Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako instytucja udzielająca unijnych pożyczek dla firm w województwie podkarpackim przedstawia ofertę pożyczek unijnych dla przedsiębiorców z woj. Podkarpackiego

POŻYCZKA STANDARDOWA – dla wszystkich MŚP z woj. podkarpackiego

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:
• kwota pożyczki do 120 000 złotych
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 1,85%
• okres spłaty: do 60 miesięcy
• karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty
• brak prowizji za udzielenie pożyczki
• przeznaczenie pożyczki m.in.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy
• wkład własny MŚP nie jest wymagany.

„Instrument Finansowy - Pożyczka Standardowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

POŻYCZKA Z PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA” – dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej

Podstawowe parametry produktu:
• kwota pożyczki do 500 000,00 zł,
• okres spłaty: do 5 lat z możliwością karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
• oprocentowanie stałe: 2,15 %,
• wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu w wysokości 20%.
Dodatkowe preferencje przewidziane dla firm w fazie start-up (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
• oprocentowanie stałe: 0,925%,
• brak wymaganego udziału własnego.

„Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju”.

Informacje na temat projektów i ich zasad udziela Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

Zespół Funduszu Pożyczkowego: Tel. 17/ 788 18 65, 17/ 788 18 59, 17/ 788 18 62 17/ 788 18 65 17/ 788 18 61

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.marr.com.pl do zakładki Pożyczki, gdzie można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pożyczki oraz pobrać dokumenty

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XLIX Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk Nr 405).
b) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok (Druk Nr 406).
c) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok (Druk Nr 407).
d) zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie (Druk Nr 408).
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Druk Nr 409).
f) przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018” (Druk Nr 410).
g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 411).
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 412).

7. Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie (Druk Nr 413).
8. Informacja Prokuratora Rejonowego w Jaśle o stanie przestępczości w powiecie (Druk Nr 414).
9. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu w Jaśle ze swojej działalności za 2017 rok.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez  Powiat (Druk nr 415).
11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
12. Interpelacje.
13. Wnioski i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH

 

 

logo_SP
logo_SP

 

 

Stanowisko Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie lokalizacji nowego węzła autostrady A4-Węzeł Pilzno oraz łącznika drogowego od węzła do drogi krajowej nr 94 w ciągu drogi krajowej nr 73.

 

1_Custom
1_Custom
2_Custom
2_Custom
2_Custom2
2_Custom2

 

 

Rodzinie i Najbliższym

Ś. P. 
Ryszarda Dzika

założyciela i wieloletniego Prezesa
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Jasielski wraz z Zarządem

 

 

kondolencje1_1_20180207_1460894946
kondolencje1_1_20180207_1460894946

 

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od  10 maja 2017r. Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu.

Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone jest w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania.

Jego zadaniem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych  pomaga firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne,  dostępny jest dla całego obszaru województwa podkarpackiego.

Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek/ kredytów dla firm, ale również  dysponuje innymi instrumentami takimi jak faktoring czy poręczenia.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego przez Fundusz jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności na terenie Województwa Podkarpackiego z  zarejstrowaną siedzibą firmy lub jej oddziałem.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wdraża  instrumenty finansowe dla MŚP, ze środków zwrotnych wycofanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

www.pfr-podkarpackie.pl

 

PFR_ulotka_A5 10.01.2018
PFR_ulotka_A5 10.01.2018