Po raz kolejny samorząd Powiatu Jasielskiego, wraz z partnerem słowackim, sięgać będzie po środki unijne. W dniu 4 sierpnia 2020 r. w miejscowości Svidnik podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Miastem Svidnik, które pozwoli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W imieniu Powiatu Jasielskiego porozumienie podpisali: starosta jasielski Adam Pawluś i wicestarosta Stanisław Pankiewicz, ze strony samorządu Svidnika -  burmistrz Marcela Ivancova.

W ramach współpracy złożony zostanie wniosek o dofinansowanie na ogłoszony przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska nabór w ramach mikroprojektów realizujących działania z osi Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Mikroprojekt obejmował będzie m.in. utworzenie infrastruktury, stanowiącej uzupełnienie transgranicznych szlaków i zwiększającej ich atrakcyjność dla różnorodnych potrzeb. W ramach tych działań przebudowany zostanie budynek gospodarczy w miejscowości Folusz pod kątem kompleksowego zaplecza sanitarnego, w związku z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi oraz dla potrzeb turystyki pieszej i rowerowej.

W ramach projektu zorganizowane zostaną również wydarzenia kulturalne w Powiecie Jasielskim oraz w mieście Svidnik na Słowacji, mające na celu poznawanie dziedzictwa kulturalnego i oferty turystycznej tych regionów.

Planuje się również wyprodukowanie wspólnego folderu i filmu promocyjnego.

Wartość projektu ogółem to 309 176 zł, przy dofinansowaniu do 90%.

 

1
1
2
2
3
3
4
4