Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID 19 1 min

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

 • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
 • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
 • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
  • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

 • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
 • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
 • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
  • oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

 • szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
 • tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

W dniu 27 sierpnia br. odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku użytku 782 m odcinka drogi powiatowej  Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów. Nazwa zadanie to „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów w km 3+875 – 4+657”, którego całkowity koszt wyniósł 1.695.865,00 zł. 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.187.105,00 zł., Powiat Jasielski przeznaczył kwotę w wysokości 308.760,00 zł. oraz Gmina Skołyszyn 200.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Strabag Sp. z o.o., z Pruszkowa.

Roboty budowlane objęły rozbudowę drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów w km 3+875 – 4+657. Dzięki nowej podbudowie, 782-metrowy odcinek drogi otrzymał nową nawierzchnię o kategorii ruchu KR3, nowy system odwodnienia rowami otwartymi z odcinkami rowów krytych przeznaczonych na zjazdy indywidualne, który zapewni skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni, a wszystko to pozwoli na właściwą i bezpieczną eksploatację drogi przez jej użytkowników. Jezdni nadano normatywną szerokość – 5.5 m. Poszerzone zostały również pobocza do normatywnej wartości 1.0 m.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował rządowi RP, który był reprezentowany przez Panią Martę Jakowską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, za wsparcie tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pani Anna Nigborowicz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle podziękowała Zarządowi Powiatu oraz radnym za realizację tego zadania oraz zaznaczyła, że ta droga będzie stanowić objazd w czasie planowanej przebudowy drogi powiatowej od Siepietnicy do centrum Święcan.

Poświęcenia drogi dokonał proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lisowie – ksiądz Bogdan Kloc.

W uroczystości udział wzięli: Alicja Zając – Senator RP, Kamila Cholewiak-Kiczek- Asystent Bogdana Rzońcy Posła do Parlamentu Europejskiego, Marta Jakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz -Wicestarosta Jasielski, Grzegorz Pers – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Ryszard Lisowski – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Anna Nigborowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle, Stanisław Święch – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Powiatu w Jaśle, Sławomir Madejczyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Janusz Pacher – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Ewa Dubiel – Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Joanna Wanat – Kierownik Referatu w Dziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Wójt Gminy Skołyszyn – Bogusław Kręcisz, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz Łyszczarz wraz z radnymi, Sołtys miejscowości Lisów Zdzisław Dąbrowski oraz Maciej Łukaszek – Dyrektor Techniczny firmy Strabag Sp. z o.o.

 

P1220028
P1220028
P1220030
P1220030
P1220033
P1220033
P1220034
P1220034
P1220036
P1220036
P1220042
P1220042
P1220044
P1220044
P1220054
P1220054
P1220056
P1220056
P1220075
P1220075
P1220078
P1220078
P1220081
P1220081
P1220084
P1220084
P1220101
P1220101

 

doc00323320200715140144-1
doc00323320200715140144-1

 

W dniu 10 lipca br., podczas XXVII Sesji Rady Powiatu, radni udzielili votum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 r.

Podczas sesji Rady Powiatu po rozpatrzeniu Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 rok i debacie radni udzielili votum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle. Za głosowało 15 radnych, 6 było przeciw.

Radni zajęli się rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok. Wysłuchano opinii o wykonaniu budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu.  Następnie radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podczas głosowania było obecnych  21 radnych, za głosowało 15 radnych, 6 było przeciw.

Rada Powiatu w Jaśle dokonała zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok przyjmując 10 tys. zł od Orlenu Południe na zakup osuszaczy, które będą stanowić wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Sprzęt ten będzie udostępniany bezpłatnie osobom, które zostały poszkodowane podczas ostatniej powodzi.

Radni podjęli decyzję o przeznaczeniu 122 tys. zł uzyskanych z PFRON na zadanie pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”.

Radni zdecydowali także o przyznaniu 16 tys. zł na zadanie pn.: „Zakup centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle”.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, w imieniu całego Zarządu, podziękował radnym za udzielone votum zaufania i absolutorium.

 
1
1
P1210663
P1210663
P1210673
P1210673
P1210674
P1210674
P1210678
P1210678
P1210691
P1210691