Zawiadomienie

 

            Stosowanie do art. 115 ust. 3 i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

            o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 713/1 o powierzchni 0,0035 ha, położoną w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce, która to stała się własnością Powiatu Jasielskiego z siedzibą ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jasielskiego z dnia Nr 9.45.2018 z dnia 31.08.2018 r., znak: AB.6740.9.52.2018  w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga Przez wieś Nawsie Kołaczyckie od km 0+000,00 do km 0+927,41 wraz przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie”.

            Strony w terminie 14 dni liczonych od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, a także złożyć dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Jaśle przy ul Rynek 18, pokój nr 1. Stawiennictwo w celu zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe. Po upływie wyżej wskazanego terminu, jeżeli nie zostaną zgłoszone nowe żądania, istotne dla prowadzonego postępowania lub przedstawione nowe okoliczności w sprawie, zostanie wydana decyzja w przedmiocie prowadzonego postępowania.

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego ogłoszenia.