kondolecnje1Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym z powodu śmierci

śp. Tadeusza Górczyka

byłego Wicestarosty Jasielskiego i Radnego Rady Powiatu w Jaśle

składają:

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

P1230115

Dzisiaj, 19 grudnia, zaraz po oddaniu przepustu w miejscowości Umieszcz, miało miejsce kolejne spotkanie, w związku z oddaniem do użytku drogi powiatowej w Dębowcu.

Prace zostały wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w km 0+086 – 0+410 w miejscowości Dębowiec”.  W wyniku przebudowy droga zyskała nową nawierzchnię, a zjazdy zostały dostosowane wysokościowo do nowej niwelety drogi. Udrożniony został również system odwodnienia rowami otwartymi.

Ten 400 metrowy odcinek to ostatni odcinek, który wymagał remontu. Koszt jego przebudowy wyniósł 259.422,68 zł i został w całości zrealizowany ze środków Powiatu Jasielskiego. W latach 2018 i 2019 wykonano nawierzchnię na odcinkach tej drogi od drogi wojewódzkiej 992 i obecnie cała droga stanowi dobry przejazd od Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej do drogi wojewódzkiej. Całkowity koszt to ok. 1 mln zł.

P1230116

Prace trwały od 17 listopada do 12 grudnia 2020 r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.

P1230114

Chciałem podziękować Zarządowi Powiatu na czele z Panem Starostą Adamem Pawlusiem. Pan Starosta się nie zatrzymuje jeśli chodzi o Gminę Dębowiec. W ciągu dwóch lat zainwestowaliśmy 7 mln złotych - to jest olbrzymia kwota na różne obiekty inwestycyjne i trzeba to docenić.

Chciałbym również wspomnieć o Panu Wicestaroście Stanisławie Pankiewiczu, który popiera te wszystkie inicjatywy, o Grzegorzu Persie i Janku Muzyce, który mnie wspiera we wszystkich tych zadaniach, a teraz kandyduje na Wójta Gminy Tarnowiec, dlatego proszę o poparcie dla tego dobrego samorządowca.

Ta droga była wykonywana w trzech etapach. W sumie jej koszt to jest 900 tys. złotych. Głównym beneficjentem będą mieszkańcy naszej gminy, ale również pielgrzymi do Sanktuarium Matki Bożej Seletynskiej. – Ryszard Lisowski

P1230129

W oddaniu drogi uczestniczyli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Ryszard Lisowski, Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek, Radni Gminy Dębowiec Witold Wątroba, Janusz Wiatr i Aleksandra Stachurska, Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pachana, Sołtys Dębowca, Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych SP w Jaśle Andrzej Konopka.

P1230106

Dzisiaj, 19 grudnia, w miejscowości Umieszcz oddano do użytku nowy przepust drogowy, dzięki któremu powierzchnia jezdni mogła zostać poszerzona do 6,5 m. Dzięki temu zwiększy się komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu.   

Prace zostały wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok”. Całkowita wartość zadania wyniosła 597.166,08 zł, z czego 200.181.00 zł pozyskano z dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa. Wkład własny Powiatu Jasielskiego wyniósł 396.985,08 zł.

P1230090

Zakres wykonanych robót obejmował rozbiórkę istniejącego oraz budowę, w tym samym miejscu, nowego przepustu ramowego o wymiarach 1,6 x 4,5 m. Nowa konstrukcja pozwoliła na uzyskanie normatywnej nawierzchni jezdni o szerokości 6,5 m z jednostronną opaską chodnikową. Dno i skarpy Potoku Czarnego umocniono płytami ażurowymi.

Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez osobistego zaangażowania Etatowego Członka Zarządu Powiatu Jasielskiego, a zarazem Sołtysa Umieszcza – Jana Muzyki. Dzięki jego nieustannym staraniom na rzecz Gminy Tarnowiec, którą reprezentuje w Radzie Powiatu nieprzerwanie od 2002 r., po raz kolejny udało się wyjść naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców.  

P1230091

Ja ze swej strony chciałem podziękować serdecznie przede wszystkim Panu Staroście, który ma niespożyte siły i zabiegał o te środki zewnętrzne, bo bez nich niewiele moglibyśmy zrobić.

Wsiada w samochód i jedzie do Warszawy z europosłem, czy do Rzeszowa z naszym dobrym znajomym Wojciechem Zającem i u marszałka załatwiają, przywożą. Są skuteczni.

W związku z tym możemy na naszym terenie coś robić. Tego efektem jest również ten most na którym dzisiaj stoimy. – Jan Muzyka

P1230102

Życzę wszystkim mieszkańcom, żeby mieli takich ludzi na których można się oprzeć i na których można polegać. Bo to nie jest od dzisiaj, to nie jest od wczoraj, ani od kilku miesięcy.

To jest od wielu lat. Jan Muzyka jest najdłużej funkcjonującym w powiecie radnym z wszystkich radnych, którzy do tej pory byli wybierani. – Senator RP Alicja Zając

P1230101

Prace trwały od 27 sierpnia do 10 grudnia 2020 r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.

P1230111

W oddaniu przepustu uczestniczyli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Senator RP Alicja Zając, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego i Sołtys Umieszcza Jan Muzyka, Członek Zarządu Powiatu Ryszard Lisowski, Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Grzegorz Pers, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Józef Rosół, po. Wójta Gminy Tarnowiec Miłosz Leszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękała, Radni Gminy Tarnowiec, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka, Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych SP w Jaśle Andrzej Konopka.

P1230112

Uroczystego poświęcenia dokonał Ksiądz Proboszcz Sanktuarium w Tarnowcu Paweł Knurek.

131931602 1825857917563078 7806493025121308352 n

W piątek, 18 grudnia 2020 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Podjęto na niej wiele ważnych uchwał, w tym uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2021 rok, która pozwoli realizować wiele różnorodnych zadań strategicznych.

Przyjęty na sesji budżet jest budżetem rozwojowym. Uchwalone przez Radę Powiatu Jasielskiego wieloletnie inwestycje będą mieć bardzo duży wpływ na rozwój Powiatu Jasielskiego i poprawę życia jego mieszkańców.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2021 r. zakłada:

 • dochody w wysokości 132.700.819 zł., z czego dochody bieżące stanowią kwotę 132.499.419 zł., a dochody majątkowe 201.400 zł.
 • wydatki w wysokości 134.900.819 zł., z czego na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota w wysokości 13 965.754 zł., z której 13.630.754 zł. zostanie przeznaczona na wydatki na inwestycje, a 335.000 zł. zostanie wyasygnowane na zakupy inwestycyjne.

Powstały deficyt budżetowy w kwocie 2.200.000 zł. zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

W planie budżetowym wydatków bieżących w jednostkach budżetowych została zapreliminowana  kwota 115.740.496 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego z wkładem własnym na łączną kwotę  7.750.000 zł. obejmuje następujące inwestycje drogowe:

 1. Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle
  2. Budowa mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki
  3. Przebudowa drogi powiatowej Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski
  4. Przebudowa drogi powiatowej Osobnica-Pagórek w miejscowości Osobnica
  5. Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Jasło – Łajsce – Zręcin poprzez
  budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28
  6. Przebudowa dróg i mostów powiatowych
  7. Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych
  8. Przebudowa chodników przy drogach powiatowych
  9. Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego
  10. Zakup sprzętu i wyposażenia.

W budżecie Powiatu Jasielskiego zaplanowano również wydatki (250.000 zł.) na niżej wymienione inwestycje drogowe z dofinansowaniem środków z rezerwy celowej budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 1. Odbudowa korpusu drogi powiatowej Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Bryły
  2. Przebudowa drogi powiatowej Zawadka Osiecka - Pielgrzymka w miejscowości Pielgrzymka
  3. Przebudowa drogi powiatowej Czeluśnica – Tarnowiec
  4. Przebudowa drogi powiatowej Osobnica – Dębowiec w miejscowości Łazy Dębowieckie
  5. Przebudowa drogi powiatowej Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka

W budżecie Powiatu Jasielskiego zostały także zaplanowane wydatki własne m.in. na zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją:

 • budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego (514.500 zł)
 • budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego (50.000 zł.)
  pawilonu nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu (50.000 zł.)

oraz

 • modernizacją pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle (1.890.000 zł.)
 • adaptacją poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW (310.000 zł.)
 • projektem Polsko-Słowackim w partnerstwie z miastem Svidnik w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (176.809 zł.)
 • budową infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego (1.345.445 zł.).

Na szczególną uwagę zasługuje oszacowanie w budżecie Powiatu Jasielskiego zaplanowanych wydatków na Rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (Etap I – oddział Psychiatryczny
z Poradniami)  oraz Przebudowę oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, stanowiące dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w łącznej  kwocie 1.500.000 zł.

131973331 214743310165895 8810490492063060486 n

W budżecie Powiatu Jasielskiego na 2021 rok zostały również uwzględnione wydatki własne na realizację następujących programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

 • Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dotyczącego  scalania gruntów w gminie
    Tarnowiec (279.300 zł.)
 • Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014 – 2020, dotyczącego:
  • rozwoju potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego i okręgu Svidnik (189.051 zł.)
  • poprawy jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku (127.436 zł.)
  • odkrytego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Powiatu Jasielskiego i miasta Svidnik (285.026 zł.)
 • Erasmus+ na lata 2014- 2020, dotyczącego inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych (102.262 zł.)
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  na lata 2014 – 2020, dotyczący  termomodernizacji budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego (532.048 zł.)

W budżecie Powiatu Jasielskiego na 2021 rok zostały zaplanowane środki na udzielanie świadczeń
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (330.000 zł.) oraz na stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim (99.000 zł.)

Łącznie z uchwałą budżetową  Rada Powiatu uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027.

Oprócz uchwały budżetowej radni dokonali zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. oraz wyrazili zgodę na:

 • zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle
 • zaciągnięcie w latach 2021-2022 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem
  dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz przyjęli Plan Pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok.

W głosowaniu nad uchwałą budżetową na rok 2021 wzięło udział 17 radnych.

15 radnych głosowało "za": Irena Baciak, Jan Czajka, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Stanisław Pankiewicz, Ryszard Papciak, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Józef Rosół, Robert Snoch, Magdalena Stasiowska, Stanisław Święch.

2 radnych głosowało "przeciw": Janusz Przetacznik, Antoni Zwierzyński.

6 radnych nie brało udziału w głosowaniu: Krzysztof Buba, Bożena Macek – Lubaś, Franciszek Miśkowicz, Jan Urban, Ewa Wawro, Dorota Woźniak.

Na zakończenie sesji Starosta Jasielski – Pan Adam Pawluś podziękował radnym za poparcie i uchwalenie budżetu. Złożył również podziękowania dyrektorowi oraz pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy za realizację tarczy antykryzysowej.

W imieniu własnym, jak i w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu, Prezydium Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosta Jasielski złożył życzenia świąteczne wszystkim radnym i mieszkańcom Powiatu Jasielskiego.