Uchwała nr 1/2020

uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Czeluśnica, gm. Tarnowiec z dnia 02.07.2020 r.

w sprawie: określenia zasad szacunków gruntów

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.) uczestnicy postępowania scaleniowego gruntów położonych we wsi Czeluśnica, gmina Tarnowiec na obszarze 311,77 ha uchwalają co następuje:

  • § 1.

Przyjmuje się zasady szacunków gruntów, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  • § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.