W dniu 20 lutego br. odbyła się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Powodem była między innymi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

Decyzją radnych w budżecie zabezpieczano środki finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Powiat Jasielski musi złożyć do właściwego Oddziału PEFRON wnioski i wystąpienia, a ostateczny termin upływa 28 lutego br.

Zabezpieczono również środki na realizację projektu pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W ramach tego projektu można uzyskać dofinansowanie od 10 000 zł do 1000 000 zł na dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Radni przyjęli dwie ważne uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji dwóch projektów przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany będzie projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim V)” adresowany dla osób poniżej 29 roku życia. Wartość projektu wynosi 8 098 806,00 zł.

Kolejny projekt pn.: „ Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI)” w ramach RPO, zakłada wsparcie osób bezrobotnych poprzez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub zrefundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Wartość projektu wynosi 2 579 926,60 zł.

Radni zdecydowali o przyjęciu do realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020 – 2024”. Jest to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem przestępczości i patologii.

Podjęto uchwałę o delegowaniu do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dwóch radnych: Stanisława Świecha i Sławomira Madejczyka. Przyjęto także rezygnację radnej Doroty Woźniak z prac w Komisji Społecznej.

Przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku.

IMG_9360
IMG_9360
IMG_9362
IMG_9362
IMG_9367
IMG_9367
IMG_9370
IMG_9370

W dniu 9 luty 2020 r., w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyła się konferencja prasowa dotycząca Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W konferencji udział wzięli: Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski i jednocześnie pełnomocnik PiS w powiecie jasielskim oraz Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad natomiast budowy obwodnic finansowane będą ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

W powiecie jasielskim  i dębickim zostaną zrealizowane trzy ze stu obwodnic, a są nimi:

  1. Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciągu DK 73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem na odcinkach pomiędzy obwodnicami. Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu z obu miejscowości. Dzięki budowie obwodnic ruch tranzytowy na osi północ-południe, w kierunku Pilzna i Jasła oraz drogi krajowej nr 94, drogi krajowej nr 28 i autostrady A4, zostanie wyprowadzony z obu miejscowości.

  1. Obwodnica Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73

Prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnicy. Inwestycja stanowi element większego zamierzenia związanego z poprawą przepustowości całego ciągu DK nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem. Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z kierunków południowo-wschodniego i zachodniego, czyli drogi krajowej nr 28, stanowiącej główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy, ruch tranzytowy powinien  się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości.

  1. Obwodnica Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73

Dla inwestycji prowadzone są obecnie prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciągu DK 73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem. Celem budowy obwodnicy Pilzna jest wyprowadzenie z miasta ruchu, jaki koncentruje się z kierunków wschodniego i zachodniego (droga krajowa nr 94 i autostrada A4) oraz w kierunku południowym. Przebieg DK 73 łączy korytarz transportowy DK 94/A4 z drogą krajową nr 28 stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji obwodnicy ruch tranzytowy powinien się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości.

Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz pozostali, którzy brali udział w konferencji podziękowali  wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego programu. Szczególne podziękowania zostały skierowane do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury. Dzięki budowie planowanych obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w Jaśle. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.  

 

IMG_9294
IMG_9294
IMG_9299
IMG_9299
IMG_9301
IMG_9301

 

W dniu 31 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie w sprawie stanu przygotowań realizacji drogi krajowej 73 na odcinku Jasło – Pilzno.

W spotkaniu udział wzięli: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Bogdan Tarnawski, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Brzostek Adam Kostrząb, Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Rzeki Wisłoki w Jaśle Jerzy Żygłowicz  i Wicedyrektor Andrzej Polakiewicz oraz Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Omówiono stan wspólnej realizacji przebiegu projektowanej drogi nr 73 na nasypie, który będzie stanowił jednocześnie wał przeciwpowodziowy. Nasyp ten będzie zlokalizowany w okolicy miasta Brzostek, na przekroczeniu rzeki Wisłoki, z obu stron. Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie, że połączenie funkcji nasypu drogowego i osłony przeciwpowodziowej jest ekonomicznie uzasadnione.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie będzie realizował wał cofkowy na potoku Gogołówka, a Miasto i Gmina Brzostek dwa odcinki wałów cofkowych na potoku Słonym i Dębówka.

Zadania te będą realizowane równocześnie z inwestycją główną, co pozwoli zabezpieczyć mieszkańców przed niebezpieczeństwem powodzi, wynikającym z budowy nasypu drogowego.

IMG_9281
IMG_9281
IMG_9284
IMG_9284
IMG_9285
IMG_9285
IMG_9289
IMG_9289

 

 

 

 

W piątek, 10 stycznia, otwarto dla ruchu pojazdów nowy odcinek drogi wojewódzkiej 992, od ronda "Solidarności" przy ulicy 17-ego Stycznia do ulicy Piłsudskiego w Jaśle.

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 powstał w ramach zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73”.

Wybudowano blisko półtorakilometrowy odcinek drogi łączący drogę krajową 73, od ronda „Solidarności”, z droga krajową nr 28, z ulicą Piłsudskiego, gdzie powstało nowe rondo. Inwestycja objęła m.in. budowę jezdni kwukierunkowej klasy technicznej G wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego wzdłuż całego odcinka, budowę mostu klasy A nad potokiem Warzyckim wraz z zabezpieczeniem koryta potoku, budowę odcinków dróg gminnych klasy L i D zapewniających dojazd do działek leżących w pobliżu drogi.

Nowy odcinek drogi ma stanowić alternatywę na wzmożony ruch pojazdów na ul. Lwowskiej, przede wszystkim samochodów ciężarowych.

Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 24 100 000 zł. Inwestorem było Województwo Podkarpackie, a wykonawcą prac firma Budimex. 

P1200367

Podczas sesji budżetowej w dniu 19 grudnia br. Radni Powiatu Jasielskiego uchwalili dwa najważniejsze dokumenty finansowe powiatu. Budżet na 2020 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.

Radni uchwalili budżet, czyli plan finansowy obejmujący dochody i wydatki powiatu.  W roku 2020 dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały na łączną kwotę 127 496 361,00 zł.  Planowane wydatki  budżetu opiewają na kwotę 132 831 361,00 zł.

Na zadania oświatowe zabezpieczono kwotę pond 54 mln zł, na transport i łączność – 14,7 mln zł, na pomoc społeczną  - około 13 mln zł oraz kolejno na ochronę zdrowia – 7, 5 mln zł,  bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 7 mln zł, rodzinę – 5 mln zł. Pozostałe pozycje w budżecie stanowią wydatki na administrację publiczną, rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, turystykę,  gospodarkę mieszkaniową,  działalność usługową, różne rozliczenia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz  kulturę fizyczną.

Na inwestycje i  zakupy inwestycyjne na 2020 rok radni zdecydowali przeznaczyć 15 390 599, 00 zł z tego na inwestycje na drogach powiatowych  4 650 000, 00 zł.

 Na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze - Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic:  Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” zabezpieczono kwotę 2 150 000, 00 zł.

W budżecie zarezerwowano środki w wysokości 2,5 mln zł na zadanie: „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego  Jaśle)” oraz kwotę 2 mln zł na zadanie „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego  Jaśle)”

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podsumowując obrady podziękował radnym za przyjęcia budżetu, podkreślił, że budżet jest rozwojowy, a najważniejsze kierunki działań to ochrona zdrowia, kolejne to oświata i infrastruktura.

 

1
1
P1200079
P1200079
P1200081
P1200081
P1200087
P1200087
P1200098
P1200098
P1200119
P1200119
P1200124
P1200124