DSC01532

Prezydent Andrzej Duda odwiedził wczoraj mieszkańców Trzcinicy w powiecie jasielskim, którzy ucierpieli z powodu wywołanej gwałtownymi nawałnicami powodzi błyskawicznej. Prezydent szedł pieszo oglądając poczynione straty, rozmawiał z ludźmi, wchodził do ich zrujnowanych domów. Ogrom nieszczęścia, którego był świadkiem skłonił go do zadeklarowania pomocy ofiarom kataklizmu.

Będzie trzeba tutaj oczywiście uruchamiać większą pomoc niż standardowo przewidziana na wypadek powodzi. To będą te odszkodowania do 200 tys. złotych. (…) Zapewniam, że wsparcie ze strony państwa, poprzez wojewodę i poprzez władze samorządowe, będzie tutaj cały czas realizowane.

106339222 677839476391658 3594449633703604173 n

Wizyta Prezydenta zakończyła się briefingiem prasowym pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas krótkiej konferencji prasowej, odniósł się do sytuacji mieszkańców.

Niestety sytuacja jest tragiczna. Ponad 200 domów zostało zalanych na 800 domów w całej miejscowości. I to bardzo często zalanych tak, że cały parter, aż niemalże do sufitu był zapełniony wodą. Sytuacja jest rzeczywiście tragiczna. Zniszczone mienie, zniszczone budynki gospodarcze. Nie wspomnę już o samochodach, których dziesiątki woda częściowo zabrała, częściowo po prostu zniszczyła, zalała.

106206848 320437595638673 5893774887380444772 n

Przekazał także informację od prezesa Polskiego Gazownictwa i Górnictwa Naftowego o zapewnieniu ofiarom doraźnego wsparcia.

Dzisiaj otrzymałem informację od prezesa Polskiego Gazownictwa i Górnictwa Naftowego, że firma także pomoże ofiarom tej powodzi tutaj na Podkarpaciu, że będą przekazywane dary rzeczowe w postaci sprzętu AGD, który został w większości przypadków całkowicie zniszczony – lodówki, prali, kuchenki gazowe, wszystko to co normalnie potrzebne, żeby rodzina mogła funkcjonować.

Nie zapomniał także o tych, którzy nie szczędzili wysiłku w niesieniu pomocy:

Dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali i pomagają tutaj mieszkańcom. Dziękuję strażakom ochotnikom nie tylko stąd z Trzcinicy, ale z całej okolicy, z całego powiatu.

Dziękuję ogromnie żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy tutaj niezwykle ofiarnie pomagają. Dziękuję także i wolontariuszom, młodzieży ze szkół okolicznych, młodzieży ze Związku Strzeleckiego. (…) Dziękuję także wszystkim moim Rodakom, bo słyszę tutaj od Państwa, że z całej Polski właściwie przychodzą środki pomocowe, przychodzą dary.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował Panu Prezydentowi za przybycie do Trzcinicy, okazaną solidarność i podjęcie działań pomocowych. Przekazał także Panu Prezydentowi obraz Beskidu Niskiego, namalowany przez Pana Przepiórę - pensjonariusza DPS w Foluszu. 

Pomoc finansowa udzielana jest producentowi rolnemu:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% danej uprawy,
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
  w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

ARiMR udzielała pomocy na szkody w uprawach rolnych spowodowane  przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw rolnych dotkniętych jednym ze wskazanych zjawisk, w przypadku gdy szkody oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku złożonym w ramach płatności bezpośrednich. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego.

Wypłata pomocy jest realizowana jako pomoc publiczna dla gospodarstw rolnych,  w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Jeżeli straty w dochodach wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa, pomoc będzie w formule de minimis.

Komisje powołuje Wojewoda właściwy  ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.

Rolnik, który poniósł straty w pierwszej kolejności powinien złożyć do urzędu gminy/ miasta wniosek o oszacowanie szkód.

W przypadku strat wynoszących powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej wymagana jest adnotacja Wojewody na protokole.

Stawki pomocy są zróżnicowane i wynosiły w roku 2019:

- 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody

obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Pomoc pomniejsza się o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 % powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jedno z ryzyk ( susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawina)

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE w liczbach w ROKU 2019:

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOKSÓW 5 300 (W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ DE MINIMIS – susza, huragan, deszcz nawalny, przymrozki)

WYPŁACONYCH ŚRODKÓW 11 700 000,00 ZŁOTYCH

OKOŁO 300 WNIOSKÓW NA KWOTE 2 100 000,00  ZŁOTYCH ZOSTAŁO DO REALIZACJI

W dniach od 01.07.2020 do 15.07.2020 r. będzie prowadzony nabór wniosków na  wsparcie gospodarstw, które w 2019 r. prowadziły chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych na obszarach gmin, w których wystąpiła susza lub powódź. Wsparcie wyniesie 300 zł do 1 ha powierzchni pod stawami zarybionymi.

Na dzień dzisiejszy nie ma informacji o naborze na susze w rolnictwie

Pytanie: 

„ Co robić po powodzi w związku z uprawami deklarowanymi pod dopłaty np. rolnik pyta o płatność  do strączkowych gdy uprawa została zniszczona.

czy będą powołanie komisje do szacowania szkód i czy będą mogli składać wnioski o pomoc, trzeba przygotować  wytyczne co mamy rolnikom mówić aby nie stracili dopłat jak jest całkowita szkoda na uprawie ,gdy np. rolnik musi zaorać grunt.”

W odpowiedzi na to pytanie na pewno rolnik musi zgłosić do BP siłę wyższą jeżeli chodzi o płatności obszarowe na tej podstawie Kierownik BP będzie miał możliwość przyznania płatności, natomiast w programach rolnośrodowiskowych płatności za daną powierzchnie (czyli tą wskazaną w piśmie które złoży o wystąpieniu siły wyższej) nie będzie ale jego zobowiązanie zostanie utrzymane na tych gruntach bez konieczności zwrotu środków.

Natomiast co do innej pomocy to musimy zaczekać na Radę Ministrów i uruchomienie specjalnych środków, podobnie jest z komisjami do szacowania to kompetencja i decyzja wojewody.

ARiMR

Ostrzegamy o zagrożeniach na poszczególnych odcinkach dróg uszkodzonych w wyniku nawałnic, które niedawno nawiedziły nasz powiat. Apelujemy o szczególną ostrożność na odcinkach:

 • 1832R Bączal Skołyszyn - w miejscowości Bączal Dolny została zniszczona nawierzchnia drogi wraz z oberwaniem pobocza. Na całej długości występują osuwające się przeciwskarpy. Zostało również zniszczone odwodnienie wykonane z korytek betonowych.
 • Doszło do oberwania korony drogi wciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Bryły. Postał także ubytek w koronie drogi w ciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat. Na tym odcinku są rozmyte pobocza wraz z koroną drogi w obrębie mostu w miejscowości Dąbrówka.
 • Droga Nr 1844R Niepla - Przybówka . Nastąpiło oberwanie korony drogi wraz z poboczami w obrębie przepustu w miejscowości Niepla (obecnie prace nad likwidacją szkód dobiegają końca).
 • Droga Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka. Na odcinku są oberwane skarpy drogowe, zostało rozmyte odwodnienie drogi wraz z jej nawierzchnią oraz rozmyte chodniki w obrębie mostu, uszkodzony most w miejscowości Młynówka.
 • 1827R Święcany - gr. wojew. – Szerzyny. Na całej długości drogi występują liczne oberwania skarp wraz z zamuleniem rowów.
 • Droga krajowa Dk-73 – uszkodzona nawierzchnia drogi, osunięte skarpy w rejonie Kowalowy, wymyty chodnik w okolicach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 • Droga DK-28 – Trzcinica, Warzyce, Moderówka, Przysieki, Siedliska, Sławęcin, Skołyszyn - uszkodzone pobocze, chodniki i nawierzchnia drogi.
 • Droga 992 w Jaśle - podmyty nasyp, uszkodzenia na odcinku ul. Lwowska z ul. Piłsudskiego w Jaśle.

W pięciu gminach poważnemu uszkodzeniu uległy drogi gminne bitumiczne i żwirowe. Występują również osuwiska oraz uszkodzone zjazdy prywatne i komunalne. W Jaśle uszkodzonych jest około 70 ulic.

W miejscach, w których doszło do uszkodzeń ustawiane są na bieżąco znaki ostrzegawcze, jednak z powodu rozległych strat warto zachować szczególną ostrożność na wszystkich drogach powiatowych. Obecnie pracujemy nad naprawą zniszczonej infrastruktury drogowej.

 

 

1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (3)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (3)
1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny
1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny
baczal skłyszyn
baczal skłyszyn
Niepla
Niepla
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (1)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (1)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (2)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (2)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (3)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (3)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (1)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (1)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (2)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (2)

 

OGŁOSZENIE

W nawiązaniu do ogłoszenia w sprawie możliwości przekazania przez Starostę Krośnieńskiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego na rzecz osób poszkodowanych w wyniku żywiołu w Gminie Jasło drzwi wewnętrznych o szerokości 90 cm informuję, że dostępne są wyłącznie drzwi o podanym rozmiarze.

Nie ma możliwości otrzymania drzwi wewnętrznych w innych szerokościach.

Wobec powyższego, proszę aby osoby zainteresowane tą formą pomocy zgłaszały swoje potrzeby w tym zakresie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Słowackiego 4  lub telefonicznie pod numer: 13 44 81 357 w godzinach pracy urzędu.

Jasło, dnia 16 lipca 2020 r.

Skan ogłoszenia - PDF

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że od dnia 13 lipca 2020 roku pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w Gminie Jasło będzie udzielana wyłącznie telefonicznie przez specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. 

Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 pod nr telefonów 13 448 58 38508 642 016.

 

Ogłoszenie dot. pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w Gminie Jasło - PDF

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               W związku z sytuacją powodziową w Gminie Jasło w Domu Ludowym  w Trzcinicy,  38-207  Trzcinica 141,  uruchomiony został  punkt  pomocy  psychologicznej  i  psychoterapeutycznej  dla osób poszkodowanych w wyniku żywiołu.

 

      Pomoc  będzie  świadczona  przez  specjalistów  Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w następujących godzinach:

poniedziałek - 8.00 - 11.00

wtorek 12.00 - 15.00

środa - 8.00 - 11.30

czwartek - 8.00 - 11.00

piątek - 12.00 - 15.00

 

               Jednocześnie informuję, że od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 osoby poszkodowane w wyniku powodzi mogą  również korzystać  ze  specjalistycznej  pomocy 
pod  nr telefonu    
508 642 016

Pomoc będzie świadczona do odwołania

 

Skan ogłoszenia

 

 

                                         Ogłoszenie

       W związku z sytuacją powodziową w Gminie Jasło,
Starosta Krośnieński za pośrednictwem Starosty Jasielskiego
ma możliwość przekazania na rzecz osób poszkodowanych
w wyniku żywiołu drzwi wewnętrznych o szerokości 90 cm.

       Proszę aby osoby zainteresowane tą formą pomocy
zgłaszały swoje potrzeby w tym zakresie do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Słowackiego 4
lub telefonicznie pod numer: 13 44 81 357 w godzinach pracy
urzędu.

Proszę również o zgłaszanie potrzeb na drzwi wewnętrzne
o innych wymiarach. W miarę ich dostępności takie zamówienia
będą realizowane.

 

skan ogłoszenia

 

INFORMACJA  OGÓLNA

o sytuacji powodziowej na terenie powiatu jasielskiego

według danych przesłanych z gmin na dzień 30.06.2020 na godz. 8:00

 

W wyniku wystąpienia w dniu 27 czerwca 2020 roku na terenie Powiatu Jasielskiego zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej powódź, nawałnice oraz gradobicia, odnotowano liczne straty.

 

Miasto Jasło

 1. Zalane zatopione budynki:
 • Oś. Brzyszczki: 300,
 • Oś. Ulaszowice: 290 (w tym przy ul. Konopnickiej: 90),
 • Oś. Krajowice: 50,
 • Oś. Kaczorowy: 40,
 • Pozostałe: 500
 1. Zalane zatopione firmy: 60
 2. Uszkodzone drogi: 70 ulic,
 3. Uszkodzone dojazdy/podjazdy prywatne: 800,
 4. Uszkodzone dojazdy/podjazdy komunalne: 300,
 5. Osuwiska: 10,
 6. Przepusty: 250,
 7. Zalane zatopione budynki użyteczności publicznej: 12,
 8. Kanalizacja deszczowa: zamulone ok. 11 km
 9. Pozostała infrastruktura komunalne:
 • Kanalizacja sanitarna,
 • Zieleń miejska.

Komisje ds. szacowania strat kontynuują działania w terenie.

Gmina Jasło

W gminie Jasło nastąpiły znaczne szkody w infrastrukturze drogowej, mieszkaniowej
i komunalnej:

 • podtopionych i zalanych zostało ok. 300 budynków mieszkalnych
 • ok. 500 studni, zalanych i zanieczyszczonych wymagających pompowania i dezynfekcji.

Trwają prace Komisji ds. szacowania strat.

Gmina Skołyszyn

Gmina Skołyszyn zgłosiła uszkodzenia dróg żwirowych i bitumicznych dróg gminnych, przepustów, poboczy i rowów. Łączna długość uszkodzonych dróg gminnych wraz
z infrastrukturą wynosi 32 km. Wartość szacunkowa strat wynosi 4 200 000, 00 zł. Ponadto zalane zostały budynki mieszkalne 180 i infrastruktura mienia komunalnego:

 • Budynek Urzędu Gminy Skołyszyn (zalane podpiwniczenie użytkowe wraz ze 
 • samochodem)
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie wraz z środkami transportowymi, narzędziami, pomieszczeniami biurowo-warsztatowymi,
 • Dom Ludowy z remizą w Bączalu Dolnym i Harklowej
 • powstały uszkodzenia w sieci kanalizacyjnej (przepompownie w Pustej Woli, Skołyszynie, Sławęcinie),
 • stacje uzdatniania wody w Skołyszynie, Przysiekach i Święcanach
 • Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie
 • Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
 • zalaniu lub podtopieniu uległy zakłady pracy m.in. FA Jafar, ZPOW Vortumnus, Bank Spółdzielczy, Stacja Paliw i bazy transportowe, skład budowlany.

W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 odwołano alarm przeciwpowodziowy. Komisje ds. szacowania strat kontynuują działania w terenie.

Gmina Tarnowiec

W miejscowości Gliniczek odnotowano straty w postaci:

 • zerwanej linii energetycznej zasilającej oświetlenie uliczne,
 • powstanie osuwiska ziemnego na działce przylegającej do rzeki Czarny Potok,
 • powalone drzewo na dach budynku mieszkalnego.

Na terenie miejscowości Sądkowa:

 • podtopieniu uległo 4 budynki mieszkalne (zalane piwnice lub parter budynku, podtopione posesje i zalane studnie).

W miejscowości Dobrucowa:

 • podtopiony został budynek mieszkalny i zalana piwnica,
 • uszkodzeniu uległy przepusty przy drodze powiatowej relacji Szebnie-Tarnowiec,
 • w wielu miejscach na drogach gminnych i powiatowych uszkodzeniu uległy pobocza.

W miejscowości Roztoki:

 • uszkodzone zostało pokrycie dachu i zalane dwie sale lekcyjne oraz pomieszczenie biblioteki w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach.

Straty poniosły także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Tarnowiec. Zatopiony samochód pożarniczy średni GBA Magirus OSP Nowy Glinik (najprawdopodobniej nie nadaje się do dalszej eksploatacji) oraz uszkodzone zostały akumulatory samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu.

Trwają prace Komisji ds. szacowania strat.

Gmina Brzyska

Na terenie miejscowości Dąbrówka uszkodzeniu uległy drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej, zostały podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie. Na drodze powiatowej Nr 1313R został uszkodzony most oraz nawierzchnia drogi w obrębie mostu.

W miejscowości Wróblowa  - uszkodzeniu uległy drogi gminne o nawierzchni żwirowej i asfaltowej zostały podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie.

W m. Ujazd - uszkodzeniu uległy drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie.

W m. Brzyska -  Uszkodzeniu uległy drogi gminne oraz mostki i przepusty, uszkodzone zostało pobocze przy drodze powiatowej 1313R. Podtopione zostały budynki mieszkalne i gospodarcze oraz zostały zalane studnie

W m. Lipnica Dolana – Uszkodzone zostały drogi gminne, mostki i przepusty, Podtopione zostały budynki mieszkalne i gospodarcze. Zalane zostały studnie przydomowe.

Na terenie wyżej wymienionych miejscowości zostało zalane, zamulone i zniszczone znaczne obszary upraw rolnych.

Od 29 czerwca w terenie pracują komisje szacujące szkody.

PCPR 1