W dniu 10 stycznia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaśle.

Pan Adam Pawluś, Starosta Jasielski uroczyście rozpoczął spotkanie, powołując członków nowej Rady, następnie wręczając akty powołań. Starosta Jasielski podkreślił istotną rolę Rady w opiniowaniu uchwał i programów podejmowanych przez Radę Powiatu w Jaśle oraz innych działań podejmowanych przez Powiat Jasielski na rzecz osób niepełnosprawnych.

W głosowaniu jawnym nowo wybrana Rada ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca - Pani Krystyna Dzik – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) zgłoszona przez Zarząd Powiatu w Jaśle

Wiceprzewodniczący - Pan Kazimierz Sanokowski - przedstawiciel organizacji pozarządowej, zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” 
z siedzibą w Jaśle

Sekretarz - Pani Leokadia Szydłowska – przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłoszona przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” z siedzibą w Jaśle

Członek - Pan Andrzej Stachurski - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (gminy) - Wójt Gminy Osiek Jasielski

Członek - Pan Marek Cetnar – przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłoszony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, której kadencja trwa 4 lata (2019-2023).

Do zakresu działania powiatowych rad, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Ocena realizacji programów.
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

P1200280
P1200280
P1200266
P1200266
P1200273
P1200273