obrazek.jpg

Dyżur Rzecznika Funduszy Europejskich woj. podkarpackiego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie

W dniu 25 czerwca 2019 r., zapraszamy Państwa do skorzystania z indywidualnych konsultacji z Rzecznikiem Funduszy Europejskich organizowanym w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie w godz. 9.00 – 11.00.
Zachęcamy Państwa do przedstawienia Rzecznikowi Funduszy Europejskich swoich propozycji uproszczeń, a także sygnalizowania obostrzeń związanych z pozyskaniem środków europejskich oraz z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP).
Rolą Rzecznika jest dbanie o interesy korzystających ze środków unijnych oraz reprezentowanie ich interesów w stosunku do Instytucji Zarządzającej. Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WP, analizuje i udziela wyjaśnień na tego typu zgłoszenia. Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem RPO WP.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Rzecznika Funduszy Europejskich województwa podkarpackiego: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/rzecznik-funduszy-europejskich

Miejsce dyżuru:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie

 

Rozpoczął się kolejny etap prac na moście w Dobrucowej. Dobiegają końca roboty rozbiórkowe i rozpoczynają prace związane z budową nowej przeprawy.

Na prawym brzegu rzeki (od strony Szebni) zakończono wyburzanie przyczółka i rozpoczęto prace zbrojeniowe pod nowy fundament. Po lewej stronie (od strony Tarnowca) trwają prace wyburzeniowe. Istniejące do tej pory przyczółki były w niedostatecznym stanie technicznym. Zarówno korpusy przyczółków, jak i filarów, zastały wykonane z betonu opartego na kruszywie naturalnym (pospółka rzeczna), nie nadającym się do tego typu konstrukcji. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że rzeczywista wytrzymałość betonu nie zapewnia możliwości przeniesienia obciążeń występujących na istniejącym moście. W konstrukcjach brak było zbrojenia.

Nowe przyczółki oraz nowy filar środkowy, pozwolą na podniesienie tonażu mostu do normatywnej wartości oraz zwiększą światło mostu, co przyczyni się do lepszego przepływu potencjalnej fali powodziowej.

 

1
1
64404022_715712242195817_7451138083778461696_n
64404022_715712242195817_7451138083778461696_n
64472994_446445109483231_1886159472431202304_n
64472994_446445109483231_1886159472431202304_n
64764616_2623852877645073_4895198918465290240_n
64764616_2623852877645073_4895198918465290240_n
64850076_2326783914048607_254911398553845760_n
64850076_2326783914048607_254911398553845760_n

 

W związku z pismem skierowanym przez Jan Czubika, Wójta Gminy Tarnowiec, dotyczącym drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec, Adam Pawluś, Starosta Jasielski, przygotował odpowiedź na temat działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w celu likwidacji szkód powstałych przez intensywne opady.2019.06.10 Wójt Gminy Tarnowiec realizacja zadania

Podczas XVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle radni wyrazili zgodę na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”. Dzięki przystąpieniu do tego projektu powiat zyskuje szansę na rozwój turystyki i rozpowszechnienie informacji o zasobach kulturalnych i przyrodniczych.

Mikroprojekt pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník”, to projekt partnerski Powiatu Jasielskiego, jako Partnera Wiodącego, przy udziale Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oraz Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 dla mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

W ramach projektu planowane jest utworzenie nowego transgranicznego turystycznego szlaku pieszego łączącego Ożenną z Roztokami, na odcinku do granicy państwa oraz modernizacja szlaku turystycznego pieszego po stronie słowackiej. Wraz z szlakiem turystycznym powstanie infrastruktura, której zakres obejmuje min.: wykonanie po stronie polskiej i modernizację po stronie słowackiej turystycznego szlaku pieszego wraz z wykonaniem infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej. Zamieszczenie nowych informacji o zasobach  powiatu jasielskiego (strony internetowe, aplikacja mobilna powiatu jasielskiego), tj.: o nowym szlaku turystycznym, obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego oraz wydanie folderu. Przeprowadzenie warsztatów filmowo – fotograficznych z udziałem młodzieży polsko – słowackiej w Ośrodkach Ożenna i Obserwatorium Roztoky, rajdu rowerowego w okolicach Ożennej, konferencji „Dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”. Odbędą się konkursy: fotograficzny (przyroda powiatu i dziedzictwo kulturowe) oraz lingwistyczny – międzykulturowy.

Realizacja projektu nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020.

Wartość projektu finansowana przez powiat jasielski to 300 000,00 zł. Planuje się, że projekt będzie dofinansowany do 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do 5% z budżetu państwa, wkład własny wynosi minimalnie 10%.

Przegłosowano zmiany statutu szkół, w związku z reformą oświaty, przywracającą 4-letnie licea i 5-letnie technika. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018. Dokonano również zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. wprowadzając szereg zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

P1130173
P1130173
P1130175
P1130175
P1130193
P1130193
P1130194
P1130194
P1130200
P1130200
P1130205
P1130205
P1130211
P1130211
P1130223
P1130223
P1130248
P1130248
P1130250
P1130250
P1130259
P1130259
P1130262
P1130262

 

 

W dniu dzisiejszym Jarosław Wittstock, Wiceprezes Lotos S.A. w Gdańsku, odbył wizytę w Rafinerii w Jaśle. Poinformował on o uruchomieniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 8 linii nalewczych terminala autocystern”.

Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych i sterujących 8 linii nalewczych dla trzech wysp nalewczych terminala autocystern zapewni prawidłową pracę tych linii, a wdrożone rozwiązania systemowe będą zgodne ze standardami jakie są obecnie stosowane w pozostałych bazach paliw Grupy Kapitałowej LOTOS i zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo procesowe instalacji. Koszt wykonanej modernizacji to 2 mln zł.

W czasie wizyty pozyskano również informacje, że Spółka Lotos Infrastruktura w Jaśle otrzymała pozytywna rekomendację na przejście w fazę planowania kolejnych inwestycji, które przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy.

Jacek Gogola, Prezes Lotos Infrastruktura S.A. w Jaśle, podziękował Posłowi na Sejm RP Bogdanowi Rzońcy za pomoc w staraniach w kierunku powstawania nowych inwestycji na terenie Rafinerii w Jaśle.

P1120764
P1120764
P1120771
P1120771
P1120776
P1120776
P1120778
P1120778
P1120780
P1120780
P1120791
P1120791
P1120801
P1120801