Informacja Starosty Jasielskiego

Działając na podstawie art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) – Starosta Jasielski informuje, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o., z siedzibą ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, zamierza wszcząć postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 174, w celu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości do zgłoszenia się do Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się powyższej informacji.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte wyżej wskazane postępowanie.