Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 3 września br. zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach trzech zadań. W wyniku postępowania wybrano ofertę  najkorzystniejszą, złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle zrealizuje następujące zadania:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś” w km 1+800 – 2+685;
  2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec” w km 0+000 – 0+625;
  3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka Przybówka” w km 0+400 – 1+370 oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+340 – 0+400 w ramach zadania „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”.

Pierwsze i trzecie zadanie zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a drugie ze środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Wykonanie tych prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na przebudowanych drogach oraz podniesie poziom komfortu podczas jazdy.

 

mapka
mapka

 

W dniu 27 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle została podpisana umowa w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa zawarta została pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, reprezentowanym przez Lucynę Podhalicz-Wicewojewodę Podkarpackiego, a Powiatowo-Gminnym Związkiem Komunikacyjnym w Powiecie Jasielskim, reprezentowanym przez Stanisława Pankiewicza - Przewodniczącego Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego oraz Bogusławem Kręciszem - Członkiem Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została opracowana całkowicie nowa koncepcja komunikacyjna, która poszerza obecną ofertę przewozową o kursy wykonywane w sobotę, niedzielę i święta na większości ciągów komunikacyjnych. Przebudowane linie uzupełnione będą o nowe fragmenty tras np. na kierunku Dębowiec – Cieklin, przywrócone zostaną wjazdy do przysiółka Kopaniny. Przykładem również nowego elementu w komunikacji są kursy do Błażkowej p. Kołaczyce. Ponadto do części miejscowości naszego powiatu liczba kursów zdecydowanie zostanie zwiększona np. do Potakówki, gdzie będzie 17 kursów dziennie. Przewidziane są również wydłużenia linii, dla przykładu kursy do Glinika Polskiego będą wydłużone do Łajsc, kursy do Nowego Glinika wydłużone do Zarzecza. Zorganizowany zostanie dowóz młodzieży do szkoły w Trzcinicy z kierunku Osobnica.

Kwota przyznawanego dofinansowania za okres od września do końca bieżącego roku wynosi 956 876,00 zł. Dofinansowanie dotyczy dwóch przewoźników tj. spółek: Jasiel i MKS Jasło, których koordynatorem jest Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podziękował parlamentarzystom za dobrą ustawę oraz wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie przewozów autobusowych. W szczególności swoje podziękowania przekazał Stanisławowi Pankiewiczowi, Wicestaroście Jasielskiemu oraz Panu Stanisławowi Biega z Warszawy.

Nowy nabór wniosków na rok 2020 rozpocznie się prawdopodobnie w październiku bieżącego roku.

P1160492
P1160492
P1160495
P1160495
P1160497
P1160497
P1160498
P1160498
P1160499
P1160499
P1160505
P1160505
P1160506
P1160506
P1160512
P1160512
P1160514
P1160514
P1160516
P1160516
P1160517
P1160517
P1160520
P1160520
P1160529
P1160529
P1160536
P1160536
1
1
P1160544
P1160544

W dniu 29 sierpnia br. Starosta Jasielski Adam Pawluś odwiedził budowę mostu w Dobrucowej, gdzie dotarły, specjalnym transportem, 30 metrowe dźwigary stalowe konstrukcji nośnej pomostu.

Przy pomocy dźwigu zostały one zainstalowane na podporach obiektu mostowego. Cały montaż przebiegł sprawnie i bez zakłóceń.  

Następnym etapem będzie przystąpienie do montażu stężeń zainstalowanych belek oraz wykonanie deskowania płyty żelbetowej.

Dźwigary mają kolor czerwony i po instalacji desek gzymsowych w kolorze białym, most będzie w barwach narodowych.

P1160599
P1160599
P1160612
P1160612
P1160637
P1160637
P1160643
P1160643
P1160658
P1160658
P1160660
P1160660
P1160673
P1160673
P1160686
P1160686
rodowych.

W dniu 22 lipca br. na drodze powiatowej w Nawsiu Kołaczyckim nastąpiło przekazanie placu budowy pod realizację pierwszego etapu zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R przez wieś Nawsie Kołaczyckie”. 

W wydarzeniu tym uczestniczyli: Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Grzegorz Pers - członek Zarządu Powiatu, Stanisław Żygłowicz – Burmistrz Kołaczyc wraz z radnymi Miasta i Gminy Kołaczyce, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Henryk Kosiek – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Jan Gumienny – właściciel firmy będącej wykonawcą powyższych robót.

Pierwszy etap prac obejmie budowę kanalizacji deszczowej na odcinku 920 metrów. Pozwoli to na lepsze zabezpieczenie przed podtopieniami znajdujących się tam budynków mieszkalnych i gospodarczych. W przyszłości zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna oraz powstanie nowy chodnik.

zd 9
zd 9
zd 6
zd 6

W dniu wczorajszym tj. 18 lipca br. weszła w życie Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa powołuje „Fundusz Autobusowy”, dając możliwość dofinansowania ze środków rządowych zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na zaproszenie Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, starostowie z całej Polski uczestniczyli w prezentacji tej ustawy. W spotkaniu wziął udział Premier RP Mateusz Morawiecki oraz wiceminister Rafał Weber.

Bardzo cieszę się na okoliczność tego spotkania, które ma służyć jako forum do wymiany myśli, zaprezentowania ustawy dotyczącej połączeń lokalnych – powiedział premier. Naszym pragnieniem jest, żeby gmina spotkała się z gminą, a powiat z powiatem. Według danych GUS ponad 3 mln pracowników dojeżdża do pracy w innej gminie. To często są odległości powyżej 50 km, średnia - to powyżej 40 km. (…) Ogromny wysiłek, zmniejszenie możliwości pozyskania pracy w bliższym miejscu i duża strata czasu na dojazd.

Rząd wreszcie wziął odpowiedzialność za walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziękuję wszystkim, dzięki którym było możliwe powstanie tej ustawy. To dobry system, dzięki któremu samorządy będzie stać na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Dobra współpraca rządu i samorządów jest kluczowa. Strona rządowa służy wszelkim wsparciem i jest do dyspozycji samorządów. Mamy nadzieję, że pierwsze dofinansowane połączenia ruszą na początku roku szkolnego 2019/2020 - powiedział wiceminister Rafał Weber.

Z wielką satysfakcją i wdzięcznością przyjąłem informację o utworzeniu „Funduszu Autobusowego”. Od 1 sierpnia do 12 sierpnia br. będzie trwał nabór wniosków i do końca sierpnia nastąpi podpisanie umów na dofinansowanie przewozów. Wierzę, że Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny wykona to zadanie – powiedział po spotkaniu starosta jasielski Adam Pawluś.

Powiat jasielski jest od 1 stycznia 2019 r w Powiatowo-Gminnym Związku Komunikacyjnym i przejął organizację przewozów na terenie powiatu. Przewozy wykonywane są przez dwóch operatorów tj. PGZK-Jasiel sp. z o.o. i MKS Jasło sp. z o.o. Realizując przewozy operatorzy przewożą miesięcznie ok. 170 tys. pasażerów, co zdecydowanie przewyższa liczbę wszystkich mieszkańców powiatu, która wynosi ok. 115 tys. Obsługiwane są 62 linie komunikacyjne z wykorzystaniem 79 autobusów. Operatorzy w sumie zatrudniają 144 pracowników, w tym 89 kierowców.

Związek jest gotowy do pozyskania środków z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. W przygotowaniu jest kompleksowa koncepcja komunikacyjna dla całego obszaru działania Związku ze szczególnym naciskiem na nowe połączenia komunikacyjne. Opracowany jest również plan transportowy z myślą o nowych rozwiązaniach prawnych dotyczących Publicznego Transportu Zbiorowego. Członkowie naszego Związku mają świadomość konieczności finansowania przewozów użyteczności publicznej, co daje gwarancję, że obszary wykluczenia komunikacyjnego przestaną się powiększać, a w perspektywie niezbyt odległego czasu, będzie możliwe stopniowe ich ograniczanie – podkreślił Przewodniczący Zarządu PGZK Stanisław Pankiewicz.

 

ppp
ppp
ssss
ssss
1
1
zd 5
zd 5
zdw2
zdw2