Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego:

1) pieczęcią terytorialnej (wojewódzkiej, powiatowej, gminnej i dzielnicowej w m.st. Warszawie) komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji;
2) pieczęcią obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę komisji (OKW ds. przeprowadzenia głosowania) i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania;
3) pieczęcią obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę komisji (OKWds. ustalenia wyników) i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powołanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. z 2014 r. poz. 686).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Wiesław Kozielewicz

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała PKW z 30 lipca 2018pdf54.82 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 22, sierpień 2018 10:05 Paweł Szot