Rodzinie i Najbliższym

Ś. P.

Krystyny Jankowskiej

Założycielki i współwłaścicielki firmy „Dagmara”

wyrazy głębokiego współczucia

składa

                                                                             Starosta Jasielski wraz z Zarządem

W dniu 10 stycznia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaśle.

Pan Adam Pawluś, Starosta Jasielski uroczyście rozpoczął spotkanie, powołując członków nowej Rady, następnie wręczając akty powołań. Starosta Jasielski podkreślił istotną rolę Rady w opiniowaniu uchwał i programów podejmowanych przez Radę Powiatu w Jaśle oraz innych działań podejmowanych przez Powiat Jasielski na rzecz osób niepełnosprawnych.

W głosowaniu jawnym nowo wybrana Rada ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca - Pani Krystyna Dzik – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) zgłoszona przez Zarząd Powiatu w Jaśle

Wiceprzewodniczący - Pan Kazimierz Sanokowski - przedstawiciel organizacji pozarządowej, zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” 
z siedzibą w Jaśle

Sekretarz - Pani Leokadia Szydłowska – przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłoszona przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” z siedzibą w Jaśle

Członek - Pan Andrzej Stachurski - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (gminy) - Wójt Gminy Osiek Jasielski

Członek - Pan Marek Cetnar – przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłoszony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, której kadencja trwa 4 lata (2019-2023).

Do zakresu działania powiatowych rad, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Ocena realizacji programów.
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

P1200280
P1200280
P1200266
P1200266
P1200273
P1200273

W dniach od 13 do 17 stycznia 2020 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu będzie powadzić rekrutację na certyfikowane kursy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, adresowanego do mieszkańców powiatu:

 • przemyskiego,
 • lubaczowskiego,
 • jarosławskiego,
 • przeworskiego.

pracujących, nie prowadzących jednoosobowej działalności gospodarczej.

W ramach projektu (przy wymaganym wkładzie własnym uczestników wpłacanym dopiero po przyznaniu dofinansowania) zapewniamy szkolenia, egzaminy i wydanie certyfikatów w licznych kierunkach.

Aby zapisać się do projektu wystarczy zadzwonić na numer: 508-562-334.

Kierunki szkoleń:

 • Kucharz.
 • Elektryk.
 • Palacz.
 • Spawacz TIG.
 • Spawacz MAG.
 • Spawacz gazowy.
 • Spawacz elektrodą otuloną.
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
 • Operator koparki.
 • Operator koparko-ładowarki.
 • Operator ładowarki.
 • Operator spycharki.
 • Operator walca drogowego.
 • Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 • Operator wózków jezdniowych.
 • Operator żurawi przenośnych (HDS).

Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

www.zdz-przemysl.com

tel. 508 562 334, 16 678 24 04, 16 678 38 30

doc00009420200110100811 1

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.

Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Chciałbym pogratulować determinacji i siły. To dzięki niej i przeciwstawieniu się różnym trudnościom udało się doprowadzić do sytuacji, w której realizacja zadań Funduszu odbywa się w duchu niezależnym, z należytym uwzględnieniem wartości wynikających z Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz wartości europejskich – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. 

Chcemy dotrzeć z ofertą wsparcia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują: grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osób starszych, ofiar przemocy – mówi Sylwia Sobiepan z Fundacji im. Stefana Batorego. 

Ważną grupą we wszystkich obszarach wsparcia jest młodzież – dodaje Zofia Komorowska z Fundacji Stocznia.

Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa,  działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.

Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową dotację na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację, etc. – mówi Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na projekty wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukację, doradztwo), działania zwiększające świadomość społeczną czym zajmują się organizacje czy monitoring prawa, które wpływa na ich działanie.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym już 3 lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020. W nadchodzących miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych w kilku regionach Polski.

Więcej informacji niebawem na www.aktywniobywatele.org.pl.