W dniu 18 października 2018 r. w Dębowcu nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie przebudowanego odcinaka drogi Załęże – Wola Dębowiecka - Dębowiec.

W uroczystości udział wzięli: Alicja Zając - Senator RP, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, samorządowcy na czele z Adamem Pawlusiem – Starostą Jasielskim, pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle na czele z Katarzyną Kaszowicz – Dyrektor PZD.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III” zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Objęło ono przebudowę drogi powiatowej 1880R Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec w km 1+630 – 4+349.

Na podstawie podpisanej w dniu 13.03.2018 r. z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle,  zrealizowano roboty o wartości 1 306 149,41 zł, w tym wkład własny powiatu wyniósł 475 046,55 zł, a dofinansowanie w ramach PROW - 831 102,86 zł.

Zakres rzeczowy zadania objął przede wszystkim przebudowę jezdni drogi na długości odcinka 2,719 km. Zlikwidowano przełomy ciężkie w miejscach, gdzie konstrukcja drogi utraciła nośność. Wykonano podbudowę z mieszanki tłuczniowej oraz masy bitumicznej. Wykonano nową nawierzchnię jezdni. W celu usprawnienia systemu odwodnienia wymieniono rury, 9 sztuk przepustów pod drogą oraz oczyszczono z namułu rowy i przepusty. Uzupełniono również mieszanką tłuczniową pobocza i zjazdy boczne. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został zapewniony przez pracownika Powiatu i nie wygenerował żadnych kosztów.

Starosta Jasielski Adam Pawluś przypomniał: Inwestycja ta jest przykładem jednej z kilkudziesięciu inwestycji drogowych w Powiecie Jasielskim. Łącznie na inwestycje drogowe w powiecie w 2018 roku wydano około 31 milionów złotych. Dzisiejsza uroczystość ma wymiar symboliczny, w ten sposób chcemy podkreślić całość działań na drogach w powiecie. Oddawany dzisiaj odcinek drogi jest najdłuższy z wykonywanych i jego długość to 2,719 km.

Stanisław Mlicki, Radny Rady Powiatu w Jaśle, podziękował za inwestycje drogowe przeprowadzone w ostatnim czasie na terenie Gminy Dębowiec. Podkreślił, że było to możliwe tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu Powiatu oraz wsparciu ze strony Alicji Zając - Senator RP, Bogdana Rzońcy – Posła na Sejm RP oraz Wojciecha Zająca – Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

 

P1070200
P1070200
P1070258
P1070258
P1070267
P1070267
P1070269
P1070269
P1070271
P1070271
P1070275
P1070275
P1070276
P1070276
P1070282
P1070282
P1070285
P1070285

 

 

W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem "Mieszkanie Plus" Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie.

Powyższa infolinia dostępna jest dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wyjątkowa inicjatywa społeczna  Fundacji Santander Bank Polska  pod hasłem “TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”, po raz kolejny wyciąga pomocną dłoń w kierunku działań oddolnych i realizacji projektów społecznych.

IV edycja konkursu grantowego daje szanse zdobycia jednego ze 121 grantów, którymi chcemy wesprzeć najbardziej perspektywiczne cele. W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej.

Projekty można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej .
Z regulaminem można zapoznać się w tym miejscu.

Nabór wniosków będzie trwać od 20 września do 15 października 2018 roku.

Fundacja Santander Bank Polska wesprze realizację 25 najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą w wysokości 10.000 zł, dofinansujemy 35 projektów kwotą 7.000 zł, i 61 projektów kwotą 5.000 zł.

Hasło “Tu mieszkam, tu zmieniam” promuje usprawnienie życia w lokalnych społecznościach, które w realny i rzeczywisty sposób wpływają na jego poprawę. Program zakłada integrację środowisk lokalnych, które łączą wspólne cele. Stawiamy na promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, tworzenia zorganizowanego społeczeństwa nastawionego na integrację pokoleniową i więź lokalną.

Nasza Fundacja  od lat angażuje się w działania związane ze wsparciem oddolnych inicjatyw. Poprzednie edycje “Tu mieszkam, tu zmieniam” przyniosły za sobą szereg pozytywnych zmian, które są dla nas powodem do dumy i jednocześnie wypełnieniem postawionych założeń konkursu. Dofinansowaliśmy powstanie czy też modernizację placów zabaw, dworców, bibliotek jak również miejsc pamięci. Żyjąc w tych społecznościach na co dzień doskonale wiemy, jak takie działania są potrzebne i korzystnie wpływają na poprawę życia w społeczeństwie.

Dlatego, po raz kolejny zachęcamy do brania udziału w konkursie grantowym “Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Fundacja Santander

Zakończyły się prace związane z likwidacją osuwiska w Myscowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna. Wczoraj, tj. 8 października br. oddano drogę do pełnej użyteczności.

Droga do likwidacji osuwiska była długa. Uszkodzenie drogi pojawiło się jeszcze w 2015 r., kiedy to podczas objazdu dróg  pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle zauważyli pęknięcia nawierzchni w obrębie krawędzi jezdni i powstanie szczelin. Wystosowano pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z prośbą o podjęcie działań zapobiegających przemieszczaniu się koryta rzeki. W odpowiedzi RZGW poinformowało, że może uczestniczyć w kosztach wykonania zabezpieczenia skarp na styku droga – rzeka, jednak dopiero po zabezpieczeniu w budżecie odpowiednich środków na ten cel.

W marcu 2017 r. doszło do oberwania korony drogi, w związku z czym jeden pas został wyłączony z ruchu, a ruch pojazdów odbywał się wahadłowo. RZGW przeprowadziło wizję terenową, która nie potwierdziła zmian w korycie rzeki, stwierdzono natomiast, że przyczyn uszkodzenia drogi należy dopatrywać się w ruchach osuwiskowych i spływie wód ze stromego wzgórza. Wówczas zwrócono się do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie z prośbą o założenie karty dokumentacji osuwiska, która została wydana w 2017 r. 

Dalsze osuwanie się korony drogi groziło odcięciem Myscowej od świata.  Starosta Jasielski zwołał wyjazdowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z udziałem przedstawicieli RZGW w Krakowie, którego członkowie jednoznacznie stwierdzili, że przyczyną uaktywnienia się osuwiska było podcięcie czoła przez wody rzeki. Odbudowa drogi jest możliwa wyłącznie po przeprowadzeniu w pierwszej kolejności stabilizacji osuwiska, a następnie przystąpienie do jej odbudowy.

23 kwietnia 2018 r. zawarto porozumienie, na mocy którego upoważniono do przeprowadzenia przetargu - w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Powiatu Jasielskiego -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Przetarg na zadanie pn. „Rzeka Wisłoka 148+500-148+650 – Zasyp wyrwy w dnie i brzegu wraz z udrożnieniem koryta w obrębie osuwiska” – Etap I” obejmował wykonanie robót na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, m.in. wykonanie drogi technologicznej dla koparek, wykonanie zasypu wyrwy w brzegu i dnie narzutem kamiennym, wykonanie wykopu z wywozem gruntu ze skarpy, zasyp wyrwy pospółką z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, umocnienie skarpy brzegosłonem faszynowym płaskim oraz obsiew mieszanką traw i na rzecz Powiatu Jasielskiego - wykonanie m.in. podbudowy z kruszywa łamanego, odwodnienia liniowego z korytek betonowych typu ciężkiego,  drenaż korytkowy francuski, wymianę istniejącego przepustu typu ciężkiego oraz umocnienie rowu przydrożnego korytkami betonowymi krakowskimi (górskimi) na odcinku po 20 m po obu stronach przepustu.

18 września br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postepowaniu, tj. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego „Sów-Pol” sp. z o.o z Dynowa,  które to osuwisko zlikwidowało.

Koszt realizacji zadania opiewał na kwotę 243 350,72 zł, z czego PGW WP pokrywały 82%, tj. 199 228,16 zł, a Powiat Jasielski 18% kosztów inwestycji – 44 122,56 zł.

W dniu dzisiejszym oddano ww. drogę do pełnej użyteczności.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Agnieszka Duszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy, Jerzy Żygłowicz – Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle, Andrzej Polakiewicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle.

P10000
P10000
P1060357
P1060357
P1060364
P1060364
P1060367
P1060367
P1060375
P1060375
P1060422
P1060422
P1060431
P1060431
P1060480
P1060480
P20000
P20000