W dniu 23 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się wyjazdowe posiedzenie połączonych Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Podczas spotkania omówiono istotne dla Powiatu Jasielskiego kwestie rozwojowe.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: Alicja Zając, Senator RP, członkowie Komisji Rozwoju Regionalnego na czele z przewodniczącą Ewą Draus, członkowie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na czele z przewodniczącym Wojciechem Zającem, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Maria Kurowska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Bogdan Tarnawski, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, Mieczysław Borowiec, dyrektor Zakładu  Linii Kolejowych w Rzeszowie, członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle na czele z Adamem Pawlusiem, Starostą Jasielskim, Marian Stój, Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Małgorzata Wajda, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Michał Burbelka, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Uczestnicy odwiedzili Szpital Specjalistyczny w Jaśle, gdzie mieli okazję zapoznać się z postępem prac  remontowo-budowlanych. Następnie udali się do budynku Starostwa Powiatowego. Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze problemy i wyzwania dotyczące rozwoju powiatu jasielskiego i południowo-zachodnich obszarów województwa podkarpackiego takie jak: rozbudowa DK 73 z docelowym podniesieniem do klasy „S”’, połączenie DK 73 z Pilzna do węzła A4, budowa DW- 991 Jasło – Jedlicze - Krosno – Iskrzynia w perspektywie 2020-2027, przekształcenie linii kolejowych nr 107 i 108 na linie kolejowe o znaczeniu państwowym, ich elektryfikacja i rewitalizacja niewykorzystanych odcinków, wprowadzenie do krajowych i wojewódzkich dokumentów linii kolejowej 25 Łódź Kaliska – Dębica z przedłużeniem do Jasła, problemy dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Wisłoka.

 Posiedzenie stało się okazją do dyskusji z udziałem Radnych – członków Komisji, samorządowców i zaproszonych gości. Wynikiem prac było przyjęcie Stanowiska połączonych Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie inwestycji infrastrukturalnych strategicznych dla rozwoju południowo-zachodnich obszarów województwa podkarpackiego, w tym powiatu jasielskiego.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, podziękował za udział w spotkaniu i przyjęciu wspólnego stanowiska, które jest gwarantem, że omawiane inwestycje infrastrukturalne będą rekomendowane i wspierane.

 

IMG_5897
IMG_5897
IMG_5910
IMG_5910
IMG_5918
IMG_5918
IMG_5927
IMG_5927
P1020436
P1020436
P1020450
P1020450
P1020452
P1020452
IMG_5814
IMG_5814
IMG_5831
IMG_5831
IMG_5838
IMG_5838
IMG_5862
IMG_5862
IMG_5865
IMG_5865
IMG_5885
IMG_5885
IMG_5891
IMG_5891
P1020456
P1020456

 

 

 

W poniedziałek, 16 lipca 2018 r., Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk gościł w Jaśle. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Jaśle mówił o infrastrukturze komunikacyjnej w województwie podkarpackim. „Podkarpacie to jeden wielki plac budowy” – podkreślał Minister.

Minister Adamczyk mówił o podpisaniu umowy na  połączenie polskiej drogi ekspresowej S19 ze słowacką R4 oraz budowie mostu granicznego między obu krajami przez potok Jeleśna. Podkreślał, że Polska i Słowacja ściśle współpracują przy modernizacji infrastruktury wspólnych połączeń transgranicznych. Celem tych działań jest utworzenie dogodnej i konkurencyjnej oferty przewozowej, zarówno w transporcie drogowym, jak i na kolei.

Połączenie dróg ekspresowych S19 i R4 planowane jest w pobliżu miejscowości Barwinek i Vysny Komarnik. Będzie to element szlaku drogowego Via Carpatia.

Zdaniem Ministra Adamczyka droga ta będzie generatorem rozwoju gospodarczego i społecznego nie tylko naszego regionu, ale państw UE i zewnętrznych ich sąsiadów. Podkreślał również, że dzięki tej inwestycji powstaną tutaj nowe stanowiska pracy.

Droga ekspresowa S19 przebiegać będzie przez wschodnią Polskę. Trasa ta, poza odcinkiem Kuźnica Białostocka-Białystok, w całości jest fragmentem Via Carpatia. Z kolei projektowana R4 poprowadzi od granicy z Polską do granicy z Węgrami przez Preszów i Koszyce.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji, a poprzez odgałęzienia w Rumunii i Bułgarii - do Morza Czarnego.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Wczoraj podpisano także umowę na budowę mostu granicznego przez potok Jeleśnia w ciągu drogi E77 między Chyżnem a Trsteną. Inwestycja ta ma usprawnić mobilność na jednym z najważniejszych przejść ze Słowacją. Nowy most zastąpi obecnie funkcjonujący. Jego ukończenie planowane jest w 2021 r.

Minister podkreślał konieczność współpracy pomiędzy samorządem miejskim i powiatowym, co pozwoli na sięganie po środki z Funduszu Dróg Samorządowych ( w 2019 r. budżet tego funduszu wyniesie ok. 5 mld zł). „Dla lokalnej społeczności ważne są również małe projekty, które są generatorem rozwoju” – mówił Minister.

Starosta Jasielski Adam Pawluś złożył na ręce Ministra Adamczyka podziękowania dla rządu PiS za realizację tych inwestycji. Zwrócił również uwagę na potrzebę budowy lokalnych połączeń komunikacyjnych.

Krzysztof Pec, radny Rady Miejskiej Jasła, podkreślał konieczność budowy nowych mostów i współpracy między samorządami, co pozwoli na zrównoważony rozwój.

Tadeusz Gorgosz, Wicestarosta Jasielski, podziękował za przekazanie środków z subwencji ogólnej na przebudowę drogi Trzcinica – Jareniówka, mostu na Młynówce i połączenia z drogą 28.

Stanisław Zając, Członek Zarządu Powiatu, zgłosił postulat przekształcenia linii kolejowej 107 i 108 do kategorii linii o znaczeniu państwowym i o poparcie starań o przedłużenie linii kolejowej 25 z Dębicy do Jasła.

Minister stwierdził, że „Trzeba  mieć odwagę, żeby sięgać i myśleć wysoko”. Dodał, że czynione są zabiegi mające na celu wpisanie linii kolejowej Jasło – Dębica do najbliższej perspektywy finansowej. Zdaniem Ministra sprawa zjazdu z A4 nie jest również sprawą zamkniętą.

P102000
P102000
P1020180
P1020180
P1020199
P1020199
P1020209
P1020209
P1020219
P1020219
P1020271
P1020271
P1020298
P1020298
P1020307
P1020307
P1020324
P1020324
P1020357
P1020357
P1020396
P1020396
P1020414
P1020414

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle wydłuża rekrutację uczestników do udziału w "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018". Zgłoszenia do programu przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Informacja dotycząca planowanej realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018"

Ochotnicza Straż Pożarna w Bączalu Dolnym świętowała 90-lecie powstania jednostki. Uroczyste obchody odbyły się 8 lipca br. Jubileusz był okazją do poświęcenia i przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Parafialnym w Bączalu Dolnym. Następnie wszyscy udali się pod budynek remizy OSP, gdzie miało miejsce złożenie meldunku, odegranie hymnu związkowego oraz wciągnięcie flagi na maszt. Prezes OSP w Bączalu Dolnym, druh Krzysztof Sarnecki,  przywitał licznie przybyłych gości wśród których znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, strażacy. Naczelnik OSP, druh Kamil Witkoś, przypomniał historię powstania jednostki.

 Ochotnicza Straż Pożarna w Bączalu Dolnym powstała w roku 1928 z inicjatywy Jana Dybki, który zorganizował festyn ludowy, a za zebrane datki zakupił sikawkę ręczną na podwoziu konnym wraz z niezbędnym osprzętem. Do alarmowania jednostki służył dzwon kościelny oraz trąbka ustna tzw. sygnałówka. Sprzęt zakupiony przez gospodarzy przechowywany był w prywatnej szopie jednego z druhów. Po wielu trudach, w latach 50-tych, wybudowano niewielką remizę na działce jednego z druhów. W roku 1975 podczas zebrania strażackiego podjęto starania o budowę nowej remizy wraz ze świetlicą. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 10.09.1978 r., a w  1982 jednostka otrzymała swój pierwszy sztandar z okazji 55 rocznicy działalności. Obecnie jednostka liczy 36 czynnych oraz 8 honorowych członków. Powołana została jednostka operacyjno- techniczna  4 kategorii,  która liczy w chwili obecnej 13 ratowników z aktualnymi badaniami i odpowiednim przeszkoleniem.

W obchodach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, strażacy oraz mieszkańcy wsi. Podczas uroczystości wręczono odznaki i odznaczenia zasłużonym dla służby strażakom. Wspaniałym prezentem z okazji jubileuszu 90-lecia było przekazanie na potrzeby  jednostki samochodu ratowniczo-gaśniczego.

IMG_7992
IMG_7992
IMG_8215
IMG_8215
IMG_8222
IMG_8222
IMG_8223
IMG_8223
IMG_8235
IMG_8235
IMG_8236
IMG_8236

Uprzejmie informujemy, że wykonawca robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w km 1+300 – 2+225 w Kątach (przysiółek Zagrody) wraz z odbudową mostów w km 3+116 i 4+162 w Myscowej, z dniem 16.07.2018 r., tj. poniedziałek, wprowadzi czasową zmianę organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych. Roboty na przysiółku Zagrody będą prowadzone odcinkowo przy połówkowym zajęciu jezdni. Utrudnienia będą polegać na zawężeniu odcinka przebudowywanej drogi i wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Mosty w km 3+116 i 4+162 zostaną zamknięte, a ruch przekierowany na objazdy, zgodnie z załączonymi schematami.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca października br.

Za utrudnienia na rozbudowywanej drodze przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Schemat oznakowania obiektu mostowego w km 3+116

Schemat oznakowania obiektu mostowego w km 4+162