W dniu 17 października br. odbyło się spotkanie dotyczące odkrycia złóż gazu przez firmę Orlen Upstream. Wizyta na wiertni była okazją do omówienia potencjału wydobycia tych węglowodorów na Podkarpaciu.

W spotkaniu udział wzięli: Daniel Obajtek- Prezes PKN Orlen S.A., Janusz Radomski – Prezes Orlen Upstream, parlamentarzyści Bogdan Rzońca i  Piotr Babinetz – Posłowie na Sejm RP, samorządowcy Adam Pawluś – Starosta Jasielski i Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski, pracownicy Orlen Upstream i Exalo oraz przedstawiciele mediów.

Prezes Daniel Obajtek przypomniał, że rocznie około 190 mln złotych wydatkowane jest na poszukiwanie złóż gazu i ropy naftowej. Istnieje duży potencjał tych węglowodorów na Podkarpaciu i tak na otworze Bystrowice–OU1 szacuje się go na około 2 mld m³ gazu wysokometanowego. W Powiecie Jasielskim prowadzone są badania sejsmiczne 3D, które już w niedługim czasie pozwolą na lokalizację złóż węglowodorów i ich eksploatację.

Prezes Janusz Radomski podkreślił, że Orlen Upstream rozważa zintensyfikowanie prac poszukiwawczych i to nie tylko do głębokich pokładów, ale również do tych do 1000 metrów.

 

P1070152
P1070152
P1070156
P1070156
P1070165
P1070165
P1070173
P1070173
P1070184
P1070184
P1070201
P1070201
P1070215
P1070215
P1070236
P1070236

 

 

 

We wtorek, 9 października nastąpił odbiór końcowy wykonanych robót na drodze powiatowej Nr 1893R relacji Osiek Jasielski - Mytarz.

Prace zostały wykonane w miejscowości Osiek Jasielski, na odcinku o długości  1080 m. Objęły one m.in. likwidację przełomów typu ciężkiego, profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Koszt robót wyniósł 897 777 zł. Pieniądze na remont pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (708 000,00 zł.)  oraz ze środków własnych Powiatu Jasielskiego (189 777,00 zł.)       

W odbiorze drogi uczestniczyli: Wicestarosta Jasielski Pan Tadeusz Gorgosz, etatowy członek Zarządu Pan Andrzej Stachurski, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Pan Andrzej Konopka, inspektor nadzoru Pan Henryk Kosiek, radny Gminy Osiek Pan Tomasz Źrebiec oraz przedstawiciel wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych, Członek Zarządu - Pan Zbigniew Brączyk.    

Należy nadmienić, że dzięki staraniom władz Starostwa Powiatowego w Jaśle,  w  2017 roku została  wykonana przebudowa drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże,
w miejscowości Zawadka Osiecka. Na odcinku ok. 700 m w/w drogi została wykonana nawierzchnia asfaltowa, a na odcinku 1.600 m nawierzchnia tłuczniowa.      

Całkowity koszt realizacji w/w inwestycji wyniósł 799.944,28 zł. Środki te pochodziły z rezerwy celowej budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (587.000,00 zł) oraz z zasobów własnych powiatu  (212.944,28 zł.).

Według wypowiedzi etatowego Członka zarządu  Pana Andrzeja Stachurskiego - który czynił usilne starania o wykonanie remontów w/w dróg – zrealizowanie powyższych inwestycji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Osiek Jasielski oraz wszystkich użytkowników.
Podczas odbioru,  Członek Zarządu - Andrzej Stachurski podziękował w imieniu mieszkańców gminy Osiek Jasielski Staroście Jasielskiemu - Panu Adamowi Pawlusiowi, wicestaroście Panu Tadeuszowi Gorgoszowi (który sprawuje nadzór nad Powiatowym Zarządem Dróg),  Zarządowi oraz radnym Rady Powiatu w Jaśle  za pomoc w realizacji inwestycji, które zostały wykonane  na terenie gminy Osiek Jasielski w latach 2006-2018.

Członek Zarządu – Pan Andrzej Stachurski złożył również podziękowania  Sołtysowi  Osieka  Jasielskiego Panu Tadeuszowi Zawiszy oraz rademu Gminy Osiek Jasielski, Panu Tomaszowi Źrebcowi, którzy niejednokrotnie zwracali się z prośbą o remont w/w drogi.

 

P1060532
P1060532
P1060533
P1060533
P1060528
P1060528
P1060529
P1060529

 

 

 

 

W dniu 7 października br. Pan Mateusz Morawiecki, Premier Rządu RP, odwiedził wiertnię PGNiG w Kramarzówce koło Jarosławia. Premier przedstawił perspektywy rozwoju wydobycia gazu na Podkarpaciu.

W Kramarzówce znajdują się, odkryte przez jasielskich geologów, duże złoża gazu ziemnego. Pan Premier przedstawił perspektywy rozwoju wydobycia gazu na terenie Podkarpacia. Potencjał znajdujących się tu złóż to 150 mld m³ gazu. Z tytułu eksploatacji wpłyną środki finansowe do 127 gmin. Jest to wielka szansa na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Kramarzówka to nowy rozdział poszukiwania i wydobycia gazu na Podkarpaciu.

W spotkaniu udział wzięli: Joanna Kopcińska – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk -  Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Bogdan Rzońca i Andrzej Matusiewicz – Posłowie na Sejm RP, Lucyna Podhalicz- Wojewoda Podkarpacki,  Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz najwyższe władze spółek naftowych na czele z Piotrem Woźniakiem – Prezesem Zarządu PGNiG.

 

IMG_20181007_094755
IMG_20181007_094755
IMG_20181007_095738
IMG_20181007_095738
IMG_20181007_101456
IMG_20181007_101456
IMG_20181007_085249
IMG_20181007_085249

 

 

W dniu 22 września br. Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Panem Bogdanem Rzońcą Posłem na Sejm RP i zarazem Przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury wizytowali teren projektowanych wariantów trasy Drogi Krajowej 73 w Kłodawie - Gmina Brzyska. Towarzyszyli im: Adam Pawluś Starosta Jasielski, Rafał Papciak Wójt Gminy Brzyska, Małgorzata Salacha Burmistrz Kołaczyc, Andrzej Konopka Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Stanisław Madejczyk Przewodniczący Rady Gminy Brzyska, Józef Gajda sołtys wsi Kłodawa oraz Jan Kutyna i Stanisław Uryniak mieszkańcy Gminy Kołaczyce.

Zgodnie z harmonogramem, dobiega końca realizacja umowy na wykonanie Studium Korytarzowego i STEŚ dla 35 km odcinka drogi DK-73 Pilzno-Jasło, w tym obwodnic Pilzna, Brzostku, Kołaczyc i Jasła.

Cała trasa projektowanej DK 73 podzielona jest na trzy odcinki. Odcinek pierwszy zlokalizowany jest na terenie Miasta i Gminy Pilzno, odcinek drugi na terenie Gmin Brzostek i Kołaczyce, do granicy z Miastem Jasłem, odcinek trzeci do połączenia z DK 28.

W dniu 11 września br. na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w Warszawie zapadła wstępna decyzja o wyborze wariantu W2A na odcinku pierwszym oraz W2 na odcinku trzecim do dalszych prac przygotowawczych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę tej drogi. Na drugim odcinku nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w sprawie przebiegu drogi 73. Rekomendowane są dwa warianty W1 i W2. Obydwa przebiegają lewą stroną rzeki Wisłoki i będą przecinać drogę powiatową w miejscowości Kłodawa. Minister bezpośrednio zapoznał się z prawdopodobnym przebiegiem tej drogi. Przedstawione zostały mu problemy dotyczące uzgodnienia jej lokalizacji ze względu na zastrzeżenia związane z ochroną przeciwpowodziową.

Starosta Jasielski Adam Pawluś zwrócił się z prośbą do Ministra Adamczyka o pomoc w szybkim rozwiązaniu powyższych problemów. Wariant W2 przewiduje przeniesienie przebiegu drogi 73 prawym brzegiem rzeki Wisłoki w miejscowości Bukowa, czyli "starym śladem" w/w drogi. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że na starym odcinku występują niebezpieczne zakręty oraz tereny osuwiskowe,  w związku z czym projektowana droga nie osiągnie parametrów drogi klasy GP. Ponadto wystąpią ograniczenia szybkości do 50 km/h. Rozwiązanie problemów przeciwpowodziowych może przyspieszyć realizację drogi na tym odcinku.     

Starosta Jasielski Adam Pawluś złożył Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi oraz Przewodniczącemu Bogdanowi Rzońcy serdeczne podziękowania za środki przekazane na powyższą inwestycję, a także za wsparcie i przychylne podejście do tej inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Powiatu Jasielskiego.

 

P1050632
P1050632
P1050650
P1050650
P1050652
P1050652
P1050654
P1050654
P1050657
P1050657
P1050660
P1050660
P1050661
P1050661
P1050662
P1050662
P1050665
P1050665
P1050667
P1050667
P1050627
P1050627
P1050628
P1050628
P1050629
P1050629
P1050630
P1050630

 

Projekt ,,Nowe otwarcie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspólny Cel w partnerstwie z Nexoris Sp. z o.o. w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. do 31.10.2019 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Nowe otwarcie