Wyjątkowa inicjatywa społeczna  Fundacji Santander Bank Polska  pod hasłem “TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”, po raz kolejny wyciąga pomocną dłoń w kierunku działań oddolnych i realizacji projektów społecznych.

IV edycja konkursu grantowego daje szanse zdobycia jednego ze 121 grantów, którymi chcemy wesprzeć najbardziej perspektywiczne cele. W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej.

Projekty można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej .
Z regulaminem można zapoznać się w tym miejscu.

Nabór wniosków będzie trwać od 20 września do 15 października 2018 roku.

Fundacja Santander Bank Polska wesprze realizację 25 najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą w wysokości 10.000 zł, dofinansujemy 35 projektów kwotą 7.000 zł, i 61 projektów kwotą 5.000 zł.

Hasło “Tu mieszkam, tu zmieniam” promuje usprawnienie życia w lokalnych społecznościach, które w realny i rzeczywisty sposób wpływają na jego poprawę. Program zakłada integrację środowisk lokalnych, które łączą wspólne cele. Stawiamy na promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, tworzenia zorganizowanego społeczeństwa nastawionego na integrację pokoleniową i więź lokalną.

Nasza Fundacja  od lat angażuje się w działania związane ze wsparciem oddolnych inicjatyw. Poprzednie edycje “Tu mieszkam, tu zmieniam” przyniosły za sobą szereg pozytywnych zmian, które są dla nas powodem do dumy i jednocześnie wypełnieniem postawionych założeń konkursu. Dofinansowaliśmy powstanie czy też modernizację placów zabaw, dworców, bibliotek jak również miejsc pamięci. Żyjąc w tych społecznościach na co dzień doskonale wiemy, jak takie działania są potrzebne i korzystnie wpływają na poprawę życia w społeczeństwie.

Dlatego, po raz kolejny zachęcamy do brania udziału w konkursie grantowym “Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Fundacja Santander

Zakończyły się prace związane z likwidacją osuwiska w Myscowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna. Wczoraj, tj. 8 października br. oddano drogę do pełnej użyteczności.

Droga do likwidacji osuwiska była długa. Uszkodzenie drogi pojawiło się jeszcze w 2015 r., kiedy to podczas objazdu dróg  pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle zauważyli pęknięcia nawierzchni w obrębie krawędzi jezdni i powstanie szczelin. Wystosowano pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z prośbą o podjęcie działań zapobiegających przemieszczaniu się koryta rzeki. W odpowiedzi RZGW poinformowało, że może uczestniczyć w kosztach wykonania zabezpieczenia skarp na styku droga – rzeka, jednak dopiero po zabezpieczeniu w budżecie odpowiednich środków na ten cel.

W marcu 2017 r. doszło do oberwania korony drogi, w związku z czym jeden pas został wyłączony z ruchu, a ruch pojazdów odbywał się wahadłowo. RZGW przeprowadziło wizję terenową, która nie potwierdziła zmian w korycie rzeki, stwierdzono natomiast, że przyczyn uszkodzenia drogi należy dopatrywać się w ruchach osuwiskowych i spływie wód ze stromego wzgórza. Wówczas zwrócono się do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie z prośbą o założenie karty dokumentacji osuwiska, która została wydana w 2017 r. 

Dalsze osuwanie się korony drogi groziło odcięciem Myscowej od świata.  Starosta Jasielski zwołał wyjazdowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z udziałem przedstawicieli RZGW w Krakowie, którego członkowie jednoznacznie stwierdzili, że przyczyną uaktywnienia się osuwiska było podcięcie czoła przez wody rzeki. Odbudowa drogi jest możliwa wyłącznie po przeprowadzeniu w pierwszej kolejności stabilizacji osuwiska, a następnie przystąpienie do jej odbudowy.

23 kwietnia 2018 r. zawarto porozumienie, na mocy którego upoważniono do przeprowadzenia przetargu - w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Powiatu Jasielskiego -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Przetarg na zadanie pn. „Rzeka Wisłoka 148+500-148+650 – Zasyp wyrwy w dnie i brzegu wraz z udrożnieniem koryta w obrębie osuwiska” – Etap I” obejmował wykonanie robót na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, m.in. wykonanie drogi technologicznej dla koparek, wykonanie zasypu wyrwy w brzegu i dnie narzutem kamiennym, wykonanie wykopu z wywozem gruntu ze skarpy, zasyp wyrwy pospółką z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, umocnienie skarpy brzegosłonem faszynowym płaskim oraz obsiew mieszanką traw i na rzecz Powiatu Jasielskiego - wykonanie m.in. podbudowy z kruszywa łamanego, odwodnienia liniowego z korytek betonowych typu ciężkiego,  drenaż korytkowy francuski, wymianę istniejącego przepustu typu ciężkiego oraz umocnienie rowu przydrożnego korytkami betonowymi krakowskimi (górskimi) na odcinku po 20 m po obu stronach przepustu.

18 września br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postepowaniu, tj. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego „Sów-Pol” sp. z o.o z Dynowa,  które to osuwisko zlikwidowało.

Koszt realizacji zadania opiewał na kwotę 243 350,72 zł, z czego PGW WP pokrywały 82%, tj. 199 228,16 zł, a Powiat Jasielski 18% kosztów inwestycji – 44 122,56 zł.

W dniu dzisiejszym oddano ww. drogę do pełnej użyteczności.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Agnieszka Duszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy, Jerzy Żygłowicz – Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle, Andrzej Polakiewicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle.

P10000
P10000
P1060357
P1060357
P1060364
P1060364
P1060367
P1060367
P1060375
P1060375
P1060422
P1060422
P1060431
P1060431
P1060480
P1060480
P20000
P20000

 

Powiat Jasielski otrzyma 7 360 000 zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont drogi powiatowej Krempna – Żydowskie – Grab i przebudowę drogi powiatowej Bieździedza – Sowina – Januszkowice. Promesę na realizację tych zadań z rąk Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego, odebrał Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na realizację zadań pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 1+327-13+181 w miejscowości Krempna, Żydowskie, Ciechania, Ożenna i Grab” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w km 3+490-4+690 w miejscowości Sowina”. Wysokość dotacji stanowić będzie 7 360 000 zł, nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

- Obie drogi są bardzo zniszczone i wymagają pilnej naprawy, celem umożliwienia przejezdności i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu – powiedział Starosta Adam Pawluś.

treść promesy

zdj. 3 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj. 3 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj.1 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj.1 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj.2 Podkarpacki Urząd Wojewódzki  (1)
zdj.2 Podkarpacki Urząd Wojewódzki (1)

 

 

Ambasada Japonii w Polsce, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogłasza rekrutację dla młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders’ Program (YLP).

Inicjatywa wdrożona przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii kierowana jest do młodych i obiecujących pracowników administracji samorządowej - z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w administracji.
Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego www.kwrist.mswia.gov.pl. Sprawę prowadzi Pani Olga Misztal z MSWiA - tel. 22 315 20 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. natomiast pytania dot. programu stypendium można kierować do pracownika Ambasady Japonii w RP Pana Jacka Mendyka -
tel. 22 584 73 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane udziałem w tym stypendium, poza przygotowaniem kompletu dokumentów, muszą otrzymać także rekomendację Związku Powiatów Polskich. W tej sprawie prosimy o kontakt z Dawidem Kulpą - tel. 18 477 86 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń do MSWiA na adres:
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Departament Administracji Publicznej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
upływa 9 listopada (decyduje data wpływu).

Ilość miejsc jest ograniczona, zatem osoby zainteresowane zachęcamy do pilnego przygotowania swoich dokumentów aplikacyjnych.

 

Józefa Szczurek – Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w dniu 1 października br., odwiedziła jasielski szpital. Podczas wizyty zapoznała się z realizacją inwestycji rozbudowy i doposażenia Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a także z dalszymi zamierzeniami i kierunkami rozwoju szpitala.

Starosta Jasielski Adam Pawluś przywitał Panią Minister i zaprosił do wizytacji inwestycji rozbudowy szpitala, której koszt opiewa na kwotę ok. 22 mln zł. Podczas spotkania dyrektor szpitala – Michał Burbelka przedstawił sytuację ochrony zdrowia w Powiecie Jasielskim.

Starosta zapytał Panią Minister o możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Jasielski szpital 1 lipca br. rozpoczął pilotaż nowego modelu opieki psychiatrycznej, który potrwa trzy lata. Zmienia on podejście do leczenia – zamiast zamkniętego leczenia szpitalnego pacjenci mają być leczeni w swoim środowisku. Pani Minister potwierdziła, że kładziony będzie nacisk na takie właśnie leczenie, a leczenie szpitalne - ograniczane.

W regionach mają powstać Centra Zdrowia Psychicznego (CZP), które zajmą się leczeniem dziennym, ambulatoryjnym i środowiskowym, a w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia pacjenci mają być kwalifikowani do leczenia szpitalnego.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle w swoich strukturach posiada Oddział Psychiatryczny, Dzienny Oddziała Psychiatryczny, Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz Poradnię Leczenia Uzależnień.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta Jasielski, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Stanisław Zając - Członek Zarządu Powiatu, Michał Burbelka – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Dariusz Kowalski – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Zbigniew Betlej - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych, Andrzej Konopka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle.

 

P1060150
P1060150
P1060156
P1060156
P1060163
P1060163
P1060172
P1060172
P1060181
P1060181
P1060192
P1060192
P1060253
P1060253
P1060272
P1060272
P1060277
P1060277