie znajduję się na liście inwestycji z „Programu Planowanych Inwestycji PGW WP na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”, pod pozycją nr 44.

1 (1)
1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (3)
1 (3)

 

W dniu 30 września 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 1+800 – 2+685”. Inwestycja ta zostanie zrealizowana do 15 listopada 2019 r.

Roboty obejmą kompleksową przebudowę drogi, tj. położenie nowej nawierzchni, budowę chodnika, przebudowę zjazdów, przebudowę przepustów oraz budowę nowego systemu odwodnienia.

Inwestorem jest Powiat Jasielski, a wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 658 638 zł.

 

kłodawa1.jpeg

Starosta Jasielski Adam Pawluś podkreślił, że budowa tej drogi poprawi bezpieczeństwo użytkowników,  a zwłaszcza pieszych, ułatwi też przejazd dla autobusów.

Bez nazwy.jpg

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 23 września br. doszło do podpisania umowy darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin o łącznej powierzchni 1,1640 ha. Nieruchomości te zostaną przeznaczone pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim”.

Na przekazanym terenie planowane jest zrealizowanie strzelnicy-wojskowej,  6 stanowiskowej, o długości strzelania 100 m. Strzelnica zostanie zabezpieczonej obwałowaniem ziemnym bocznym i kulochwytem głównym. Przy planowanym obiekcie powstanie infrastruktura towarzysząca tj. droga dojazdowa, parking, ogrodzenie, oświetlenie, wiata dla oczekujących na oddanie strzałów oraz kontenery magazynowe na sprzęt. Należy podkreślić, że naturalne ukształtowanie terenu sprzyja realizacji tej inwestycji.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, złożył serdeczne podziękowania darczyńcy Księdzu Prałatowi Franciszkowi Motyce za bezpłatne przekazanie powyższych nieruchomości.

IMG_20190923_083726
IMG_20190923_083726

 

W dniu 19 września br. przekazano plac budowy dla Jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle  pod  realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” oraz „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”.

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” w km 0+400 – 1+370 roboty obejmą: doprowadzenie jezdni do normatywnych parametrów odpowiadających drodze o klasie technicznej Z o jednym pasie jezdni dwukierunkowej 2×3,0 m; budowę w km  0+400 – 1+077 prawostronnego chodnika o szerokości 2 m wraz z przykryciem istniejącego rowu otwartego kolektorem oraz wykonanie pozostałych robót towarzyszących.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” obejmie przebudowę drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka – Przybówka w km 0+340 – 0+400. Roboty obejmą: wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do normatywnych parametrów (jezdnia o szerokości 6 m); ułożenie ścieku przejezdniowego z elementów prefabrykowanych, z którego wody opadowo-roztopowe prowadzone będą przez korytko ściekowe typu trapezowego do istniejącego rowu po lewej stronie; umocnienie istniejącej lewostronnej skarpy płytami ażurowymi 60×40×8 cm; wbudowanie prawostronnego krawężnika betonowego 15×30×100 cm.

Planowany termin realizacji tych inwestycji to 15 listopada 2019 r.

W przekazaniu placu budowy Jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle udział wzięli: Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Starosta Jasielski Adam Pawluś i Wicestarosta Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś i Zastępca Wójta Henryk Motkowicz, Radna Gminy Jasło Renata Brągiel, Sołtys Chrząstówki - Agata Bielecka, Sołtys Niepli - Andrzej Grzebień oraz Sołtys Szebni – Rafał Czekalski.

Powiat rozważa również wykonanie 400 metrowego drogi Szebnie – Chrząstówka od skrzyżowania z drogą na Nieplę. 

44.jpeg22.jpeg33.jpeg11.jpeg