Wspolna polityka rolna po 2020 PRZYPOMNIENIE TT

Zachęcamy do zgłaszania uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.

pismo 1 część 1

pismo 2 część 1

140168795 439693600561609 3124838656447899166 n

Wczoraj, 19 stycznia 2021 r., odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Przewodnimi tematami obrad była zmiana Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok i powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

XXXVIII Sesja Rady powiatu w Jaśle ze względów epidemiologicznych odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W sesji uczestniczyło 23 Radnych. Po sprawdzeniu prawomocności obrad Radni jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Na początku sesji Starosta jasielski Adam Pawluś zawnioskował o usunięcie z porządku obrad punktu 7 dotyczącego rozpatrzenia wniosku Radnych o odwołanie Radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. Starosta argumentował, że Rada wypowiedziała się na ten temat na ostatniej sesji, więc materia została wyczerpana i nic się od tego czasu nie zmieniło. Wniosek został przyjęty zdecydowaną większością głosów.

Jednym z najważniejszych punków sesji była zmiana Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok. Za zmianą uchwały zagłosowało 22 radnych, natomiast radny Janusz Przetacznik wstrzymał się od głosu.

Kolejnym punktem, w związku z wypowiedzeniem przez dotychczasowego Dyrektora Michała Burbelkę wypowiedzenia stosunku pracy, było powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W drodze głosowania ustalono, że komisja będzie liczyć czterech członków. W jej skład będą wchodzić: Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Agnieszka Maciejowska-Rzemińska i Andrzej Konopka. Funkcję przewodniczącego ma pełnić Adam Pawluś.

Apel Rady Powiatu dotyczący sytuacji pracowników jasielskiego pogotowia

W trakcie sesji zgłoszono wniosek odnoszący się do trudnej sytuacji jasielskiego oddziału pogotowia ratunkowego. W tym przypadku Radni byli zgodni przedstawiając swoje stanowisko w formie Apelu Rady Powiatu w Jaśle:

W związku z otrzymaną informacją o planowanych zmianach organizacyjnych Państwowego Ratownictwa Medycznego skutkujących likwidacją  Zespołu Ratownictwa Medycznego w Dziale Pomocy Doraźnej, dotychczas działających w strukturze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, oraz planowaną zmianą zasad kontraktowania usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego i wyodrębnienia jednego rejonu operacyjnego na terenie województwa podkarpackiego Rada Powiatu w Jaśle zwraca się z apelem o niezwłoczne wycofanie się z tej propozycji i utrzymanie funkcjonujących do tej pory rejonów operacyjnych, co daje gwarancję utrzymania dobrego poziomu świadczonych usług medycznych.

Proponowane zmiany skutkować będą zmniejszeniem liczebności zespołów ratunkowych z funkcjonujących obecnie na terenie naszego powiatu trzyosobowych do zespołów dwuosobowych, co wiąże się ze spodziewaną redukcją zatrudnienia personelu medycznego zatrudnionego w zaktualizowanym systemie państwowego ratownictwa medycznego na terenie nie tylko naszego województwa.

Podkreślić należy, iż dotychczasowa struktura organizacyjna oparta była na pracownikach, ratownikach medycznych znających topografię, teren i pacjentów z Jasła i z powiatu jasielskiego, co zapewniało szybką interwencję pogotowia ratunkowego.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zmianą tej decyzji jest utrata pracy przez ratowników medycznych, którzy narażając swoje życie i zdrowie wykonują pracę w jasielskim pogotowiu. Szczególnie w czasie pandemii COVID-19 nie chcemy by eksperymenty stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego. W tym stanie rzeczy kierując się troską o zdrowie mieszkańców naszego regionu apelujemy o wycofanie się z planowanej decyzji.

Apel otrzymają do wiadomości Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz parlamentarzyści z powiatu jasielskiego.

Ponad 12 mln zł na drogi w powiecie jasielskim!

Na zakończenie Starosta jasielski Adam Pawluś podziękował Zarządowi Województwa Podkarpackiego na czele z Panem Marszałkiem Władysławem Ortylem i Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Panu Wojciechowi Zającowi za wsparcie w pozyskaniu środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

Województwo podkarpackie otrzymało 100 mln zł, z czego ponad 12 mln zł zostanie skierowanych na drogi w powiecie jasielskim. Dzięki temu stan dróg w naszym powiecie ulegnie zdecydowanej poprawie.

Środki zostaną przyznane na:

  • 10 km odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 od miejscowości Kąty do miejscowości Grab, poprzez Krempną – niemal 7,8 mln zł
  • odcinek drogi nr 993 od Woli Cieklińskiej do Pielgrzymki – ok. 2,8 mln zł
  • Osuwisko w Świątkowej Wielkiej – ok. 1 mln
  • odcinek na drodze nr 992 pomiędzy miejscowością Grab a Ożenną – ok. 600 tyś zł

Cały Rejon otrzymał w sumie ponad 30 mln złotych.

Starosta zwrócił się Rady, żeby zaangażowała się w przygotowanie projektów, które będzie można realizować na naszym terenie. Wymienione przez Starostę koncepcje to:

  1. Obwodnica Nowego Żmigrodu – 1 km odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice-Dukla.
  2. Wydłużenie drogi 992 wzdłuż rzeki Jasiołki do planowanego węzła w Kaczorowach. Koncepcja przewiduje przejście pod ul. Kazimierza Wielkiego i wejście w drogę 1313R na odcinku Jasło-Błażkowa. Obecnie trwają prace nad drogą nr 73 i zachodnią obwodnicą miasta. W przyszłości może powstać ważny węzeł komunikacyjny dla Jasła na skrzyżowaniu dróg 73 i 1313R.

IMG 20210115 112256 min

Wyjątkowa rzeźba poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaśle jest ostatnim dziełem śp. prof. Andrzeja Pityńskiego.

Pomnik został odsłonięty 27 września 2019 roku i przedstawia Orła Białego z rozpostartymi skrzydłami, który walczy z wrogimi hydrami symbolizującymi największych wrogów Narodu polskiego.

Pokryta śniegiem korona i skrzydła nadają mu wyjątkowy charakter. Jesteśmy dumni, że to wspaniałe dzieło znajduje się na ziemi jasielskiej.

 

IMG_20210115_112324-min
IMG_20210115_112324-min
IMG_20210115_112336-min
IMG_20210115_112336-min

 

header tst2

Inicjatorem Akcji  są Fundacja Iskierka  oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych . Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl.

Środki można wpłacać poprzez stronę  internetową www.podkarpackiedzieciom.pl

logo iskierka

 

 

csm wrmr 2017 efadb63a62

Informujęmy, że wnioski w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło w terminie do dnia 8 lutego 2021 roku.

>>>FORMULARZ WNIOSKU DLA PROJEKTODAWCÓW<<<

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszarów A i E:

A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

i

E –  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

wnioski składa się w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale PFRON.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl , gdzie znajdują się obowiązujące uchwały tj:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2019 z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca „Program wyrównywania różnic między regionami III”,

- Uchwała Zarządu PFRON nr 80/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. oraz wyznaczenie terminu naboru wniosków;

-  Uchwała Zarządu PFRON nr 77/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniona Uchwałą Zarządu PFRON nr 79/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków w 2020 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.