Stanowisko Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie pomocy dla gminy Gąsawa poszkodowanej w nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia.

 

stanowisko_zarzdu_powiatu_1_20170821_1646144148
stanowisko_zarzdu_powiatu_1_20170821_1646144148

 

 

W piątek,  14 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyło się drugie posiedzenie Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

 

Podczas posiedzenia wybrany został 3-osobowy Zarząd w składzie: Tadeusz Gorgosz (Wicestarosta Jasielski) – Przewodniczący Zarządu, Ryszard Pabian (Burmistrz Miasta Jasła) – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Stanisław Pankiewicz (Wójt Gminy Jasło) – Członek Zarządu.

Na posiedzeniu została powołana również Komisja Rewizyjna w składzie: Jan Czubik (Wójt Gminy Tarnowiec) – Przewodniczący Komisji,  Zenon Szura (Wójt Gminy Skołyszyn) – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Kazimierz Miśkowicz (Wójt Gminy Krempna) – Członek Komisji.

Zarząd i Komisja pracować będą społecznie, nie pobierając za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

Przypomnijmy: Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim został utworzony przez Powiat Jasielski oraz gminy: Miasto Jasło, Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego (planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym).

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Związek został wpisany do rejestru związków powiatowo-gminnych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (pod pozycją 7), a w dniu 25 kwietnia 2017 r. Wojewoda Podkarpacki ogłosił statut  Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 1737). Z dniem ogłoszenia statutu Związek nabył osobowość prawną.

25 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku, podczas którego m. in. wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia oraz dwóch Wiceprzewodniczących Zgromadzenia. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Rafał Papciak (Wójt Gminy Brzyska), a Wiceprzewodniczącymi – Grzegorz Bara (Wójt Gminy Nowy Żmigród) i Małgorzata Salacha (Burmistrz Kołaczyc).

 

zwizek_komunikacyjny
zwizek_komunikacyjny

 

 

Radni Powiatu Jasielskiego spotkali się na ostatnim posiedzeniu w tym roku kalendarzowym. Uchwalili najważniejsze dokumenty finansowe powiatu - budżet na 2017 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

Głównym punktem obrad sesji, która odbyła się 22 grudnia, było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 r.

Na 2017 rok dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały na kwotę 107 567 090 zł, natomiast wydatki 105 747 090 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 1 820 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie planowanych rozchodów budżetu powiatu.

Największy wydatek powiatu stanowi niezmiennie edukacja – ponad 44,5 mln zł. Ochrona zdrowia to 7,6 mln zł, pomoc społeczna - 10 mln zł, administracje publiczna – 9 mln zł, transport i łączność – 6 mln zł, bezpieczeństwo publiczne - 5 mln zł. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na inne działania związane z działalnością samorządu (rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, obrona narodowa, różne rozliczenia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna).

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w budżecie kwotę 12 170 334 zł. Wśród kluczowych inwestycji drogowych zaplanowanych na 2017 rok znalazła się m.in. rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów (etap II). Bez wątpienia najważniejszym zadaniem inwestycyjnym, które będzie realizowane w 2017 r. jest modernizacja, rozbudowa i doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Na ten cel w budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 3 mln zł. Inwestycja ta będzie realizowana przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

Projekt budżetu Powiatu Jasielskiego na 2017 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje Rady. Sprawnie przebiegło również głosowanie nad dokumentem(21 głosów było za, 1 – przeciw).

- Serdecznie dziękuję wszystkim Paniom i Panom radnym za tak merytoryczne i jednomyślne podejście do budżetu – podsumował Starosta Adam Pawluś. – Jest to budżet stabilny, w którym zaplanowaliśmy wiele inwestycji i myślę, że koniec roku 2017 pokaże, że można dobrze gospodarować publicznymi pieniędzmi– dodał.

Podczas sesji radni przyjęli wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały oraz zgłoszone przez Zarząd Powiatu autopoprawki. 

 

budet_powiatu_jasielskiego_na_2017_rok_uchwalony_1_20161222_1107004425
budet_powiatu_jasielskiego_na_2017_rok_uchwalony_1_20161222_1107004425
budet_powiatu_jasielskiego_na_2017_rok_uchwalony_2_20161222_2094123377
budet_powiatu_jasielskiego_na_2017_rok_uchwalony_2_20161222_2094123377