Drukuj

Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

                        

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Niniejszy program opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057 t.j.)

Ilekroć w Programie jest mowa o :

 

ROZDZIAŁ  I

 

Cel  główny  i  cele  szczegółowe  Programu

 1. Cel główny:
 1. wspieranie organizacji i podmiotów w realizacji ważnych celów społecznych oraz budowanie partnerstwa,
 2. stworzenie warunków do efektywniejszego współdziałania organizacji
  i podmiotów z organami Powiatu Jasielskiego.
 3. określenie sposobów i zasad współdziałania z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Powiatu
 1. Cele szczegółowe:
 1. aktywizacja wspólnoty lokalnej i tworzenie więzi społecznych przez promowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich,
 2. zwiększenie udziału mieszkańców w życiu kulturalnym, sporcie i rekreacji,
 3. budowanie partnerstwa samorządu powiatowego z organizacjami i podmiotami w zaspokajaniu potrzeb różnych grup społecznych,
 4. umożliwienie organizacjom i podmiotom wpływu na kreowanie polityki społecznej w powiecie jasielskim, bardziej efektywne i skuteczne gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi,
 5. nawiązywanie i utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami i podmiotami,
 6. udzielanie organizacjom i podmiotom wsparcia organizacyjnego i merytorycznego.

 

ROZDZIAŁ II

 

Zakres przedmiotowy współpracy i  priorytetowe zadania publiczne

                                                                                         

 1. Przedmiotem współpracy Powiatu Jasielskiego z organizacjami i podmiotami jest przede wszystkim realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie zadań Powiatu.
 1. Na rok 2021 ustala się priorytetowe zadania publiczne:
 1. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych,
 2. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych propagujących aktywny tryb życia.

organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych,

prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,

 

ROZDZIAŁ  III

 

Zasady  i  formy  współpracy

 1. Powiat Jasielski realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi na terytorium Powiatu Jasielskiego działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu.
 1. Współpraca, o której mowa w ust. 1, będzie odbywać się w następujących formach:
 1. Współpraca Powiatu Jasielskiego z organizacjami i podmiotami odbywać się będzie na zasadach:
 1. wspieraniu realizacji zadań publicznych przez organizacje i podmioty, które zagwarantują ich wykonanie w sposób celowy, rzetelny, efektywny, oszczędny
  i terminowy,
 2. zapewnieniu organizacjom i podmiotom możliwości samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów,
 3. wspieraniu organizacji i podmiotów w zakresie prowadzonej działalności, umożliwiając realizację zadań publicznych;
 1. konsultowaniu zakresu współpracy,
 2. wspólnym rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Powiatu Jasielskiego,
 3. wspólnej ocenie podjętych działań;
 1. udostępnianiu organizacjom i podmiotom informacji o celach, kosztach
  i planowanych efektach współpracy oraz środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Powiatu Jasielskiego na współpracę oraz kryteriach i sposobach oceny projektów,
 2. informowaniu organizacji i podmiotów o terminach i trybie zlecania zadań publicznych, warunkach i efektach ich realizacji,
 3. udostępnianiu Powiatowi Jasielskiemu danych organizacji i podmiotów, dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu ich funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Sposób realizacji i ocena realizacji Programu

 1. Współpraca Powiatu Jasielskiego z organizacjami i podmiotami w ramach Programu obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym, polegające na:
  1. przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów dla organizacji i podmiotów
   na realizację zadań publicznych i z pominięciem otwartego konkursu ofert
   na warunkach zawartych w ustawie,
  2. sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami i podmiotami,
  3. podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami i podmiotami.
 1. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 19 ustawy.
 1. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji Programu zajmuje się Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, natomiast w zakresie określonym w Rozdziale II ust.2 pkt. 4 i 5 Programu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
 1. Miernikami efektywności realizacji Programu są w szczególności informacje dotyczące:
  1. liczby organizacji i podmiotów wyrażających wolę współpracy z powiatem przy realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej,
  2. liczby organizacji i podmiotów które podjęły współpracę z Powiatem przy realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej,
  3. liczby przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje i podmioty wspólnie z Powiatem Jasielskim oraz pod patronatem Starosty Jasielskiego,
  4. wysokości środków finansowych pozyskanych przez organizacje i podmioty
   ze środków budżetowych Powiatu Jasielskiego.

 

ROZDZIAŁ  V

 

Okres realizacji  oraz  środki finansowe na realizację Programu

 1. Program realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.
 1. Wysokość środków finansowych planowanych do przeznaczenia na realizację zadań publicznych zawartych w Programie wynosi 18 000,00 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Rozdział II ust.2 pkt. 3).
 1. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Informacja o sposobie tworzenia Programu

 1. Roczny Program współpracy Powiatu Jasielskiego z organizacjami i podmiotami został opracowany po konsultacjach społecznych.
 2. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle i polegały na:
 3. przygotowaniu projektu,
 4. skierowaniu do konsultacji,
 5. rozpatrzeniu złożonych opinii i uwag,
 6. przedłożeniu projektu na posiedzenie Zarządu Powiatu w Jaśle i skierowaniu pod obrady Rady Powiatu w Jaśle.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w celu opiniowania składanych ofert Zarząd Powiatu w Jaśle powołuje imienny skład Komisji Konkursowych, zwanych dalej Komisją.
 1. W skład Komisji powołanej przez Zarząd Powiatu w Jaśle wchodzą:
 1. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Jaśle,
 2. osoby reprezentujące organizacje i podmioty, które nie reprezentują organizacji
  i podmiotów biorących udział w konkursie.
 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji wybrany przez Zarząd Powiatu
  w Jaśle.
 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin
  i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
 1. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu Powiatu w Jaśle.
 1. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ  VIII

 

Postanowienia  końcowe

 1. Po zakończeniu Programu, Zarząd Powiatu w Jaśle w terminie wynikającym z ustawy przedstawi Radzie Powiatu w Jaśle sprawozdanie z realizacji Programu.
 1. Organizacje i podmioty otrzymujące środki finansowe w formie dotacji zobowiązane
  są do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych o realizacji zadania zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu przez Powiat Jasielski.
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, do współpracy Powiatu Jasielskiego z organizacjami i podmiotami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.)

 

Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od 9 listopada do 16 listopada 2020 r.  

Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Powiat Jasielski.

Opinie i uwagi dotyczące Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 proszę kierować do Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle (pok.302-306) do dnia 16 listopada 2021 r.

Wytworzony przez: Adam Pawluś (Starosta Jasielski)
Nadrzędna kategoria: Ogłoszenia
Kategoria: NGO
Odsłony: 119
TytułTypRozmiarDodany przez
Konsultacje - ogłoszeniepdf2.72 MBa.rabenda
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09, listopad 2020 12:15 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, listopad 2020 12:16 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, listopad 2020 12:17 a.rabenda