Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r.poz.754, poz.1000 oraz poz. 1349.) oraz w związku z § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. 2018 r. poz. 246), Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, że pełnomocnicy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać  kandydatów na członków gminnych/miejskich/powiatowych komisji wyborczych.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 września 2018 r. (czwartek) od poniedziałku do piątku w  godzinach urzędowania, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krośnie I przy ul. Bieszczadzkiej 1 ( pok. 404), 38 - 400 Krosno.

Zgłoszenia dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba na podstawie pisemnego upoważnienia bądź jego kopii. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca je, po okazaniu oryginału upoważnienia. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego. 

Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na zgłoszeniach wg wzoru określonego przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiącego załącznik do uchwały PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

KOMISARZ WYBORCZY

W KROŚNIE I

Kamil Konrad Janiec