Drukuj

 

Informacja Starosty Jasielskiego

Działając na podstawie art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) – Starosta Jasielski informuje, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zamierza wszcząć postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 424/3, w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej oraz posadowienia słupa, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii 110 kV Nowy Żmigród-Iwonicz”.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wskazanej nieruchomości do zgłoszenia się do Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się powyższej informacji.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte wyżej wskazane postępowanie.

Wytworzony przez: Mariusz Pabisz (Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości)
Nadrzędna kategoria: Ogłoszenia
Kategoria: Nieruchomości
Odsłony: 26