Uchwała Nr 54/19

Zarządu Powiatu w Jaśle

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2019.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 2g-2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 )

Zarząd Powiatu w składzie:

  1. Adam Pawluś – Starosta Jasielski
  2. Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta Jasielski
  3. Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu
  4. Grzegorz Pers – Członek Zarządu
  5. Ryszard Lisowski – Członek Zarządu

uchwala, co następuje:

 

  • § 1.

Rozstrzyga się, ogłoszony w dniu 4 kwietnia 2019 roku przez Zarząd Powiatu w Jaśle, otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2019 i w związku z tym udziela się dotacji na realizację zadań publicznych zgodnie z poniższym wykazem:

Zadanie nr 1 – Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży
i osób starszych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Wysokość dotacji

1.

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję”

Kultura i turystyka formą wyrównania szans i zapobiegania wykluczeniu społecznemu

3 600,00 zł

 

Zadanie nr 2 – Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Wysokość dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło”

Organizacja Turnieju Judo o Puchar Starosty Jasielskiego

2 500,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy Dębowiec

VII Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Dębowcu

1 000,00 zł

                                                              

  • § 2.

Z podmiotami o których mowa w § 1 zawarte zostaną umowy określające szczegółowo zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

                                                                                             

  • § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
uchwałapdf901.84 KBMonika Niziołek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21, maj 2019 13:59 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21, maj 2019 14:00 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21, maj 2019 14:01 Monika Niziołek