W dniach od 13 do 17 stycznia 2020 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu będzie powadzić rekrutację na certyfikowane kursy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, adresowanego do mieszkańców powiatu:

 • przemyskiego,
 • lubaczowskiego,
 • jarosławskiego,
 • przeworskiego.

pracujących, nie prowadzących jednoosobowej działalności gospodarczej.

W ramach projektu (przy wymaganym wkładzie własnym uczestników wpłacanym dopiero po przyznaniu dofinansowania) zapewniamy szkolenia, egzaminy i wydanie certyfikatów w licznych kierunkach.

Aby zapisać się do projektu wystarczy zadzwonić na numer: 508-562-334.

Kierunki szkoleń:

 • Kucharz.
 • Elektryk.
 • Palacz.
 • Spawacz TIG.
 • Spawacz MAG.
 • Spawacz gazowy.
 • Spawacz elektrodą otuloną.
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
 • Operator koparki.
 • Operator koparko-ładowarki.
 • Operator ładowarki.
 • Operator spycharki.
 • Operator walca drogowego.
 • Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 • Operator wózków jezdniowych.
 • Operator żurawi przenośnych (HDS).

Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

www.zdz-przemysl.com

tel. 508 562 334, 16 678 24 04, 16 678 38 30

doc00009420200110100811 1

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.

Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Chciałbym pogratulować determinacji i siły. To dzięki niej i przeciwstawieniu się różnym trudnościom udało się doprowadzić do sytuacji, w której realizacja zadań Funduszu odbywa się w duchu niezależnym, z należytym uwzględnieniem wartości wynikających z Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz wartości europejskich – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. 

Chcemy dotrzeć z ofertą wsparcia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują: grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osób starszych, ofiar przemocy – mówi Sylwia Sobiepan z Fundacji im. Stefana Batorego. 

Ważną grupą we wszystkich obszarach wsparcia jest młodzież – dodaje Zofia Komorowska z Fundacji Stocznia.

Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa,  działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.

Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową dotację na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację, etc. – mówi Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na projekty wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukację, doradztwo), działania zwiększające świadomość społeczną czym zajmują się organizacje czy monitoring prawa, które wpływa na ich działanie.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym już 3 lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020. W nadchodzących miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych w kilku regionach Polski.

Więcej informacji niebawem na www.aktywniobywatele.org.pl.

W dniu 7 stycznia 2020 roku, na zaproszenie Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, w Starostwie Powiatowym w Jaśle spotkali się przedstawiciele samorządów z terenu powiatu jasielskiego i gorlickiego, przez które przebiega linia kolejowa nr 108 oraz Jadwiga Wójtowicz, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego i Wojciech Zając, Radny i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Celem spotkania było ustalenie propozycji rozkładu jazdy pociągów relacji Stróże – Gorlice, Gorlice – Jasło oraz Jasło – Gorlice, Gorlice – Stróże.

W spotkaniu uczestniczyli: Jadwiga Wójtowicz – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz - Wicestarosta Jasielski, Stanisław Kaszyk - Wicestarosta Gorlicki, Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła, Wojciech Piękoś - Wójt Gminy Jasło, Paweł Gutkowski - Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, Jerzy Wałęga – Wójt Gminy Moszczenica, Jan Przybylski – Wójt Gminy Gorlice, Mariusz Tarsa - Wójt Gminy Łużna, Jacek Mazur - w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Biecz, Adam Filar - Kochamkolej.pl.

Podczas spotkania wypracowano propozycję nowego rozkładu jazdy pociągów.

Samorządowcy mają nadzieję, że połączenia te umożliwią przejazdy uczniom do szkół i pracownikom do miejsc pracy, a połączenia świąteczne dojazd studentom i turystom do przesiadkowych połączeń w stronę Rzeszowa, Krakowa, Nowego Sącza i Krynicy.

Jadwiga Wójtowicz, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, wskazała na aspekty ekologiczne tych przejazdów, ponieważ linia Stróże – Gorlice – Jasło jest linią zelektryfikowaną, co w przypadku zwiększenia przewozów kolejowych może doprowadzić do zmniejszenia ilości spalin, przez co zmniejszy negatywny wpływ oddziaływania na środowisko.

Zebrani samorządowcy, przy poparciu radnych wojewódzkich, podpisali wspólne stanowisko. Zamierzają zwrócić się do Zarządu Województwa Małopolskiego z prośbą o zorganizowanie tych przewozów oraz do Samorządu Województwa Podkarpackiego o ich współfinansowanie. Ze swej strony również deklarują wsparcie finansowe.

IMG_000001
IMG_000001
P1200159
P1200159
P1200181
P1200181
P1200195
P1200195
P1200206
P1200206
Stanowisko Samorządów z dnia 7 stycznia 2020 r.-1
Stanowisko Samorządów z dnia 7 stycznia 2020 r.-1

Rekrutacja trwa do 10 stycznia 2019 r.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane
w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia ABC przedsiębiorcy,
 • dotacje,

W ramach projektu UP przysługuje:

 • •    Dotacja 23.050,00 zł netto x 15 BO
  •    Wsparcie pomostowe – 15 BO x 12 miesięcy x 700 zł netto
 • wsparcie pomostowe.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 9.00 – 15.00 lub
 • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Tysiąclecia 3

38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt CZAS NA START – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

plakat