Podczas sesji budżetowej Radni Powiatu Jasielskiego, uchwalili dwa najważniejsze dokumenty finansowe powiatu. Budżet na 2018 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 przyjęto jednogłośnie.

W dniu 21 grudnia br. radni spotykali się po raz ostatni w tym roku kalendarzowym, aby uchwalić budżet, czyli plan finansowy obejmujący dochody i wydatki powiatu. 

W roku 2018 dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały na kwotę 106 459.739,98 zł, natomiast wydatki 121.039.739,98 zł. Określono, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu, w wysokości 14.580.000,00 zł, będzie kredyt bankowy.

Największy wydatek ponad 43,5 mln zł stanowi edukacja. Na ochronę zdrowia zabezpieczono kwotę  16,5 mln zł oraz kolejno na pomoc społeczną – 11,5 mln zł, administrację publiczną – 9 mln zł, transport i łączność – 12 mln zł,  bezpieczeństwo publiczne – 6 mln zł. Pozostałe pozycje w budżecie stanowią wydatki na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, turystykę, rodzinę, gospodarkę mieszkaniową,  działalność usługową, różne rozliczenia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz  kulturę fizyczną.

Na inwestycje i  zakupy inwestycyjne na 2018 rok radni zdecydowali przeznaczyć 28.911.746,00 zł. Główny wydatek stanowi zabezpieczenie środków na realizowane przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle inwestycje, na ten cel zabezpieczono kwotę  12 650 516 zł, czego 10 662 00 zł na rozbudowę i doposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dodatkowo w budżecie przyjęto zadanie przebudowy stadionu sportowego wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy na kwotę 4,5 mln zł. W inwestycjach drogowych m.in.  2 mln zł przeznaczono na rozbudowę drogi powiatowej Trzcinica-Jareniówka etap I.

Podsumowując prace nad budżetem Powiatu Jasielskiego na 2018 rok, Pan Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta Jasielski, podziękował radnym za konstruktywną i merytoryczną dyskusję. Dzięki temu udało się przygotować uchwałę budżetową satysfakcjonującą wszystkich radnych i pozwoliło na jednogłośne przyjęcie proponowanego budżetu.

Zaplanowane wcześniej przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju od harcerzy, było miłym akcentem wprowadzającym wszystkich w świąteczny nastrój.

 

 

IMG_0489
IMG_0489
IMG_0490
IMG_0490
IMG_0494
IMG_0494
IMG_0515
IMG_0515
IMG_0523
IMG_0523
IMG_0530
IMG_0530
IMG_0539
IMG_0539
IMG_0603
IMG_0603