Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 28 września br. o godz. 10.00 w Oddział w Jaśle - ul. Rynek 18 A. Szkolenie jest organizowane w ramach kampanii „Pracuję legalnie", którą prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy przy partnerstwie strategicznym ZUS. Celem projektu jest zwiększenie świadomości pracowników i pracodawców o korzyściach legalnego zatrudnienia i zagrożeniach wynikających z pracy w szarej strefie.

Podczas spotkania eksperci przekażą przydatne informacje w tym zakresie. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych porad ekspertów ZUS i PIP, a także założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.


Program szkolenia:

10.00 - rozpoczęcie

10.10 - „Korzyści z wykonywania pracy legalnej i ryzyko zatrudnienia w „szarej strefie" w kontekście ubezpieczeń społecznych" - ZUS Oddział w Jaśle

10.50 - przerwa

11.00 - „Legalność zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej oraz skutki naruszenia tych wymogów" - PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie - Oddział w Krośnie

11.40 - indywidualne konsultacje z prowadzącymi 12.00 - zakończenie

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 26 września br. Zapisy pod nr tel. 503129 976.

zusShow Gallery

 

W dniu 19 września 2018 r. w  Trzcinicy nastąpił odbiór techniczny zadania inwestycyjnego pn „ Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”. Odbiór dokonano bezusterkowo. Stadion uzyskał certyfikat PZLA kategorii VA. Nawierzchnia bieżni posiada parametry najwyższej światowej klasy, podobnie jak na wielu obiektach olimpijskich. Dzięki uzyskanemu świadectwu PZLA kategorii VA na tym stadionie mogą być rozgrywane zawody rangi mistrzostw Polski lub inne zawody rangi międzynarodowej.  Rekordy ustanawiane na tym obiekcie będą uznawane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Całkowity koszt przebudowy stadionu wyniósł 5 mln 200 tyś. zł, z czego 3 mln zł jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dzięki inwestycji szkoła zdobyła nowoczesny obiekt do prowadzenia specjalistycznych zajęć sportowych, na wysokim poziomie.

 

P1050429
P1050429
P1050437
P1050437
P1050438
P1050438
P1050444
P1050444
P1050445
P1050445
P1050449
P1050449
P1050442
P1050442
P1050430
P1050430

 

 

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich uruchomił przetarg na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle. Termin wykonania robót wyznaczono na 20 maja 2020 roku.

Ogłoszono przetarg na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego , bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T” Zadanie współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja. To dobra informacja dla mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego.

Termin rzeczowej realizacji projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wyznaczono na 20 maja 2020 roku.

Droga ta jest bardzo ważna dla ruchu turystycznego na osi północ – południe.

 

 

1
1
2
2

 

W związku z realizacja zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka - I etap" wykonawca robót firma Strabag SP. z o.o. informuje o wyłączeniu z ruchu kołowego w dniach od 17.09.2018 (poniedziałek) do 19.09.2018 (środa) włącznie, odcinka drogi powiatowej Nr 1860R od drogi gminnej 113311R (150 m przed Domem Ludowym w Trzcinicy) do drogi gminnej 113338R w miejscowości Jareniówka. Długość wyłączonego odcinka będzie wynosić łącznie 1385 metrów bieżących. Odcinek zostanie wyłączony z ruchu na potrzeby wykonania wierzchniej warsty ścieralnej drogi.

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, Radni przegłosowali Uchwały, uprawniające Powiat Jasielski do złożenia wniosków w ogłoszonym przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Powiat Jasielski, będzie ubiegał się o dofinansowanie dla dwóch inwestycji, tj. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle”.

Na realizację zadań, Powiat Jasielski może otrzymać 50% środków, które będą pochodzić z budżetu państwa, jednakże nie więcej niż 3.000.000,00 zł dla każdego z zadań.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+340-1+885, 2+000-2+300 oraz 2+574-3+030 w miejscowości Szebnie, Niepla i Chrząstówka, będzie obejmować:

-poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6m; jezdnia otrzyma nową nawierzchnię bitumiczną,

-wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym w km 0+401-1+076; chodnik powstanie na uprzednio zarurowanym istniejącym rowie,

-uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową, oczyszczenie z namułu przepustów pod drogą i pod zjazdami.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle, będzie obejmować:

-wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; istniejąca nawierzchnia zostanie zfrezowana,

-udrożnienie odprowadzenia wody deszczowej z jezdni poprzez wymianę wpustów ulicznych i przykanalików,

-regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,

-odtworzenie oznakowania poziomego jezdni – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,

-wykonanie świetlnego pulsującego oznakowania pionowego przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Szopena.

Przebudowa obu dróg uzupełnia istniejące zagospodarowanie pasa drogowego o elementy powodujące wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W szczególności są to: chodniki, zjazdy indywidualne oraz wykonanie oznakowania istniejących przejść dla pieszych.

Szczególnie ważne jest oznakowanie dwóch istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1858R, gdzie ustawione zostaną, tzw. znaki aktywne, mające zamontowany z boku znaku czujnik pasywnej podczerwieni wraz z detekcją mikrofalową umożliwiający wykrywanie pieszego w rejonie strefy przejścia i załączający pulsowanie lamp.

Jak powiedział Adam Pawluś – Starosta Jasielski – ulica Kraszewskiego jest w bardzo złym stanie i naprawa nawierzchni jest niezbędna w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz komfortu jazdy. Sygnalizacja świetlna przejść dla pieszych pozwoli na lepsze oznakowanie newralgicznego miejsca skrzyżowania z ulicą Szopena, na którym z powodu gęstej zabudowy usytuowanej blisko jezdni, jest słaba widoczność i dochodzi do częstych stłuczek. Oznakowanie będzie miało za zadanie uczulić kierowców na zwiększenie uwagi w tym niebezpiecznym miejscu.

Termin złożenia projektów w ogłoszonym przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie konkursie upływa w dniu 17 września 2018 roku. Planowana data ogłoszenia wyników to grudzień br.

 

P1050295
P1050295
P1050309
P1050309