Podczas sesji budżetowej Radni Powiatu Jasielskiego uchwalili dwa najważniejsze dokumenty finansowe powiatu. Budżet na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

W dniu 17 stycznia br. radni uchwalili budżet, czyli plan finansowy obejmujący dochody i wydatki powiatu.  W roku 2019 dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały na łączną kwotę
114 127 514,00 zł, w tym dochody bieżące 110 767 346,00 zł, a dochody majątkowe 3 360 168,00 zł.  Planowane wydatki  budżetu opiewają na kwotę 117 307 514,00 zł. Określono, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu, w wysokości 3 180 000,00 zł, będzie kredyt bankowy.

Na zadania oświatowe zabezpieczono kwotę pond 45 mln zł, na pomoc społeczną  - około 13 mln zł oraz kolejno na transport i łączność – 11 mln zł, na administrację publiczną – 10 mln zł,  bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 6 mln zł oraz ochronę zdrowia – 5 mln zł. Pozostałe pozycje w budżecie stanowią wydatki na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, turystykę, rodzinę, gospodarkę mieszkaniową,  działalność usługową, różne rozliczenia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz  kulturę fizyczną.

Na inwestycje i  zakupy inwestycyjne na 2019 rok radni zdecydowali przeznaczyć 17 767 591, 00 zł z tego na inwestycje na drogach powiatowych  6 135 855, 00 zł.

Na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” zabezpieczono kwotę 1 850 000, 00 zł.

W inwestycjach drogowych m.in.  1 787 697, 00 zł przeznaczono na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka – Przybówka” oraz 1 000 000, 00 zł na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa”.

W budżecie zarezerwowano środki w wysokości 200 tys. zł na zadanie: „ Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego  Jaśle)” oraz kwotę 3,1 mln zł na „Przebudowę infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”. 

Dodatkowo w budżecie zabezpieczono środki na kontynuację zadań: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) w kwocie 1,6 mln zł
 i „ Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” w kwocie 3 mln zł.

Ponadto powiat posiada przygotowane projekty na termomodernizację obiektów oświatowych i w przypadku naboru w ramach RPO zamierza zrealizować obiekty Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jasielskiego, dostosowując go do obowiązujących przepisów.

Na wniosek Michała Burbelki,  Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, radni zmienili statut szpitala poprzez zmianą nazwy „Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii” z uwagi na przeniesienie tego Pododdziału do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz dokonanie zmian nazwy „Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii” ze względu na utworzenie odrębnego Oddziału Diabetologicznego.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podsumowując obrady stwierdził: Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu, który jest budżetem rozwojowym na miarę naszych możliwości finansowych. Przystępujemy do jego realizacji.

 

P1100000
P1100000
P1100022
P1100022
P1100029
P1100029
P1100033
P1100033
P1100040
P1100040
P1100059
P1100059
P1100065
P1100065

W niedzielę Chrztu Pańskiego, tj. 13 stycznia br., do kaplicy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle trafił obraz przedstawiający Matkę Bożą Robotników Solidarności.

Uroczyste powitanie obrazu w kaplicy szpitalnej miało miejsce podczas Mszy św. o godz. 10.30, której przewodniczył ks. Krzysztof Mijal - Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie, a koncelebrę sprawował ks. Piotr Kura - Kapelan Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Wśród wiernych zgromadzonych na Eucharystii obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Pers, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka oraz przedstawiciele Zarządu Regionu Podkarpacie: Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz, Z-cy przew. - Paweł Pietrusza i Lucjan Fejkiel, Przewodnicząca RKR Krystyna Opalińska i członek ZR Zbigniew Pelczar.

Obraz przebywał będzie w kaplicy jasielskiego szpitala do 20 stycznia br., kiedy to zostanie przekazany do Hospicjum w Jaśle.

Zdjęcia: NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacie w Krośnie

obraz_szpital
obraz_szpital
obraz_szpital2
obraz_szpital2
obraz_szpital3
obraz_szpital3
obraz_szpital4
obraz_szpital4
obraz_szpital5
obraz_szpital5
obraz_szpital6
obraz_szpital6

skan

Wystartowała dwudziesta druga edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku”. Od 9 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, otoczenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 6 lutego 2019 r. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.

Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku" od 22 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje te najbardziej odpowiedzialne i zachęca do pójścia w ich ślady. W Polsce mamy coraz więcej firm, dla których dobro jest znakiem firmowym. Dzięki temu zyskują w oczach klientów, partnerów, szeroko pojętej opinii publicznej. W obliczu ogromnej konkurencji i walki o każdego klienta, warto, aby przedsiębiorstwa były innowacyjne, dobre i dobroczynne. Nie wszyscy konsumenci oczekują, że firmy będą troszczyć się o społeczną odpowiedzialność, jednak te, o których konsument może powiedzieć „dobroczyńca”, wyróżniają się na rynku i zyskują wiele atutów nie do przecenienia w dzisiejszych czasach - mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Od 9 stycznia do 6 lutego będzie można nominować firmy i fundacje korporacyjne do tytułu "Dobroczyńca Roku 2019”. Od tego roku firmy mogą być nominowane wyłączenie przez organizacje pozarządowe.

Wnioski można składać w kategoriach:

 • Edukacja,
 • Ekologia,
 • Rozwój Lokalny,
 • Zdrowie,
 • Pomoc Społeczna,
 • Sport,
 • Fundacja Korporacyjna.

Nowością w tegorocznej edycji jest również fakt, że wszystkich kategoriach laureatów wybierze Kapituła. By ułatwić jej to zadanie, firmy, które przejdą pozytywnie weryfikację ekspertów zostaną poproszone o przesłanie krótkiego filmiku opowiadającego o prowadzonym przez nie projekcie.

W bieżącej edycji chcemy kontynuować odwołanie do Celów Zrównoważonego Rozwoju. Siedemnaście wzajemnie przenikających się i uzupełniających postulatów, uzgodnionych przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji i organizacji to plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie.  Organizatorzy Konkursu Dobroczyńca Roku chcą nagradzać te firmy, które uwzględniają Cele Zrównoważonego Rozwoju w swoich działaniach.

Dlaczego warto się zgłosić do Konkursu?

Konkurs pokazuje - dzięki szczegółowym kategoriom - jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność. Finaliści Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu: prowadzą wolontariat pracowniczy, programy stypendialne i grantowe, redukują negatywny wpływ na środowisko, wspierają rozwój lokalny i itp. Nagradzane firmy i fundacje korporacyjne charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne, nieograniczającym się wyłącznie do przekazywania środków finansowych. Co ważne, marka „Dobroczyńca Roku” to dla obecnego lub przyszłego pracownika realny znak, że firma wymaga od siebie więcej, że będzie w stanie spełnić oczekiwania współczesnego, wymagającego pracownika, wykraczające poza gratyfikację finansową za wykonaną pracę.

Szybko się okazało, że filantropia i odpowiedzialność to dwie postawy nieobce przedsiębiorcom w Polsce i że coraz częściej pojawiające się ich przykłady warto propagować – pokazywać i nagradzać. Aby ci, którzy w imię filantropii i odpowiedzialności pomagają organizacjom rozwiązywać problemy społeczne, nie czuli się osamotnieni, a ci, którzy mają zamiar podjąć się takiego dzieła, poznali przykłady godne naśladowania. Tak pojawił się pomysł organizacji Konkursu „Dobroczyńca Roku”. I potrzeba pokazywania dobra nie przemija, co cieszy. Co roku do Konkursu są zgłaszane wspaniałe przykłady współpracy przedsiębiorców i społeczników.- mówi Paweł Łukasiak.

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor - firma EY.

Aby zgłosić firmę należy wypełnić wniosek na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl do 6 lutego 2019 roku do godz. 13:00.

Z nowym, zmienionym regulaminem można zapoznać się tutaj: https://dobroczyncaroku.pl/biezaca-edycja/regulamin

 

Stanowisko Adama Pawlusia - Starosty Jasielskiego, w związku z publikacją  artykułu „Powiat wciąż bez wicestarosty”, który ukazał się w portalu internetowym  „www.jasło4u.pl” w dniu 04.01.2019 r.  

Po pierwsze pragnę wyjaśnić, że w dniu 4 stycznia br. miała miejsce sesja zwyczajna Rady Powiatu w Jaśle, a nie sesja nadzwyczajna, jak podano w artykule.

 Odnosząc się natomiast do pozostałych  zarzutów radnych, informuję co następuje:

 1. Nieprawdą jest jakoby radni mieli być (jak twierdzą)  traktowani przedmiotowo i „spychani do kąta”. Demokracja ma to do siebie, że decydujący głos posiada większość i sytuacja taka ma miejsce we wszystkich samorządach w Polsce, że o polskim Parlamencie nie wspomnę i nie ma to nic wspólnego z  rozwiązaniami, o które pomawiają nas radni należący do klubów Samorząd dla Mieszkańców i Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami. Na posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej omówiono wnioski zgłoszone przez radnych, ale zostały one odrzucone większością głosów w demokratycznym głosowaniu.
 2. Nie bardzo rozumem zarzut o  zwołaniu sesji budżetowej przed  Świętem Trzech Króli, a nie po tym święcie. Jakie znaczenie dla obrad sesji miałby mieć jej termin? Ustalenie terminu sesji należy do wyłącznych kompetencji przewodniczącego rady powiatu.
 3. Trudno też zrozumieć głos w/w radnych, podnoszony w celu proponowanego zmniejszenia deficytu budżetowego. Inwestycje muszą być realizowane w ramach kontynuacji zadań. Powiat musi się przecież rozwijać, iść z postępem i realizować (w różnych obszarach) inwestycje dla dobra lokalnej społeczności. Zadania przewidziane w budżecie powiatu są często niezbędne i wymagają podjęcia pilnych decyzji i działań.
 4. Skreślenie zadania: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” na dokończenie modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jest niezrozumiałe. Zadanie to rozpoczęto w roku 2018, z uwagi na decyzję Zarządu Powiatu oraz rady Powiatu Jasielskiego. Szpital podpisał umowę o przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2018/2019. Rada Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr LXII/433/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego ujęła dotację w roku 2019 w wysokości 1 541 912, 82 zł na to zadanie. Szpital w oparciu o tę decyzję realizuje inwestycję, po przeprowadzonym postępowaniu, zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Umowa z wykonawcą skutecznie została zawarta, wiąże obie strony i nie może być zmieniona.  Celem każdego zamówienia publicznego jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych. Szpital Specjalistyczny nie posiada środków na finansowanie tego zadania, poniesienie tego typu nakładów stawiałoby placówkę w bardzo trudnym położeniu.

Skan pisma dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

 1. Ogromnym zaskoczeniem dla radnych klubu PiS był wniosek opozycji o skreślenie kwoty 200 tys. zł na zadanie zaprojektowania budowy Oddziału Psychiatrycznego. Istniejący Oddział, mieszczący się w budynku przy ulicy Za Bursą, posiada fatalne warunki lokalowe i jest w bardzo złym stanie.  Funkcjonuje  w obiekcie, który nie spełnia wymagań określonych dla takiego oddziału. Aktualnie, zgodnie z Decyzją Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w  zakresie Oddziału Psychiatrycznego, niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu dostosowania infrastruktury do obowiązujących przepisów. Ponadto, w przypadku braku dostosowania istniejącej infrastruktury, istnieje realne zagrożenie, iż szpital będzie musiał zrezygnować z udzielania świadczeń z zakresu psychiatrii. Pracę straci 30 osób i około 370 pacjentów pozbawionych będzie świadczeń medycznych. Konieczne są więc pilne działania, aby ten istniejący stan rzeczy zmienić.
 2. Radni odnosząc się do budowy ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu wykazali się brakiem wiedzy. Dom od ponad 10 lat jest podłączony do gminnej sieci wodociągowej, przy czym koszt korzystania z sieci jest około 3 razy wyższy od kosztów korzystania z wody z własnego ujęcia. W DPS w Foluszu przebywa 250 osób przewlekle psychicznie chorych (którym zapewniana jest opieka całodobowa) oraz zatrudnionych w nim  jest drugi tyle personelu. Z racji prowadzonej specyficznej działalności Domu, biorąc pod uwagę jego umiejscowienie, prawnym obowiązkiem jest zabezpieczenie dwóch niezależnych źródeł poboru wody dla tego typu placówki. Obecnie istniejące drugie ujęcie znajdujące się na lewym dopływie Kłopotnicy i nie ma odpowiedniej wydajności, a woda jest często zanieczyszczona. Projekt poboru wody z potoku Kłopotnica, który został przygotowany, zapewni stały dostęp do czystej wody. Jednocześnie w ramach tego samego zadania zostaną wybudowane dwa zbiorniki przeciwpożarowe po 150 m³ każdy, które zabezpieczą DPS pod względem przepisów ppoż. Obecnie brak wymaganego zabezpieczenia ma stan tymczasowości. Pragnę dodać, że projekt planowanego ujęcia wody w odpowiedniej ilości i jakości obejmuje również wykorzystanie zbiornika do celów ochrony p. pożarowej, co bardzo znacząco wpłynie na bezpieczeństwo w tym zakresie.

Skan pisma dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

 1. Cieknący dach na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle tak naprawdę sprowadza się do uszkodzonych świetlików dachowych. Obowiązkiem dyrektora placówki jest zgłoszenie tego problemu do odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej. W tym miejscu chciałem nadmienić, że poprzednie władze powiatu jasielskiego mogły starać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i podejmować  działania mające na celu wykonanie termomodernizacji  tego budynku, ale tego nie uczyniły. Obecnie jest gotowy projekt i w przypadku ogłoszenia naboru zostanie wykonana termomodernizacja wraz z zabezpieczeniem pokrycia dachowego.
 2. Pan radny Ryszard Papciak ironizuje na temat spadku stopy bezrobocia w powiecie jasielskim. Wypadałoby w tym miejscu zapytać Pana radnego jakie odnosił sukcesy w zakresie zwalczana bezrobocia w Gminie Brzyska w ostatnim czasie.
 3. Argumentem wskazującym, że wszyscy radni są traktowani po partnersku, a ich głos jest równie ważny, jest na przykład złożenia wniosku na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr1845R Szebnie - Chrząstówka – Przybówka”. Jest to obecnie największe zadanie z zakresu infrastruktury drogowej w powiecie jasielskim.  Wypadałoby  zapytać Panią  radną Bożenę Macek-Lubaś, dlaczego nie chciała wziąć udziału w sesji,  której porządek obrad zawierał głosowanie nad budżetem dotyczącym między innymi wyżej wymienionej inwestycji.

Warto z przykrością podkreślić, że niektórzy radni zamiast wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnienia funkcji społecznej, a polegających przede wszystkim na uczestnictwie w sesjach, w  czasie trwania IV Sesji Rady Powiatu przebywali w innych miejscach lub organizowali konferencje prasowe poza budynkiem Starostwa. W związku z powyższym, zwróciliśmy się do ich pracodawców, o wyjaśnienie  kwestii dotyczących ich nieobecności na sesji zwołanej głównie w celu uchwalenia uchwały budżetowej. 

 

Starosta Jasielski

Adam Pawluś

Załączniki:

1 . Pismo dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 

2. Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Folusz