doc00046020200130102742 1

Rekrutacja trwa od 03.02.2020 r. do 14.02.2020 r.  

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

CO OFERUJEMY?

  1. a)            Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla uczestników projektu (UP).

Będzie to osobisty program poszukiwania pracy, polegający na ustaleniu szeregu działań dostosowanych do sytuacji beneficjentów ostatecznych (BO) i lokalnego rynku pracy, których efektem ma być podjęcie przez nich aktywności zawodowej. W oparciu o rekomendacje, wynikające z IPD, BO skierowany zostanie do uczestnictwa w stażu lub szkoleniu zawodowym i stażu. Dodatkowo wszyscy BO zostaną objęci indywidualną Wieloaspektową Oceną Preferencji Zawodowych WOPZ. WOPZ określi preferencje zawodowe BO opierając się na 2 kwestionariuszach określających jeden lub kilka dominujących typów preferencji zawodowych.

  1. b)           Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej.

GDZ pozwoli na zapoznanie BO z możliwościami w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Warsztaty będą stanowić pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, odnajdywaniu odpowiednich ofert pracy, wykorzystywaniu Internetu i mediów społecznościowych, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

  1. c)            Pośrednictwo pracy – (średnio 2 godziny dla UP).

Po zrealizowaniu zadań I–III każdy BO będzie kierowany na indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który omówi wnioski z realizacji zadań II – III i zderzy je z potrzebami rynku pracy oraz zaproponuje BO szkolenie/staż/ zatrudnienie zgodne ze zidentyfikowanymi predyspozycjami,

  1. d)           Szkolenia zawodowe (ścieżka stażowa). - osoby, które zostaną przeszkolone pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców deklarujących ich późniejsze zatrudnienie. Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Szkolenia będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, kompetencje.
  2. e)           Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy (ścieżka stażowa). (z możliwością zatrudnienia  w wymiarze minimum ½ etatu - umowa o pracę). Wsparcie zostanie zapewnione maksymalnie w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu.

UCZESTNIKOM PROJEKTU (ścieżka stażowa) ZAPEWNIAMY:

- wypłatę stypendium szkoleniowego

- pokrycie kosztów szkoleń zawodowych

- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

- stypendium stażowe

- zwrot kosztów przejazdu na staż

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 9.00 – 15.00 lub
  • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

  1. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt CZAS NA START – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

pig czas na start II edycja plakat 2019 WEB

Przechwytywanie.PNG

Rodzinie i Najbliższym

Ś. P.

Krystyny Jankowskiej

Założycielki i współwłaścicielki firmy „Dagmara”

wyrazy głębokiego współczucia

składa

                                                                             Starosta Jasielski wraz z Zarządem

W dniu 10 stycznia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaśle.

Pan Adam Pawluś, Starosta Jasielski uroczyście rozpoczął spotkanie, powołując członków nowej Rady, następnie wręczając akty powołań. Starosta Jasielski podkreślił istotną rolę Rady w opiniowaniu uchwał i programów podejmowanych przez Radę Powiatu w Jaśle oraz innych działań podejmowanych przez Powiat Jasielski na rzecz osób niepełnosprawnych.

W głosowaniu jawnym nowo wybrana Rada ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca - Pani Krystyna Dzik – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) zgłoszona przez Zarząd Powiatu w Jaśle

Wiceprzewodniczący - Pan Kazimierz Sanokowski - przedstawiciel organizacji pozarządowej, zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” 
z siedzibą w Jaśle

Sekretarz - Pani Leokadia Szydłowska – przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłoszona przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” z siedzibą w Jaśle

Członek - Pan Andrzej Stachurski - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (gminy) - Wójt Gminy Osiek Jasielski

Członek - Pan Marek Cetnar – przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłoszony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, której kadencja trwa 4 lata (2019-2023).

Do zakresu działania powiatowych rad, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Ocena realizacji programów.
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

P1200280
P1200280
P1200266
P1200266
P1200273
P1200273