Zaproszenie do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji Konkursowej w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”.

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057, z późn. zm.), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021". Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwaną dalej "ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

 1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021", zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia, należy przesłać w terminie do 4 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ):

 • pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs – "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021"

albo

 • złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy Al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, z dopiskiem na kopercie: Konkurs – "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021". Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15–16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

albo

 • przesłać przez "ePUAP" na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP.
 1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021".

 1. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 2.

 1. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 1. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKUSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
 • udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazująca kandydatów na członka komisji konkursowej w konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021", w związku z przetwarzaniem danych osobowych zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO).

Informacja skierowana jest do kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021" i stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych, a wykonującym obowiązki administratora jest dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, z siedzibą w Polsce, w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 23.
 2. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Dane do kontaktu z IOD:
   
 • adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Dane zostały przekazane do MSZ przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku
  z naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert: "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021".
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez MSZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w  konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021" w celu powołania komisji konkursowej, zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w formularzu zgłoszenia na członka komisji konkursowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.
 4. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do ogłoszenia wyników konkursu ofert "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021", a następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164).
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania oraz w art. 17-19 RODO, o ile będą miały zastosowanie (prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania).
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

   

Dodatkowe materiały znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko--czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2021-

Starosta Jasielski, Instytut Pamięci Narodowej Odział w Rzeszowie, Stowarzyszenie "Solidarni w Jaśle", NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacki Odział w Jaśle zapraszają na Mszę Świętą w intencji Ofiar Stanu Wojennego (godz. 18:00 - Kościół pw. św. Stanisława BM w Jaśle), która będzie dostępna także online na kanale YouTube parafii: https://kosciolek.info

Ze względu na sytuację epidemiologiczną obchody 13 grudnia 2020 roku nie będą mieć oficjalnego charakteru.

stanwojenny plakat

P1220932 min

Wczoraj, 3 grudnia br., Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Wicestarostą Stanisławem Pankiewiczem oraz Etatowym Członkiem Zarządu Janem Muzyką spotkał się z Przewodniczącym Rady Gminy Tarnowiec Jarosławem Pękalą i Miłoszem Leszkiewiczem pełniącym obowiązki Wójta Gminy Tarnowiec.

Tematem spotkania było omówienie realizacji zadań na terenie gminy Tarnowiec zaplanowanych przez Powiat Jasielski w przyszłorocznym budżecie.

Powiat zamierza zrealizować 3 zadania inwestycyjne:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+ 379 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski;
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733;
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w km 0+435 – 2+935 w miejscowości Wrocanka.

Zarówno p.o. Wójta Miłosz Leszkiewicz jak i Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala popierają ich realizację i deklarują złożenie wniosku o wsparcie finansowe tych zadań do Rady Gminy w wysokości do 50% udziału własnego przez Gminę Tarnowiec.

tvp rzeszow

Fot.: Materiał TVP Rzeszów

Ponad 7 mln euro z Funduszu Solidarnościowego Unii Europejskiej trafi do podkarpackich gmin poszkodowanych przez tzw. powodzie natychmiastowe. Wniosek złożony przez województwo podkarpackie za pośrednictwem MSWiA został właśnie przegłosowany, a pieniądze zabezpieczone w unijnym budżecie. Poinformowali o tym wojewoda Ewa Leniart i europoseł Bogdan Rzońca członek unijnej komisji do spraw budżetu.

Materiał video jest dostępny pod adresem: https://rzeszow.tvp.pl/51103803/ponad-7-mln-euro-z-funduszu-solidarnosciowego-ue-dla-gmin-po-powodzi

W czerwcu kolejne powodzie natychmiastowe spowodowały dramatyczna sytuację w ponad stu podkarpackich powiatach i gminach między innymi Jasło, Jawornik Polski, Kańczuga czy Łańcut. Straty zgodnie z szacunkami przekroczyły miliard 218 mln złotych. I dotyczyły dróg i mostów ale też konkretnych domów i gospodarstw. Usuwanie skutków tych nawałnic ciągle trwa. A wsparciem były między innymi środki z budżetu państwa.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki - Zwróciliśmy się do polskiego rządu. Pomoc została udzielona. Ponad 32 mln złotych zostało skierowane na odtworzenie infrastruktury która została zniszczona. To zadanie, które jest związane z wykonaniem ponad 100 zadań zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, lista ta może ulec zmianie bo inwestycje realizowane przez gminy są jeszcze w rozliczeniu.

To dzięki tym pieniądzom takie popowodziowe inwestycje warte 2 miliony złotych są prowadzone między innymi w gminie Jasło. To w sumie sześć inwestycji.

Adam Pawluś, starosta jasielski - Najpilniejsze takie zadania umożliwiające przejazd użytkownikom dróg wykonaliśmy zaraz po tej nawałnicy, ale są takie zadania, które trwają i na przykład na ulicy Mickiewicza: dwa osuwiska, wymycia korony drogi i tam są przewężenia. Staramy się je naprawić jeszcze w tym roku żeby umożliwić przejazd, resztę będziemy przebudowywać w przyszłym roku.

Teraz dodatkową szansą na dofinansowanie popowodziowych inwestycji będą pieniądze z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Bogdan Rzońca, europoseł PiS - Rząd polski bardzo szybko przestawił do Parlamentu Europejskiego stosowny wniosek. Wniosek ten znalazł się w procedurze budżetowej. Na pewno te straty były większe niż ta pomoc ale to też jest określone matematycznie. I w tym przypadku Polska, a w szczególności, a właściwie głównie Podkarpacie uzyskała 7,7 mln EURO pomocy. Te środki są już pewne stuprocentowe.

Zasady podziału środków ustali MSWiA ale na pewno - jak zapewniała wojewoda podkarpacki - wszystkie trafią do poszkodowanych samorządów.

Źródło: TVP Rzeszów