Od 8 czerwca 2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle będzie prowadził Warsztat Terapii Zajęciowej. Na ostatniej Sesji Rady Powiatu radni zdecydowali o przekazaniu SOSW dotacji, w wysokości 605 414 zł, na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) wcześniej prowadzony był przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaśle.

- Ze względu na kłopoty finansowo - organizacyjne stowarzyszenie przejął Zarząd Komisaryczny. Podjęliśmy decyzję o prowadzeniu WTZ przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle. Pozwoli to na kontynuowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w dotychczasowej formie – tłumaczy starosta Adam Pawluś.

Warsztat to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Celem warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków samorządu powiatowego.

Na sesji Rady Powiatu w Jaśle w dn. 5 czerwca 2018 r. radni przegłosowali zmiany do Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok, zmniejszając o 74 675 zł dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaśle, które dotychczas prowadziło WTZ. Radni zdecydowali również o zwiększeniu o 605 414 zł wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle (pokryte środkami PFRON i zmniejszoną dotacją) na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle to placówka pobytu dziennego, w której zajęcia prowadzone są przez 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, z których aktualnie korzysta 55 osób niepełnoprawnych.

Uczestnikami warsztatu mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestniczenia w tej formie terapii, niezdolne do podjęcia pracy.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle funkcjonuje przy ul. Floriańskiej 170.

 

img0020
img0020

 

 

 

 

 

W dniu 4 czerwca 2018 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania: „Rozbudowa drogi krajowej 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica w km 191 +565 + 206 + 000”. Umowa została podpisana pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle i Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., które złożyło najkorzystniejszą ofertę.

W obecności Bogdana Rzońcy Posła na Sejm RP, szefa Sejmowej Komisji Infrastruktury, Alicji Zając, Senator RP, Wojciecha Zająca, Radnego sejmiku województwa Podkarpackiego, Bogdana Tarnawskiego, Dyrektora GDDKiA Oddział Rzeszów Adama Pawlusia, Starosty Jasielskiego, Tadeusza Gorgosza, Wicestarosty Jasielskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Jaśle, oraz  lokalnych samorządowców została podpisana umowa na realizację długo wyczekiwanej inwestycji jaką jest rozbudowa drogi krajowej 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica.

Prace na odcinku drogi nr 28 Siepietnica-Jasło, o długości 13 kilometrów, polegać będą na:  przebudowie drogi i wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni do 115 kN/oś z wykonaniem poszerzenia jezdni, przebudowie istniejących skrzyżowań w zakresie geometrii i wzmocnienia nawierzchni, przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowie zatok autobusowych, przebudowie chodników, budowie chodników w miejscowościach: Siepietnica, Skołyszyn, Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie, Przysieki, Trzcinica (wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi, w terenie zabudowanym), budowie kanału technologicznego na całym odcinku, przebudowie istniejącego odwodnienie drogi, przebudowie (zabezpieczeniu) kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Wartość wybranej na wykonanie robót oferty to 34 986 847,55 złotych brutto. Przewidywany termin realizacji przebudowy planowany jest na lipiec 2020 roku, a  gwarancja na wykonane roboty będzie trwała 72 miesiące.

Jak podkreślali w swoim przemówieniu Bogdan Rzońca, Poseł RP, rozbudowa drogi krajowej nr 28 to jedno z kluczowych przedsięwzięć komunikacyjnych na terenie powiatu jasielskiego. Mieszkańcy powiatu i wszyscy kierowcy przemierzający tę trasę od wielu lat z dużą niecierpliwością oczekiwali na modernizację tego odcinka. Dzięki przebudowie drogi nie tylko wzrośnie komfort jazdy dla kierowców, ale zwiększy się bezpieczeństwo pieszych.

Starosta Jasielski, Adam Pawluś podkreślił: Inwestycja doczekała się realizacji dzięki wielkoletnim staraniom Bogdana Rzońcy Posła na Sejm RP, szefa Sejmowej Komisji Infrastruktury, Alicji Zając, Senator RP, lokalnych samorządowców oraz mieszkańców poszczególnych miejscowości leżących wzdłuż przebiegu drogi krajowej nr 28.

Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz zwrócił uwagę, że nie jest to jedyna inwestycja drogowa realizowana w ostatnim czasie na terenie Powiatu Jasielskiego.

 

IMG_4654
IMG_4654
IMG_4668
IMG_4668
IMG_4691
IMG_4691
IMG_4702
IMG_4702
IMG_4711
IMG_4711
IMG_4715
IMG_4715
IMG_4723
IMG_4723
IMG_4734
IMG_4734
IMG_4759
IMG_4759
IMG_4764
IMG_4764

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszają na spotkania informacyjno - instruktażowe dotyczące projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu". Wiecej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.ppwb.pl

Zaproszenie na spotkania informacyjno - instruktażowe projektu "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu"

 

W dniu 15 maja br. Starosta Jasielski Adam Pawluś podpisał akt darowizny gminie Nowy Żmigród działki, na której znajduje się przepompownia ścieków obsługująca kanalizację sanitarną z miejscowości Toki i Sadki.

Przekazana nieruchomość, o pow. 0,06 ha,  stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w miejscowości Toki, przeznacza zostanie na utrzymanie urządzeń publicznych służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Przy podpisaniu aktu notarialnego Skarb Państwa reprezentował Adam Pawluś – Starosta Jasielski, natomiast Gminę Nowy Żmigród: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród.

Przejęta nieruchomość została już zabudowana oczyszczalnią ścieków i służyć będzie mieszkańcom gminy Nowy Żmigród.

- Cieszę się, że gmina Nowy Żmigród rozbudowuje sieć instalacji kanalizacyjnej. Nie tylko wpłynie to na poprawę czystości rzeki Wisłoki, ale przede wszystkim podniesie komfort życia mieszkańców – stwierdził Starosta Jasielski Adam Pawluś.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zaprasza do udziału w "Powiatowym Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018".

Zaproszenie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie