Gratulacje-1.png

„W poniedziałek zapadną ważne dla rozwoju powiatu decyzje związane z inwestycjami drogowymi i mostowymi oraz budową strzelnicy w Cieklinie” – mówi starosta jasielski Adam Pawluś.

Na Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 14 października br. zapadnie wiele ważnych dla rozwoju Powiatu Jasielskiego decyzji.

Radni procedować będą nad przystąpieniem do realizacji zadań: „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle” i „Budowa mostu na rzece Ropie w miejscowośći Przysieki” oraz zaciągnięciem zobowiązań finansowych na ich realizację.

Celem tych zadań jest poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu wraz z tworzeniem alternatywnych dróg do głównych ciągów komunikacyjnych. W ramach tego zadania planuje się utworzenie nowego odcinka drogi pomiędzy dzielnicami Sobniów i Hankówka (połączenie ulicy Żniwnej z Towarową) poprzez budowę mostu na rzece Jasiołce oraz połączenie drogi powiatowej Nr1861R z drogą Nr1864R w Przysiekach poprzez budowę mostu na rzece Ropie, co umożliwi alternatywny przejazd do DK28 od Biecza, Grudnej Kępskiej, Kunowej, Harklowej, Pustej Woli i Przysiek.

Zabezpieczenie w budżecie kwoty 200 000 zł umożliwi zlecenie wykonania dokumentacji techniczno – projektowych w bieżącym roku z terminem realizacji w roku 2020.

Na poniedziałkowej sesji radni zdecydują również o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 poprzez wprowadzenie zadania „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim” i zabezpieczenie w budżecie na 2020 rok kwoty 300 000 zł (zwiększenie jej do 340 000 zł). Planuje się również zmiany w zadaniach: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami” (zmniejszenie dotacji w 2020 roku o 1 000 000 zł i zwiększenie o tę kwotę dotacji w 2022 roku) oraz „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (zwiększenie dotacji w 2020 roku o 1 000 000 zł).

Realizacja tych inwestycji pozwoli na poprawę infrastruktury drogowej, sportowej oraz opieki zdrowotnej w powiecie.

Na posiedzeniu, w dniu 8 października 2019 r., Zarząd Powiatu w Jaśle zaakceptował koncepcję budowy prawoskrętu z ulicy Kasprowicza na ulicę Józefa Piłsudskiego w kierunku Krosna. Zdecydował również o wystąpieniu o warunki techniczne do rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarząd Powiatu przedstawił koncepcję budowy prawoskrętu z ul. Kasprowicza na ul. Piłsudskiego w kierunku Krosna Bogdanowi Tarnawskiemu, dyrektorowi GDDKiA O. Rzeszów. Dyrektor pozytywnie ocenił to rozwiązanie.

GDDKiA w Warszawie uznała przebudowę skrzyżowania za konieczną, ale ze względu na brak środków na realizację tej inwestycji w tegorocznym budżecie, nie określiła terminu jej wykonania.

– Po włączeniu nowego odcinka DW 992 do ronda przy ul. Floriańskiej wzrośnie natężenie ruchu i w tej sytuacji pilne i konieczne jest wybudowanie prawoskrętu z ul. Kasprowicza na ul. Piłsudskiego – wyjaśnia starosta Adam Pawluś.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zdecydował o przygotowaniu tej inwestycji do realizacji. Niebawem zostaną zlecone prace projektowe i po uzyskaniu pozwolenia budowlanego zostanie wyłoniony wykonawca tego zadania.

IMG_6900
IMG_6900
IMG_6983
IMG_6983
IMG_6987
IMG_6987
IMG_6996
IMG_6996
IMG_7000
IMG_7000
skan mapy-1
skan mapy-1

 

Województwo Podkarpackie wstępnie uzgodniło z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ujęcie projektu pn. "Budowa Linii Kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica odcinek Dębica - Jasło" w wykazie propozycji inwestycji kolejowych do realizacji w perspektywie 2021 - 2027.

skan pisma