Stanowisko Adama Pawlusia - Starosty Jasielskiego, w związku z publikacją  artykułu „Powiat wciąż bez wicestarosty”, który ukazał się w portalu internetowym  „www.jasło4u.pl” w dniu 04.01.2019 r.  

Po pierwsze pragnę wyjaśnić, że w dniu 4 stycznia br. miała miejsce sesja zwyczajna Rady Powiatu w Jaśle, a nie sesja nadzwyczajna, jak podano w artykule.

 Odnosząc się natomiast do pozostałych  zarzutów radnych, informuję co następuje:

 1. Nieprawdą jest jakoby radni mieli być (jak twierdzą)  traktowani przedmiotowo i „spychani do kąta”. Demokracja ma to do siebie, że decydujący głos posiada większość i sytuacja taka ma miejsce we wszystkich samorządach w Polsce, że o polskim Parlamencie nie wspomnę i nie ma to nic wspólnego z  rozwiązaniami, o które pomawiają nas radni należący do klubów Samorząd dla Mieszkańców i Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami. Na posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej omówiono wnioski zgłoszone przez radnych, ale zostały one odrzucone większością głosów w demokratycznym głosowaniu.
 2. Nie bardzo rozumem zarzut o  zwołaniu sesji budżetowej przed  Świętem Trzech Króli, a nie po tym święcie. Jakie znaczenie dla obrad sesji miałby mieć jej termin? Ustalenie terminu sesji należy do wyłącznych kompetencji przewodniczącego rady powiatu.
 3. Trudno też zrozumieć głos w/w radnych, podnoszony w celu proponowanego zmniejszenia deficytu budżetowego. Inwestycje muszą być realizowane w ramach kontynuacji zadań. Powiat musi się przecież rozwijać, iść z postępem i realizować (w różnych obszarach) inwestycje dla dobra lokalnej społeczności. Zadania przewidziane w budżecie powiatu są często niezbędne i wymagają podjęcia pilnych decyzji i działań.
 4. Skreślenie zadania: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” na dokończenie modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jest niezrozumiałe. Zadanie to rozpoczęto w roku 2018, z uwagi na decyzję Zarządu Powiatu oraz rady Powiatu Jasielskiego. Szpital podpisał umowę o przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2018/2019. Rada Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr LXII/433/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego ujęła dotację w roku 2019 w wysokości 1 541 912, 82 zł na to zadanie. Szpital w oparciu o tę decyzję realizuje inwestycję, po przeprowadzonym postępowaniu, zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Umowa z wykonawcą skutecznie została zawarta, wiąże obie strony i nie może być zmieniona.  Celem każdego zamówienia publicznego jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych. Szpital Specjalistyczny nie posiada środków na finansowanie tego zadania, poniesienie tego typu nakładów stawiałoby placówkę w bardzo trudnym położeniu.

Skan pisma dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

 1. Ogromnym zaskoczeniem dla radnych klubu PiS był wniosek opozycji o skreślenie kwoty 200 tys. zł na zadanie zaprojektowania budowy Oddziału Psychiatrycznego. Istniejący Oddział, mieszczący się w budynku przy ulicy Za Bursą, posiada fatalne warunki lokalowe i jest w bardzo złym stanie.  Funkcjonuje  w obiekcie, który nie spełnia wymagań określonych dla takiego oddziału. Aktualnie, zgodnie z Decyzją Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w  zakresie Oddziału Psychiatrycznego, niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu dostosowania infrastruktury do obowiązujących przepisów. Ponadto, w przypadku braku dostosowania istniejącej infrastruktury, istnieje realne zagrożenie, iż szpital będzie musiał zrezygnować z udzielania świadczeń z zakresu psychiatrii. Pracę straci 30 osób i około 370 pacjentów pozbawionych będzie świadczeń medycznych. Konieczne są więc pilne działania, aby ten istniejący stan rzeczy zmienić.
 2. Radni odnosząc się do budowy ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu wykazali się brakiem wiedzy. Dom od ponad 10 lat jest podłączony do gminnej sieci wodociągowej, przy czym koszt korzystania z sieci jest około 3 razy wyższy od kosztów korzystania z wody z własnego ujęcia. W DPS w Foluszu przebywa 250 osób przewlekle psychicznie chorych (którym zapewniana jest opieka całodobowa) oraz zatrudnionych w nim  jest drugi tyle personelu. Z racji prowadzonej specyficznej działalności Domu, biorąc pod uwagę jego umiejscowienie, prawnym obowiązkiem jest zabezpieczenie dwóch niezależnych źródeł poboru wody dla tego typu placówki. Obecnie istniejące drugie ujęcie znajdujące się na lewym dopływie Kłopotnicy i nie ma odpowiedniej wydajności, a woda jest często zanieczyszczona. Projekt poboru wody z potoku Kłopotnica, który został przygotowany, zapewni stały dostęp do czystej wody. Jednocześnie w ramach tego samego zadania zostaną wybudowane dwa zbiorniki przeciwpożarowe po 150 m³ każdy, które zabezpieczą DPS pod względem przepisów ppoż. Obecnie brak wymaganego zabezpieczenia ma stan tymczasowości. Pragnę dodać, że projekt planowanego ujęcia wody w odpowiedniej ilości i jakości obejmuje również wykorzystanie zbiornika do celów ochrony p. pożarowej, co bardzo znacząco wpłynie na bezpieczeństwo w tym zakresie.

Skan pisma dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

 1. Cieknący dach na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle tak naprawdę sprowadza się do uszkodzonych świetlików dachowych. Obowiązkiem dyrektora placówki jest zgłoszenie tego problemu do odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej. W tym miejscu chciałem nadmienić, że poprzednie władze powiatu jasielskiego mogły starać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i podejmować  działania mające na celu wykonanie termomodernizacji  tego budynku, ale tego nie uczyniły. Obecnie jest gotowy projekt i w przypadku ogłoszenia naboru zostanie wykonana termomodernizacja wraz z zabezpieczeniem pokrycia dachowego.
 2. Pan radny Ryszard Papciak ironizuje na temat spadku stopy bezrobocia w powiecie jasielskim. Wypadałoby w tym miejscu zapytać Pana radnego jakie odnosił sukcesy w zakresie zwalczana bezrobocia w Gminie Brzyska w ostatnim czasie.
 3. Argumentem wskazującym, że wszyscy radni są traktowani po partnersku, a ich głos jest równie ważny, jest na przykład złożenia wniosku na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr1845R Szebnie - Chrząstówka – Przybówka”. Jest to obecnie największe zadanie z zakresu infrastruktury drogowej w powiecie jasielskim.  Wypadałoby  zapytać Panią  radną Bożenę Macek-Lubaś, dlaczego nie chciała wziąć udziału w sesji,  której porządek obrad zawierał głosowanie nad budżetem dotyczącym między innymi wyżej wymienionej inwestycji.

Warto z przykrością podkreślić, że niektórzy radni zamiast wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnienia funkcji społecznej, a polegających przede wszystkim na uczestnictwie w sesjach, w  czasie trwania IV Sesji Rady Powiatu przebywali w innych miejscach lub organizowali konferencje prasowe poza budynkiem Starostwa. W związku z powyższym, zwróciliśmy się do ich pracodawców, o wyjaśnienie  kwestii dotyczących ich nieobecności na sesji zwołanej głównie w celu uchwalenia uchwały budżetowej. 

 

Starosta Jasielski

Adam Pawluś

Załączniki:

1 . Pismo dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 

2. Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Folusz

Czy chrześcijaństwo przeżywa kryzys? Czy religia, która istnieje od dwóch tysięcy lat i która ukształtowała Europę, obecnie znajduje się w odwrocie? A może tytułowe „problemy współczesnego chrześcijaństwa” to jedynie naturalne dla każdej epoki ścieranie się dwóch zawsze odmiennych porządków – doczesnego i wiecznego? Na te pytania spróbują odpowiedzieć goście I edycji nowego cyklu „W labiryncie świata” – ks. abp. Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz dziennikarz Szymon Hołownia. Rozmowę o wielkich wyzwaniach, jakie współczesność postawiła chrześcijaństwu poprowadzi Wojciech Bonowicz, finalista Nagrody Literackiej Nike 2018.

„W labiryncie świata” to kolejny cykl paneli dyskusyjnych, który realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Klasztor Ojców Dominikanów w Rzeszowie we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”. Współorganizatorem spotkania otwierającego pierwszą edycję cyklu będzie Fundacja „Tygodnika Powszechnego”. Spotkanie inaugurujące cykl odbędzie się 21 stycznia br., o godz. 17.00, w Filharmonii Podkarpackiej.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY pod warunkiem REJESTRACJI na stronie wlabiryncieswiata.wsiz.pl i okazania na miejscu biletu wstępu.

Spotkanie zorganizowane zostanie w ramach projektu Fundacji „Tygodnika Powszechnego” pod tytułem „Wielkie Pytania dla Polski - na nowo” dofinansowanego ze środków Templeton Religion Trust.

REZERWACA BILETÓW

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT CYKLU „W LABIRYNCIE ŚWIATA”

Plakat WLabiryncie small

Wiktor Juga to pierwszy noworodek, który przyszedł na świat w jasielskim szpitalu w 2019 roku.

 W 2016 roku w powiecie jasielskim urodziło się 950 dzieci, w 2017 r. - 975 dzieci, a w 2018 r. na świat przyszło 1 097 dzieci. Przyrost w stosunku do roku poprzedniego wynosi ok. 12 %.

Wiktor Juga, syn mieszkanki Wiśniowej, to pierwszy noworodek urodzony w 2019 r w Jasielskim szpitalu. Przyszedł na świat 2 stycznia 2019 r. o godz. 9:18. Zarówno on, jak i mama czują się dobrze.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, osobiście przekazał życzenia rodzicom noworodków. Gratulacje złożyli również Michał Burbelka, Dyrektor Szpitala oraz Sławomir Szpak, Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Przypominamy, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy został zmodernizowany dzięki dofinansowaniu z programu RPO WP 2007 - 2014. Pozyskane środki przeznaczono na zakup sprzętu najnowszej generacji i aparatury medycznej zapewniającej bezpieczeństwo dla ciężarnej, rodzącej i noworodka. Obecnie Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest jednym z najnowocześniejszych na Podkarpaciu.

P109000
P109000
P1090553
P1090553
P1090568
P1090568
P1090577
P1090577

Podziękowanie dla powiatu jasielskiego za wsparcie projektu LIDERZY KOOPERACJI w osiągnięciu I Kamienia Milowego

20190103131131157

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.

Abyś mógł przechowywać przez 10 lat dokumenty pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999-2018, złóż do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Potem w ciągu roku przekaż do ZUS raport informacyjny (ZUS RIA) za każdego pracownika, którego zatrudniłeś w latach 1999-2018. Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem po 2018 r., przekaż do ZUS raport informacyjny wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.

WAŻNE

Jeżeli złożysz oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych i przynajmniej jeden raport informacyjny, to nie wycofasz już oświadczenia. Będziesz więc składać raporty informacyjne za wszystkich ubezpieczonych zatrudnionych przez Ciebie w latach 1999-2018.

 

Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS

ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej – nowy dokument

Od stycznia 2019 r. będziesz przekazywać raport ZUS RPA. Będziesz go przekazywać w komplecie  rozliczeniowym, jeśli w danym miesiącu wypłacisz przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport  RPA (np. trzynastka wypłacona za poprzedni rok).

W raporcie tym będziesz podawać informacje o składnikach wynagrodzenia niezbędnych
do wyliczenia lub przeliczenia świadczenia. Dodatkowo w raporcie tym musisz podawać okresy wykonywania pracy nauczycielskiej przez Twoich pracowników.

Zmienią się dwa formularze rozliczeniowe

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV
i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu
w ciężar składak na ubezpieczenia społeczne). Dodany zostanie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty.

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W tym dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego. 

Systemy kadrowo-płacowe

Jeżeli korzystasz z programu kadrowo-płacowego, musisz go uaktualnić o dane, które będziesz przekazywać do ZUS zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli zatem Twój program nie zapisuje wymaganych danych, musisz go zmienić w tym zakresie.

WAŻNE. Nastąpią zmiany w Programie Płatnik (konieczność ponownej instalacji) i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronach www.zus.pl lub www.e-akta.gov.pl

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Wszelkie kwestie, które dotyczą projektu e-akta i związanych z nim zmian zostaną omówione podczas bezpłatnych szkoleń „E-akta – zmiany w zasadach przechowywania akt. Nowe formularze ubezpieczeniowe”, które organizuje Oddział ZUS w Jaśle.

Szkolenia odbędą się w każdy piątek o godz. 9.00 począwszy od 11 stycznia 2019 r. w Oddziale
i inspektoratach. Obowiązują na nie wcześniejsze zapisy:

 • Oddział w Jaśle, ul. Rynek 18 b – tel. 13 443 79 97,
 • Inspektorat w Brzozowie, ul. Witosa 11 – tel. 13 434 15 21 wew. 478,
 • Inspektorat w Dębicy, ul. Piłsudskiego 15 – tel. 14 677 94 94 wew. 310,
 • Inspektorat w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5 – tel. 13 436 87 21 wew. 114,
 • Inspektorat w Sanoku, ul. Konarskiego 20 – tel. 13 46 511 34 wew. 134.

Dodatkowych informacji na temat szkoleń możesz uzyskać pod adresem http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium

Obraz2