Podczas XVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle radni wyrazili zgodę na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”. Dzięki przystąpieniu do tego projektu powiat zyskuje szansę na rozwój turystyki i rozpowszechnienie informacji o zasobach kulturalnych i przyrodniczych.

Mikroprojekt pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník”, to projekt partnerski Powiatu Jasielskiego, jako Partnera Wiodącego, przy udziale Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oraz Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 dla mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

W ramach projektu planowane jest utworzenie nowego transgranicznego turystycznego szlaku pieszego łączącego Ożenną z Roztokami, na odcinku do granicy państwa oraz modernizacja szlaku turystycznego pieszego po stronie słowackiej. Wraz z szlakiem turystycznym powstanie infrastruktura, której zakres obejmuje min.: wykonanie po stronie polskiej i modernizację po stronie słowackiej turystycznego szlaku pieszego wraz z wykonaniem infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej. Zamieszczenie nowych informacji o zasobach  powiatu jasielskiego (strony internetowe, aplikacja mobilna powiatu jasielskiego), tj.: o nowym szlaku turystycznym, obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego oraz wydanie folderu. Przeprowadzenie warsztatów filmowo – fotograficznych z udziałem młodzieży polsko – słowackiej w Ośrodkach Ożenna i Obserwatorium Roztoky, rajdu rowerowego w okolicach Ożennej, konferencji „Dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”. Odbędą się konkursy: fotograficzny (przyroda powiatu i dziedzictwo kulturowe) oraz lingwistyczny – międzykulturowy.

Realizacja projektu nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020.

Wartość projektu finansowana przez powiat jasielski to 300 000,00 zł. Planuje się, że projekt będzie dofinansowany do 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do 5% z budżetu państwa, wkład własny wynosi minimalnie 10%.

Przegłosowano zmiany statutu szkół, w związku z reformą oświaty, przywracającą 4-letnie licea i 5-letnie technika. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018. Dokonano również zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. wprowadzając szereg zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

P1130173
P1130173
P1130175
P1130175
P1130193
P1130193
P1130194
P1130194
P1130200
P1130200
P1130205
P1130205
P1130211
P1130211
P1130223
P1130223
P1130248
P1130248
P1130250
P1130250
P1130259
P1130259
P1130262
P1130262

 

 

W dniu dzisiejszym Jarosław Wittstock, Wiceprezes Lotos S.A. w Gdańsku, odbył wizytę w Rafinerii w Jaśle. Poinformował on o uruchomieniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 8 linii nalewczych terminala autocystern”.

Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych i sterujących 8 linii nalewczych dla trzech wysp nalewczych terminala autocystern zapewni prawidłową pracę tych linii, a wdrożone rozwiązania systemowe będą zgodne ze standardami jakie są obecnie stosowane w pozostałych bazach paliw Grupy Kapitałowej LOTOS i zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo procesowe instalacji. Koszt wykonanej modernizacji to 2 mln zł.

W czasie wizyty pozyskano również informacje, że Spółka Lotos Infrastruktura w Jaśle otrzymała pozytywna rekomendację na przejście w fazę planowania kolejnych inwestycji, które przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy.

Jacek Gogola, Prezes Lotos Infrastruktura S.A. w Jaśle, podziękował Posłowi na Sejm RP Bogdanowi Rzońcy za pomoc w staraniach w kierunku powstawania nowych inwestycji na terenie Rafinerii w Jaśle.

P1120764
P1120764
P1120771
P1120771
P1120776
P1120776
P1120778
P1120778
P1120780
P1120780
P1120791
P1120791
P1120801
P1120801

 

 

W dniu 10 kwietnia br. odbyła się XI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Radni dokonali zmian w Uchwale Budżetowej, decydując o niezaciąganiu nowego kredytu w 2019 roku, a pokrycie deficytu budżetowego w roku 2019 i rozchodów budżetowych, wolnymi środkami z lat poprzednich. Ponadto zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 mln. 615 tys. zł.

Podczas sesji radni zadecydowali o przeznaczeniu kwoty 500 tys. zł na kontynuację II części zadania pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Całość zadania to koszt około 3 mln zł. Kwota 500 tys. będzie stanowić część przeznaczoną do wydatkowania w 2019 r. Ostateczna wartość inwestycji zostanie ustalona po przeprowadzeniu przetargu i sfinansowana z budżetu w 2020 roku.

Przeznaczono środki na udział własny w ważnych inwestycjach drogowych, które mają być realizowane przy wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Są to następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle” – wartość wkładu własnego: 205 tys. zł

 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże” – wartość wkładu własnego: 245 tys. zł

- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś” – wartość wkładu własnego: 760 tys. zł

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie” – wartość wkładu własnego: 1 mln. 600 tys. zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec” – wartość wkładu własnego: 321 tys. zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844R Niepla - Przybówka” – wartość wkładu własnego: 234 tys. zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka – Przybówka”

- „ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”.

Podczas sesji ponownie podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.:„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.

P1120590
P1120590
P1120593
P1120593
P1120605
P1120605
P1120623
P1120623
P1120637
P1120637
P1120666
P1120666
P1120674
P1120674
P1120707
P1120707
P1120725
P1120725

 

 

W dniu 5 kwietnia br. Adam Pawluś, Starosta Jasielski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle”.

Inwestycja, której inwestorem jest Miasto Jasło,  obejmowała będzie budowę mostu z jednostronnym chodnikiem przez rzekę Wisłokę oraz odcinka drogi gminnej publicznej klasy D, bocznej ul. Gądki, stanowiącej najazdy na projektowany most, pomiędzy ul. Szopena a Osiedlem Gądki. Planowany most ma poprawić komunikację pomiędzy Osiedlem Gądki, a centrum miasta oraz stanowić alternatywę dla ruchu samochodów osobowych w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu na moście przez rzekę Wisłokę, na ulicy 3-go Maja.

P1120319
P1120319

 

 

W dniu dzisiejszym, tj. 22 marca br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyło się spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu polsko-słowackiego. Po stronie polskiej jest propozycja modernizacji drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Dukla na odcinku  Wola Cieklińska - Nowy Żmigród w km 16+300  –  28+967, o łącznej długość odcinka 12,667 km.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony słowackiej na czele z Marcelem Horvath – Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Preszowie. Stronę polską reprezentowali: Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Wojciech Zając - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Maria Michur-Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Marta Maj – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Piotr Miąso – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Droga wojewódzka nr 993 Gorlice – Dukla jest bardzo ważna ze względu na połączenie miast Gorlice i Nowy Sącz przez Nowy Żmigród z drogą krajową nr 19 w Dukli.

W tym roku w kwietniu rozpocznie się realizacja inwestycji: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica wraz z dojazdami w m. Pielgrzymka oraz budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla  wraz z rozbiórką mostu istniejącego i przebudową tej drogi w m. Pielgrzymka.

Inwestycje te spowodują, zwłaszcza  modernizacja drogi nr 993, poprawę dostępności komunikacyjnej w południowej części Powiatu Jasielskiego i Województwa Preszowskiego i dalej na południe Europy w ramach połączeń sieci TEN-T, współfinansowanej z Programu Współpracy Transgranicznej. Stanowić będzie również bezpieczny przejazd dla pojazdów o nieograniczonym tonażu i zlikwiduje istniejący objazd przez miasto Jasło.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski szczególne podziękowania przekazał Bogdanowi Rzońcy - Posłowi na Sejm RP, Adamowi Hamryszczakowi - Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Władysławowi Ortylowi - Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Wojciechowi Zającowi – Radnemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Piotrowi Miąso – Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zostały zagwarantowane środki na kolejny nabór na inwestycje drogowe w ramach Programu Interreg V-A Polaka – Słowacja 2014 – 2020.

P1110427
P1110427
P1110425
P1110425
P1110430
P1110430
P1110440
P1110440
P1110448
P1110448
P1110453
P1110453
P1110459
P1110459
P1110475
P1110475
P1110483
P1110483
P1110523
P1110523
P1110565
P1110565
P1110574
P1110574
P1110576
P1110576