Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac remontowych w budynku

położonym w Jaśle, przy ul. Modrzejewskiego 12

 

 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Tel. 13 44-864-76

 1. II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych, na parterze (remont pięciu pomieszczeń biurowych) oraz II piętrze (odgrzybienie ścian w dwóch pomieszczeniach biurowych) budynku biurowego położonego przy ul. Modrzejewskiego 12 w Jaśle, polegających w szczególności na:

 1. malowaniu starych tynków wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych,
 2. cyklinowaniu i malowaniu parkietów w pomieszczeniach biurowych,
 3. wymianie wykładziny podłogowej na panele podłogowe (kolor i wzór podlega uzgodnieniu z Zamawiającym),
 4. wymianie listew przyściennych,
 5. wymianie zaworów grzejnikowych,
 6. zamontowaniu opraw oświetleniowych natynkowych, o porównywalnych parametrach, jak obecnie istniejące,
 7. zamontowaniu drzwi wraz z ościeżnicami,
 8. skuciu płytek ściennych,
 9. wymianie gniazd instalacyjnych.

 

W załączeniu przedmiar robót.

Przed złożeniem oferty przedmiar robót należy sprawdzić w rzeczywistości.

 

Wymagany nieprzekraczalny termin wykonania robót: do dnia 31.03.2020 r.

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie:

- wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i innych  obowiązujących norm prawnych oraz sztuką budowlaną,

- zabezpieczenie prac pod względem BHP i PPOŻ wraz z oznakowaniem miejsc prowadzonych prac oraz dbałość o stan techniczny przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- zabezpieczenie elementów budynku (w szczególności okien, drzwi) przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem.

- dostawa wszystkich niezbędnych do wykonania robót budowlanych materiałów, urządzeń i narzędzi. Wymagane jest stosowanie materiałów posiadających dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  Użyte do wykonania materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zgodne z wymaganiami odpowiednich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie – w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób,

- bieżące utrzymanie w czystości obszaru wykonywania robót, każdorazowo po zakończeniu prac, tak aby inne podmioty mogły w sposób niezakłócony korzystać z budynku (na I piętrze budynku siedzibę ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaś na II piętrze Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle)

- wywóz oraz utylizacja zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- uporządkowanie pomieszczeń (w tym korytarza i toalet) po ich remoncie.

- odpowiedzialny za jakość i standard wykonania prac oraz zgodność z zapytaniem ofertowym,

- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowalne na okres nie krótszy niż 48 miesięcy, liczony od podpisania pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zmówienia.

W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.

Wykonawca przed przygotowaniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem zamówienia
i dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.

Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony wykonawcy lub do roszczeń
o zawarcie umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania. Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, po pozytywnym protokole odbioru. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Ofertę sporządzoną na formularzu – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma, należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Remont pomieszczeń w budynku położonym w Jaśle przy ul. Modrzejewskiego 12” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, w pokoju nr 314 (Sekretariat Starosty) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło w terminie do dnia 20.01.2020 r. do godz. 1200 . Oferty przesłane pocztą musza wpłynąć do siedziby Zamawiającego do dnia 20.01.2020 r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2020 r. o godz. 1210 w Starostwie Powiatowym w Jaśle, pokój nr 2 na parterze.

Oferta musi być złożona w formie pisemnej i podpisana przez Wykonawcę bądź osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy - w takim przypadku pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego.

Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Jaśle, pokój nr 2 lub pod nr tel. 13 44-864-76 w godz. od 730 do 1430.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 10, styczeń 2020 08:19 Łukasz Kosiba
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, styczeń 2020 08:20 Łukasz Kosiba