Drukuj

Pomoc finansowa udzielana jest producentowi rolnemu:

ARiMR udzielała pomocy na szkody w uprawach rolnych spowodowane  przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw rolnych dotkniętych jednym ze wskazanych zjawisk, w przypadku gdy szkody oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku złożonym w ramach płatności bezpośrednich. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego.

Wypłata pomocy jest realizowana jako pomoc publiczna dla gospodarstw rolnych,  w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Jeżeli straty w dochodach wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa, pomoc będzie w formule de minimis.

Komisje powołuje Wojewoda właściwy  ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.

Rolnik, który poniósł straty w pierwszej kolejności powinien złożyć do urzędu gminy/ miasta wniosek o oszacowanie szkód.

W przypadku strat wynoszących powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej wymagana jest adnotacja Wojewody na protokole.

Stawki pomocy są zróżnicowane i wynosiły w roku 2019:

- 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody

obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Pomoc pomniejsza się o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 % powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jedno z ryzyk ( susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawina)

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE w liczbach w ROKU 2019:

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOKSÓW 5 300 (W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ DE MINIMIS – susza, huragan, deszcz nawalny, przymrozki)

WYPŁACONYCH ŚRODKÓW 11 700 000,00 ZŁOTYCH

OKOŁO 300 WNIOSKÓW NA KWOTE 2 100 000,00  ZŁOTYCH ZOSTAŁO DO REALIZACJI

W dniach od 01.07.2020 do 15.07.2020 r. będzie prowadzony nabór wniosków na  wsparcie gospodarstw, które w 2019 r. prowadziły chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych na obszarach gmin, w których wystąpiła susza lub powódź. Wsparcie wyniesie 300 zł do 1 ha powierzchni pod stawami zarybionymi.

Na dzień dzisiejszy nie ma informacji o naborze na susze w rolnictwie

Pytanie: 

„ Co robić po powodzi w związku z uprawami deklarowanymi pod dopłaty np. rolnik pyta o płatność  do strączkowych gdy uprawa została zniszczona.

czy będą powołanie komisje do szacowania szkód i czy będą mogli składać wnioski o pomoc, trzeba przygotować  wytyczne co mamy rolnikom mówić aby nie stracili dopłat jak jest całkowita szkoda na uprawie ,gdy np. rolnik musi zaorać grunt.”

W odpowiedzi na to pytanie na pewno rolnik musi zgłosić do BP siłę wyższą jeżeli chodzi o płatności obszarowe na tej podstawie Kierownik BP będzie miał możliwość przyznania płatności, natomiast w programach rolnośrodowiskowych płatności za daną powierzchnie (czyli tą wskazaną w piśmie które złoży o wystąpieniu siły wyższej) nie będzie ale jego zobowiązanie zostanie utrzymane na tych gruntach bez konieczności zwrotu środków.

Natomiast co do innej pomocy to musimy zaczekać na Radę Ministrów i uruchomienie specjalnych środków, podobnie jest z komisjami do szacowania to kompetencja i decyzja wojewody.

ARiMR